Az Agip is in­dul

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

– Elő­re­lát­ha­tó­lag feb­ru­ár vé­gén az Agip-kutaknál is meg­kez­dő­dik a gyógy­szer­for­gal­ma­zás – tud­tuk meg Er­dé­lyi Ta­más­tól, az Agip kom­mu­ni­ká­ci­ós mun­ka­tár­sá­tól. Az ügy az en­ge­dé­lyez­te­tés stá­di­u­má­ban van, meg­tör­tén­tek a meg­ál­la­po­dá­sok a be­szál­lí­tók­kal, el­ké­szül­tek a zárt szek­ré­nyek. A tár­sa­ság negy­ven-öt­ven ter­mék­kel in­dul, de fi­gye­lem­mel kí­sé­ri a már ke­res­ke­dő kon­ku­ren­cia pi­a­ci vis­­sza­jel­zé­se­it, és en­nek fé­nyé­ben vál­toz­hat a for­gal­maz­ni kí­vánt ké­szít­mé­nyek kö­re. Az olasz ér­de­kelt­sé­gű vál­la­lat a MOL-hoz ha­son­ló­an fo­ko­za­to­san ve­ze­ti be töl­tő­ál­lo­má­sa­in a gyógy­szer­for­gal­ma­zást. El­ső fá­zis­ban öt-hat kút­nál le­het majd OTC-termékeket be­sze­rez­ni, de a ta­pasz­ta­la­tok függ­vé­nyé­ben akár már idén to­vább fog­ják nö­vel­ni a gyógy­szer-ke­res­ke­de­lem­be be­vont ku­tak szá­mát. El­kép­ze­lé­se­ik sze­rint jö­vő­re az Agip min­den egy­sé­gé­nél el­ér­he­tők lesz­nek a ter­mé­kek.
A töl­tő­ál­lo­más­ok sze­mély­ze­te to­vább­kép­zés­ben fog ré­sze­sül­ni, hogy a tör­vény­ben elő­írt tá­jé­koz­ta­tá­si kö­te­le­zett­ség­nek ele­get tud­ja­nak ten­ni, de nyom­ta­tott tá­jé­koz­ta­tók és call cen­ter is el­ér­he­tő lesz a vá­sár­lók szá­má­ra.
Pon­tos szá­mí­tá­sok a vár­ha­tó be­vé­te­lek­ről az Agipnál sem ké­szül­tek, vé­le­mé­nyük sze­rint fél-egy év­re van szük­ség ah­hoz, hogy fel­mér­jék, va­ló­já­ban mek­ko­ra a ke­res­let a gyógy­sze­rek iránt a ben­zin­ku­tak­nál.
– Bí­zunk ab­ban, hogy a be­szál­lí­tó gyógy­szer-nagy­ke­res­ke­dők a si­ke­res együtt­mű­kö­dés re­mé­nyé­ben az in­du­ló be­ru­há­zá­sok na­gyobb ré­szét vál­lal­ni fog­ják – mond­ta Er­dé­lyi Ta­más.

Kapcsolódó cikkeink