Auszt­ri­á­ban már 38 mil­lió eurós pi­ac

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Egy­re több vény nél­kül kap­ha­tó gyógy­ha­tá­sú ké­szít­ményt ér­té­ke­sít az élel­mi­szer-kis­ke­res­ke­de­lem Auszt­ri­á­ban. A fej­lõ­dés üte­me gyor­sul, ál­la­pít­ja meg az ACNielsen auszt­ri­ai pi­ac­ku­ta­tó vál­la­la­ta. Ma­gyar­or­szá­gon az ACNielsen egy­elõ­re a vi­ta­min, pezs­gõ­tab­let­ta és ét­rend-ki­egé­szí­tõ for­gal­mát mé­ri.
– A nö­ve­ke­dés mo­tor­ja a két leg­na­gyobb szeg­mens. A tonikum/idõs ko­ri prob­lé­mák el­le­ni ál­ta­lá­nos sze­rek és a vi­ta­min/ás­vá­nyi anyag/étrend-kiegészítõ ter­mék­cso­port együt­te­sen a pi­ac 70 szá­za­lé­kát kép­vi­se­li – ál­la­pít­ja meg Irene Salzmann, az ACNielsen oszt­rák vál­la­la­tá­nak kom­mu­ni­ká­ci­ós ve­ze­tõ­je.
Nyu­ga­ti szom­szé­dunk­ban a fo­gyasz­tó ha­tá­sú szeg­mens ke­vés­sé je­len­tõs, mert pi­a­ci ré­sze­se­dé­se mind­ös­­sze 4 szá­za­lék, és a for­ga­lom csök­ke­nõ ten­den­ci­át mu­tat. Eb­bõl ar­ra le­het kö­vet­kez­tet­ni, hogy a la­kos­ság in­kább ét­ke­zé­si szo­ká­sa­i­nak meg­vál­toz­ta­tá­sá­val sze­ret­ne súly­fe­les­le­gé­tõl meg­sza­ba­dul­ni, és bí­zik kü­lön­bö­zõ di­é­ták­ban.
A kis­ke­res­ke­de­lem­ben kí­nált gyógy­ha­tá­sú ké­szít­mé­nyek ka­te­gó­ri­á­já­nak for­gal­mát az ACNielsen Auszt­ri­á­ban „ét­rend-ki­egé­szí­tõk” né­ven fo­lya­ma­to­san mé­ri. Ti­zen­öt szeg­mens­be oszt­ják a ka­te­gó­ri­át, a szem­prob­lé­má­kat or­vo­so­ló sze­rek­tõl a nát­ha el­le­ni ter­mé­ke­kig.
A for­ga­lom 2004-ben az élel­mi­szer­üz­le­tek­ben (a Hofer és Lidl disz­kontlán­co­kat ki­vé­ve) és a dro­gé­rialán­cok­ban (dm, Bipa, Schlecker) együt­te­sen 37,1 mil­lió euró, rá egy év­re 37,4, míg 2005. július–2006. au­gusz­tus­ban 37,9 mil­lió euró volt.
Ma­gyar­or­szá­gon az ACNielsen egy­elõ­re a kis­ke­res­ke­de­lem­ben ed­dig is for­gal­ma­zott vi­ta­min, pezs­gõ­tab­let­ta és ét­rend-ki­egé­szí­tõ for­gal­mát mé­ri. A hi­per­mar­ket-, szu­per­mar­ket- és dro­gé­rialán­cok a há­rom szeg­mens­ben együt­te­sen 2005. október–2006. szep­tem­ber­ben 4,3 mil­li­árd fo­rin­tos for­gal­mat bo­nyo­lí­tot­tak le, amely­bõl a dro­gé­ri­ák ré­sze­se­dé­se a leg­ma­ga­sabb. Az élel­mi­szer­üz­le­tek­ben ér­té­ke­sít­he­tõ vény nél­kül kap­ha­tó gyógy­ha­tá­sú ké­szít­mé­nyek kö­ré­nek ki­bõ­vü­lé­sé­vel a for­ga­lom nö­ve­ke­dé­se vár­ha­tó.
Turcsán Tünde-Melisek Esz­ter

Kapcsolódó cikkeink