Alap­tól a spe­ci­á­li­sig

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A MONA Hun­ga­ry Kft. már­ka­épí­tő stra­té­gi­át foly­tat a fe­hér tej­ter­mé­kek kö­zött, „Montice – együtt a csa­lád” er­nyő­név, il­let­ve szlogen alatt. Ez at­tól kü­lön­le­ges, hogy emel­lett mi­nő­sé­gi sa­ját már­ká­kat is gyárt. – Igyekszünk du­á­lis stra­té­gi­á­val har­mo­ni­zál­ni a már­ká­ink és a ke­res­ke­de­lem ré­szé­re gyár­tott ter­mé­kek „bé­kés együtt­élé­sét” – fo­gal­maz Havasiné Kátai Il­di­kó, a MONA Hun­ga­ry Kft. mar­ke­ting- és érté­ke­sí­tési igaz­ga­tó­ja.
A már­ka­épí­tés az erős ár- és promóciós ver­seny mi­att na­gyon ne­héz, is­me­ri el az igaz­ga­tó, de más­rész­ről a vá­sár­lók sze­mé­ben az élel­mi­szer-biz­ton­ság, az ál­lan­dó mi­nő­ség egy­re fon­to­sabb sze­re­pet ját­szik. Ezért is tud a Montice tej­ter­mék­csa­lád egy­re több hű­sé­ges vá­sár­lót ma­gá­hoz von­za­ni – és per­sze az olyan több­let­ér­té­kek­kel, egye­di ter­mék­jel­lem­zők­kel, mint pél­dá­ul a Montice tú­ró té­ge­lye, amely ké­nyel­mes, nem fo­lyik, kön­­nyen ke­zel­he­tő. Vagy a vis­­sza­zár­ha­tó PET-pa­lac­kok, vagy ép­pen­ség­gel a gyár­tá­si tech­no­ló­gi­át di­csé­rő kü­lön­le­ges ízvilág.
– A Mona-cso­port mes­­sze­me­nő­kig el­kö­te­le­zett az egész­sé­ges élel­mi­sze­rek fej­lesz­té­sé­ben, fi­gye­lem­be vé­ve a spe­ci­á­lis ét­ke­zé­si igé­nyek­kel ren­del­ke­zők el­vá­rá­sa­it is (ko­lesz­te­rin­csök­ken­tés, tej­cu­kor- és tej­fe­hér­je-ér­zé­keny­ség, glükózér­zékenység stb.) – eme­li ki Havasiné Kátai Il­di­kó. – Bi­zo­nyí­ték er­re a Joya szó­ja­ter­mé­kek si­ke­re, a Montice laktózmentes tej vagy a Montice zsír­sze­gény tú­ró ked­velt­sé­ge.
Te­hát az in­no­vá­ci­ók tár­há­za ki­fogy­ha­tat­lan – a kér­dés csak az, hogy a nem­zet­kö­zi­leg ren­del­ke­zés­re ál­ló le­he­tő­sé­gek­ből a meg­szo­rí­tó in­téz­ke­dé­sek után és a sa­já­tos ma­gyar íz­lés­vi­lág is­me­re­té­ben mer­re ér­de­mes to­vább­lép­ni, me­lyik gyár­tó vál­lal­ja fel az egy­re koc­ká­za­to­sabb és költ­sé­ge­sebb ter­mék­be­ve­ze­té­si pro­ce­dú­rát?
A Montice már­ka alap­pil­lé­rei az UHT tej és a té­ge­lyes tú­ró, az „er­nyő” jel­leg ha­tá­roz­za meg a tra­de mar­ke­ting ak­ti­vi­tá­so­kat is.
– Fogyasztói saj­tó­kom­mu­ni­ká­ci­ó­val és ak­ci­ós meg­je­le­né­sek­kel, má­sod­ki­he­lye­zé­sek­kel promotáljuk a ka­te­gó­ri­át – eme­li ki Havasiné Kátai Il­di­kó. – Ak­tu­á­lis új­don­sá­gunk a Montice té­ge­lyes tú­ró 500 gram­mos ki­sze­re­lé­se, ami még gaz­da­sá­go­sabb meg­ol­dás a ház­tar­tá­sok szá­má­ra.

Kapcsolódó cikkeink