A fa­gyasz­tott piz­zá­kat a fi­a­ta­lok ked­ve­lik

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A ma­gya­rok 37 szá­za­lé­ka fo­gyaszt zacs­kós le­ve­se­ket. A fél­kész éte­lek kö­zül en­nek a ka­te­gó­ri­á­nak a ter­mé­ke­it hasz­nál­ják a leg­töb­ben. Ezt kö­ve­tő­en a snack éte­lek, a fa­gyasz­tott piz­zák és az egy­tál­éte­lek kö­vet­kez­nek sor­ban. Egy­tál­éte­le­ket – a GfK Hun­gá­ria és a Szon­da Ipsos kö­zös, Product Me­dia In­dex (PMX) adat­bá­zi­sá­ból szár­ma­zó ada­tok alap­ján – a 14 éven fe­lü­li la­kos­ság­nak csu­pán 6 szá­za­lé­ka fo­gyaszt.
Egyes ter­mé­kek meg­kön­­nyí­tik min­den­na­pi éle­tün­ket és sok, a kony­há­ban töl­tött időt ta­ka­rít­ha­tunk meg hasz­ná­la­tuk ré­vén. Ez az az el­ső szá­mú ter­mék­előny, amely az úgy­ne­ve­zett ké­nyel­mi ter­mé­kek po­ten­ci­á­lis fel­hasz­ná­lói kö­rét is meg­ha­tá­roz­za. A PMX 2006. II-III. ne­gyed­éves ada­tai alap­ján a fél­kész éte­lek fo­gyasz­tói fő­leg a nagy­vá­ro­si, ma­ga­sabb vég­zett­sé­gű, fi­a­ta­labb cso­por­tok­ból ke­rül­nek ki, hi­szen ők azok, akik a mun­ká­juk, il­let­ve ta­nul­má­nya­ik mi­att ke­vés­bé ér­nek rá főz­ni, és ezért fél­kész ter­mé­ke­ket vesz­nek, ételt ren­del­nek vagy ét­te­rem­ben, gyors­ét­te­rem­ben ebé­del­nek. A rend­sze­re­sen me­leg ételt ren­de­lők egyéb­ként még az át­la­gos­nál is ke­ve­sebb ins­tant ételt fo­gyasz­ta­nak. Zacs­kós le­vest pél­dá­ul csak 30 szá­za­lé­kuk.
Zacs­kós le­ve­sek azon­ban nem ki­zá­ró­lag a sza­bad­idő­ben szű­köl­kö­dők asz­ta­lá­ra ke­rül­nek. A ter­mék fel­hasz­ná­lói kö­ré­ben nagy szám­ban ta­lá­lunk há­zi­as­­szo­nyo­kat is. Ezt tá­maszt­ja alá az a tény is, hogy a ter­mék­ka­te­gó­ria fo­gyasz­tó­i­nak az ará­nya a leg­alább 4 fős ház­tar­tás­ban élők, a 18 év­nél fi­a­ta­labb gyer­mek­kel ren­del­ke­ző csa­lá­dok kö­ré­ben is meg­ha­lad­ja az át­la­got.
Ti­pi­kus ins­tant étel­nek te­kint­he­tők a fa­gyasz­tott piz­zák és az „egy­tál­éte­lek”. Eze­ket a ter­mé­ke­ket a 30 év­nél fi­a­ta­labb kor­osz­tály, a Bu­da­pes­ten és me­gye­szék­he­lyen élők, a leg­alább kö­zép­fo­kú vég­zett­ség­gel ren­del­ke­zők vá­sá­rol­ják leg­in­kább, de a kis­gyer­me­kes és a na­gyobb csa­lá­dok­ban is ki­ug­ró­an ked­vel­tek.

Kapcsolódó cikkeink