A dro­gé­ri­ák­ban ad­ják el a leg­több ro­var­ir­tót

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A ro­var­ir­tó sze­rek pi­a­cá­nak bő­vü­lé­sét jel­zi a Nielsen Kis­ke­res­ke­del­mi In­de­xe 2006. március–2007. feb­ru­ár­ban. Men­­nyi­ség­ben 15, ér­ték­ben pe­dig 6 szá­za­lék­kal emel­ke­dett bol­ti el­adá­suk az elő­ző ha­son­ló idő­szak­hoz ké­pest. Így az éves kis­ke­res­ke­del­mi for­ga­lom kö­ze­le­dik a 3 mil­li­árd fo­rint­hoz. A ve­gyi­áru-szak­üz­le­tek és a hi­per­mar­ke­tek sze­re­pe erő­sö­dött az ér­té­ke­sí­tés­ben. Mind­két bolt­tí­pus 3-3 szá­za­lék­pont­tal nö­vel­te – ér­ték­ben mért – pi­a­ci ré­sze­se­dé­sét, egyik év­ről a má­sik­ra. Csök­ke­nést a 400 négy­zet­mé­te­res és ki­sebb ha­gyo­má­nyos bol­tok mu­ta­tó­i­nál re­giszt­rált a Nielsen.
Ér­ték­ben to­vább­ra is do­mi­nál az ae­ro­szol, ha­bár csök­ke­nő ten­den­ci­á­val. Pi­a­ci ré­sze­se­dé­se ér­ték­ben 51-ről 47 szá­za­lék­ra csök­kent a szó­ban for­gó két idő­szak kö­zött. Az elekt­ro­mos ro­var­ir­tó mu­ta­tó­ja vi­szont 20-ról 23 szá­za­lék­ra emel­ke­dett. Utá­na sor­rend­ben a csap­da, ka­zet­ta, por-hab, il­let­ve spi­rál kö­vet­ke­zik.
A leg­na­gyobb szeg­men­sek­ben az át­lag­árak vál­to­za­to­san ala­kul­nak. Az ae­ro­szol át­la­gos fo­gyasz­tói ára ugyan­is nyár óta emel­ke­dett a mul­ti­funk­ci­o­ná­lis (re­pü­lő és má­szó ro­va­rok el­len) új­don­sá­gok mi­att. Az elekt­ro­mo­sé ös­­szes­sé­gé­ben csök­kent, mi­vel a lap­kás ké­szü­lé­kek ár­szín­vo­na­la je­len­tő­sen ala­cso­nyabb lett. Drá­gább lett a csap­da is, a re­pü­lő ro­va­rok el­le­ni ter­mé­kek ma­ga­sabb ára ré­vén.
Egy da­rab ae­ro­szol át­lag­ára 594 fo­rin­tot ért el idén ja­nu­ár–feb­ru­ár­ban, ami 7 szá­za­lék plusz az elő­ző ha­son­ló idő­szak­hoz ké­pest. Ugyan­ak­kor egy da­rab elekt­ro­mos ro­var­ir­tó ja­nu­ár–feb­ru­á­ri, 848 fo­rin­tos át­lag­ára 9 szá­za­lék­kal ala­cso­nyabb az egy év­vel ko­ráb­bi­nál.

Kapcsolódó cikkeink