A bo­rot­vál­ko­zás jel­sza­vai: ké­nye­lem, ápo­lás, de­sign

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Az el­múlt évek fo­lya­ma­tos in­no­vá­ci­ói nyo­mot hagy­tak a borotválkozószerek és -esz­közök pi­a­cán. Te­ret ve­szít a bo­rot­va­hab, be­épül a min­den­nap­ok­ba a cse­rél­he­tő fe­jű rend­szer­bo­rot­va, és az arc­sze­szek kö­zött sem min­den már a fér­fi­as il­lat.Pi­ac­ku­ta­tá­si ada­tok sze­rint ta­valy csök­kent a rend­szer­bo­rot­vák el­adá­sa, de ez nem fel­tét­le­nül rossz jel, vé­le­ke­dik a pi­ac­ve­ze­tő Gillette már­kát for­gal­ma­zó Procter & Gamble vál­la­la­ti kül­ső kap­cso­la­tok igaz­ga­tó­ja, Papp And­rás:
– Megfigyelhető, hogy a fo­gyasz­tók to­vább hasz­nál­ják a rend­szer­bo­rot­vá­kat – ál­la­pít­ja meg. – Ez a cik­lus egyes bo­rot­vák ese­té­ben akár a 3 évet is el­ér­he­ti, mi­köz­ben a bo­rot­va­fe­jek pi­a­ca nő. A je­len­ség mö­gött erős fo­gyasz­tói lo­ja­li­tás és ter­mék­elé­ge­dett­ség hú­zó­dik meg. Je­len­tő­sebb el­adás­csök­ke­nés a női rend­szer­bo­rot­vák ese­té­ben zaj­lik, míg a fér­fi-rend­szer­bo­rot­vák pi­a­ca sta­bil­nak mond­ha­tó.
Va­ló­ban, más Nielsen-adatsorok is utal­nak a rend­szer­bo­rot­vák „po­pu­la­ri­zá­ló­dá­sá­ra”: a ke­res­ke­del­mi csa­tor­nák kö­zül nem a szak­csa­tor­na, va­gyis a dro­gé­ria erő­sö­dött, ha­nem a hi­per­mar­ket, és az át­lag­ár­szín­vo­na­luk is je­len­tő­sen esett: ta­valy 1500 fo­rint kö­rül moz­gott, szem­ben a 2005-ös 1700-1800 fo­rint­tal.

Há­rom­ról öt­re ju­tott a Gillette
Ter­je­dé­sü­ket elő­se­gí­ti, hogy az el­múlt évek­ben fel­gyor­sult az in­no­vá­ció. A Gillette két év­vel ez­előtt 3, idén ta­vasz­­szal pe­dig már 5 pen­gés rend­szer­rel ruk­kolt elő.
– Mivel a ter­mé­ke­ink fej­lesz­té­sé­nél a fo­gyasz­tó­ink meg­lé­vő igé­nye­i­ből in­du­lunk ki, az új­don­sá­gok el­fo­ga­dá­sa meg­le­he­tő­sen gyors – ad ma­gya­rá­za­tot az újabb „ug­rás­ra” Papp And­rás. – Ha meg­vizs­gál­juk az el­dob­ha­tó bo­rot­vák pi­a­cát, az új­don­sá­go­kat fel­vo­nul­ta­tó szu­per­pré­mi­um szeg­mens a ta­va­lyi év­ben négy­sze­re­sé­re bő­vült.
A fej­lesz­tés má­sik irány­vo­na­la a bo­rot­vál­ko­zá­si ké­nye­lem nö­ve­lé­se. Ez el­ső­sor­ban a bo­rot­va fe­jé­nek és nye­lé­nek egy­re ergonomikusabb ki­ala­kí­tá­sát je­len­ti. Sőt, mind­emel­lett na­gyon fon­tos té­nye­ző­vé vált a de­sign, mond­hat­ni, önál­ló fej­lesz­té­si irány­vo­nal.
Min­den in­no­vá­ci­ós irány fel­lel­he­tő a Gillette már­ci­us­ban be­ve­ze­tett Fusion ter­mék­csa­lád­já­ban. A be­ve­ze­tés kü­lön­le­ges­sé­gét az je­len­tet­te, hogy a Gillette tör­té­ne­té­ben elő­ször nem­csak ma­nu­á­lis és ele­mes bo­rot­vát, ha­nem ve­le egy idő­ben koz­me­ti­ku­mo­kat is pi­ac­ra do­bott.
A női bo­rot­vál­ko­zá­si pi­ac egy tel­je­sen önál­ló szeg­mens, en­nek meg­fe­le­lő­en a cég a Gillette Venus ter­mé­ke­it önál­ló már­ka­ként ke­ze­li. A kom­mu­ni­ká­ci­ó­ja is tel­je­sen más. A női bo­rot­vák sok­kal kö­ze­lebb áll­nak a „szép­ség­ápo­lás” fo­ga­lom­kör­éhez, így a női fo­gyasz­tó­kat is en­nek meg­fe­le­lő­en kell meg­szó­lí­ta­ni.

Kö­ze­le­dik a zse­lé a ha­bok­hoz
Nem csu­pán a pen­gék kö­zött zaj­la­nak ko­moly vál­to­zá­sok: a bo­rot­va­ha­bok is kény­te­le­nek te­ret en­ged­ni a mo­der­nebb zse­lék­nek.
– A zse­lé a bo­rot­va­ha­bok­nál ked­ve­zőbb tu­laj­don­sá­gok­kal ren­del­ke­zik és gaz­da­sá­go­sabb is, hi­szen sok­kal ki­sebb mennyi­ség is ele­gen­dő be­lő­le. A gél víz­zel érint­kez­ve dús hab­bá vá­lik, meg­pu­hít­ja a szőr­szá­la­kat, és op­ti­má­lis hid­ra­tá­ci­ót biz­to­sít a bo­rot­vál­ko­zás ide­je alatt – be­szél a ter­mék­elő­nyök­ről Papp And­rás. – A Gillette bo­rot­va­zse­lék hid­ra­tá­ló és lá­gyí­tó ha­tó­anya­ga­i­nak kö­szön­he­tő­en a bo­rot­va köny­­nye­dén sik­lik, a vég­ered­mény ala­pos bo­rot­vál­ko­zás és ke­ve­sebb bőr­ir­ri­tá­ció.
A bo­rot­va­sze­rek­kel szem­be­ni el­vá­rá­sok kö­zül a bőr­nyug­ta­tó ha­tás erő­sö­dik. Jól bi­zo­nyít­ja ezt, hogy, bár a Gillette bo­rot­vál­ko­zás előt­ti zse­lé­csa­lád­ja 6 ta­gú, az el­adá­sok­nak 30 szá­za­lé­kát az ér­zé­keny bőr­re szánt va­ri­áns te­szi ki.

Il­lat mel­lé ápo­lás
De az „egy ha­tás több ter­mék­ben” trend for­dí­tott­ja is igaz: egy­re több mul­ti­funk­ci­o­ná­lis ter­mék je­le­nik meg a ma­gyar­or­szá­gi borotválkozószer-piacon. Ezek prak­ti­ku­sak és ha­té­ko­nyak egy­szer­re.
– A fér­fi­ak sze­re­tik a kön­­nyen ke­zel­he­tő ter­mé­ke­ket, de nem szí­ve­sen hasz­nál­nak túl sok­fé­le koz­me­ti­ku­mot, ezért előny­ben ré­sze­sí­tik azo­kat, ame­lyek több­fé­le ha­tá­sát egye­sí­tik – elem­zi a trend mö­gött ál­ló fo­gyasz­tói ma­ga­tar­tást Rácz Ber­na­dett, a Coty Hun­ga­ry Kft. ju­ni­or tra­de mar­ke­ting me­ne­dzse­re. – Pél­dá­ul szí­ve­sen vá­lasz­ta­nak olyan after shave bal­zsa­mot, amely egy­szer­re nyug­tat­ja, hid­ra­tál­ja és vé­di a ká­ros kör­nye­ze­ti ha­tá­sok­tól az arc­bőrt.
A bo­rot­vál­ko­zás utá­ni arc­sze­szek­nél így a fo­gyasz­tói tá­bor eb­ből a szem­pont­ból két párt­ra sza­kad. Van, aki a ka­rak­te­res il­la­tot ré­sze­sí­ti előny­ben, így az adott ter­mék­csa­lád­ból vá­sá­rol­ja meg az „il­lat­sze­re­ket:” par­fü­möt, tus­für­dőt, de­zo­dort és after shave-et, míg má­sok in­kább a funk­ci­o­na­li­tás­ra he­lye­zik a hang­súlyt.
– Az adidas ép­pen er­re az utób­bi fo­gyasz­tói ma­ga­tar­tás­ra ve­zet­te be vá­lasz­ként az il­lat­köz­pon­tú arc­sze­szei mel­lé az adidas Active Skincare ter­mék­csa­lá­dot, ame­lyet spor­to­lók köz­re­mű­kö­dé­sé­vel fej­lesz­tet­tek ki – jel­zi Rácz Ber­na­dett. – A ter­mék­csa­lád­ba tar­to­zik egy bo­rot­vál­ko­zás utá­ni bőr­nyug­ta­tó bal­zsam és egy hű­sí­tő gél is.
Az adidas after shave-ek új jel­mon­da­ta: „Ápo­lás a bőr­nek, il­lat az ér­zé­kek­nek!”
Sz. L.

Kapcsolódó cikkeink