125 éves a Tör­ley Pezs­gő­pin­cé­szet

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

125 éve, 1882-ben ala­pí­tot­ta meg a csantavéri Tör­ley Jó­zsef pezs­gő­pin­cé­sze­tét Bu­da­fo­kon. Ez al­ka­lom­ból egy ren­dez­vény­so­ro­za­tot in­dí­tott el a Tör­ley Pezs­gő­pin­cé­szet, amely­nek el­ső ál­lo­má­sa a pin­cé­szet és a Tör­ley Sza­lon ju­bi­le­u­mi kon­cert­je volt ja­nu­ár 13-án, a Ma­gyar Nem­ze­ti Ga­lé­ri­á­ban. A mint­egy 200 meg­hí­vott ven­dég kö­zött vol­tak a Tör­ley Má­ria ne­vé­vel fém­jel­zett Tör­ley Sza­lon tag­jai, új­ság­írók, a pezs­gő­pin­cé­szet part­ne­rei és a ga­lé­ria ba­rá­ti kö­re. A kon­cert után pezs­gős koc­cin­tás­sal em­lé­kez­tek a ven­dé­gek Tör­ley Jó­zsef­re, és kö­szön­töt­ték az új esz­ten­dőt.
A leg­na­gyobb ma­gyar pezs­gő­pin­cé­szet­ben a mi­nő­ség je­gyé­ben – a vi­lá­gon egye­dül­ál­ló mó­don – tra­di­ci­o­ná­lis-klas­­szi­kus, pa­lac­kos és tar­tá­lyos er­jesz­tés­sel ké­szül a pezs­gő. A kí­ná­lat­ban meg­ta­lál­ha­tók a tel­je­sen szá­raz­tól az éde­sig fe­hér, rosé és vö­rös pezs­gők. A leg­fel­ső ka­te­gó­ri­á­ba tar­to­zik a Tör­ley Chardonnay brut, kü­lön­le­ges­sé­gét a métodhe traditionelle el­já­rás ad­ja, nem­zet­kö­zi si­ke­re­ket arat­va.

Kapcsolódó cikkeink