Lánchíd Alapítvány

A Lánchíd Klub (Lánchíd Egyesület) 2003-ban azzal a mottóval jött létre, hogy támogassa az élelmiszer-gazdaság jövőjét. 2016-ban ugyanezzel a céllal hívta életre a Lánchíd Alapítványt, amely bár önálló tevékenységre hivatott, a Klub tagjainak mentori támogatása továbbra sem maradhat el. Az Alapítvány célja, hogy olyan hátrányos helyzetű középiskolásoknak adjon lehetőséget a továbbtanulásra, akik mindezt csupán önerőből, szülői támogatással nem tudnák finanszírozni. Sok olyan okos, nagy jövőre kész fiatalnak szeretne segíteni az Alapítvány, akik eltökéltek a továbbtanulás mellett, és képességeiket gazdasági tanulmányaik során szeretnék megerősíteni, de segítségre szorulnak. A támogatásra jogosult fiatalokból kuratórium választja ki a legtehetségesebbeket, akiknek az Alapítvány a meghatározott keret mértékéig finanszírozza főiskolai vagy egyetemi tanulmányaikat. Bízva benne, hogy a kezdeti nehézségeken túllépve gyorsan megtalálják majd azt a pályát, karrierutat, amellyel sikeresek lehetnek szakmájukban. Az Alapítványhoz kapcsolódhat bármely cég vagy magánszemély, aki/amely a céljainkkal egyetért, és hasonló módon segíteni szeretné a továbbtanulni vágyó fiatalok álmait! Tegyünk együtt értük!

Hermann Zsuzsanna, kuratórium elnöke

Dr. Csirszka Gábor, kuratóriumi tag

Dr. Fischer Béla, kuratóriumi tag

Matus István, kuratóriumi tag

Soltész Gábor, kuratóriumi tag

 • Az Alapítvány küldetésének megfelelően hátrányos anyagi helyzetű, középiskolát végzett diák(ok) megsegítése a cél, azért, hogy gazdasági főiskolán, egyetemen tanulhassanak, sikeresen diplomát szerezzenek, ezzel is csökkentve az esélyegyenlőtlenségüket a karrierépítés folyamán.
 • A támogatandó diák(ok)ra javaslatot az iskola igazgatója, helyettese, az érintett diák osztályfőnöke vagy az erre a feladatra kijelölt tanár tehet a hallgató egyetértésével.
 • A Lánchíd Alapítvány szakmai elkötelezettsége alapján olyan diákot kíván támogatni, aki gazdasági pályán képzeli el karrierjét. Ennek megfelelően a támogatásra javasolt diák érdeklődése és tehetsége szerint gazdasági típusú felsőfokú iskolába jelentkezik. (Támogatott gazdasági tanulmányok: közgazdaságtan, kereskedelem, marketing, pénzügy-számvitel)
 • A javaslatot, a támogatásra javasolt diák középiskolában eltöltött utolsó tanévében legkésőbb február 15-i beérkezéssel lehet írásban leadni az Alapítvány részére.Cím: 1037 Budapest, Bécsi út 269., email: info@lanchidalapitvany.hu
 • A javaslatban az alapító okirat mellékletében kért adatokat és a támogatás indokoltságát (javasolt diák tehetsége, szorgalma, iskolaévek alatt elért extra eredményei, szociális helyzete, stb.) kérjük leírni.
 • A konkrét jelentkezést a támogatásra javasolt diáknak kell elküldenie az alapító okirathoz csatolt, kitöltött formanyomtatványok, valamint önéletrajz és motivációs levél elküldésével az Alapítvány postai vagy email címére. Jelentkezési határidő a középiskolában eltöltött utolsó tanév február 28-a.
 • A Lánchíd Alapítvány kuratóriuma a fenti adatok alapján kiválaszt 3 olyan diákot, amelyek legesélyesebbek a támogatás elnyerésére. A kiválasztás alapja: tanulmányi eredmény, tehetség, extra teljesítmények a középiskolai évek alatt, tanuláshoz való kitartó elkötelezettség, család anyagi helyzete, család erkölcsi támogatása a felsőfokú iskola elvégzéséhez. A kuratórium a felvételi év március 10-éig dönt a 3 lehetséges támogatott személyéről. A kiválasztás mentéről, a döntés körülményeiről, az indokokról és a végeredményről részletes jegyzőkönyv készül.
 • A Lánchíd Alapítvány kuratóriumának egy tagja meglátogatja az érintett 3 családot, adott iskolai év március 31-éig, ahol a szubjektív döntéshez információt gyűjt. Mindezek figyelembe vételével, kuratóriumi határozat alapján kialakul egy sorrend a jelentkezők között. Fontos, hogy az érintett diák és családja kész legyen fogadni a megadott határidőn belül az Alapítvány képviselőjét. Amennyiben ez nem lehetséges, a kiválasztási sorrendben következő diák kerül a legesélyesebbek közé.
 • A Lánchíd Alapítvány adott év április 10-ig értesíti a legesélyesebb 3 diákot, hogy milyen sorrendben veszi figyelembe a jelentkezésüket. További, támogatásért folyamodott diákoknak a kuratórium értesítést küld, hogy nem kerültek a legesélyesebbek közé, de nem zárható ki az Ő támogatásuk sem, pl. annak okán, ha a legesélyesebbek egyike nem gazdasági területen tanul tovább, vagy nem vették fel őt a kívánt iskolába.

 • A Lánchíd Alapítvány csak gazdasági felsőoktatási intézménybe nappali tagozatára felvett és  adott iskolába beiratkozott, diákot tud támogatni. Amennyiben a kiválasztott diák ennek a követelménynek nem tud megfelelni, automatikusan a sorrendben következő, ennek a feltételnek eleget tevő diákot támogatja az Alapítvány. A támogatott diák a felső oktatási intézmény hivatalos dokumentumával igazolja a támogatásra való jogosultságát.
 • A támogatás mértéke maximum bruttó 250 ezer Ft / tanfélév. Amennyiben a támogatott tanulmánya bármilyen okból megszakad, a támogatásra való jogosultságát elveszti. Mindazonáltal, ha a támogatott tanulmányait a kuratórium szerinti elfogadható okkal szakítja meg pl. külföldi tanulmányi ösztöndíj elnyerése, a kuratórium dönthet úgy, hogy csak ideiglenesen függeszti fel a támogatás juttatását.
 • A támogatottnak minden tanfélév megkezdése előtt hivatalosan igazolnia kell, hogy a megelőző félévet sikeresen elvégezte és a következő félévre beiratkozott.
 • A Lánchíd Alapítvány a támogatás összegét érvényes szerződések, számlák ellenében utalja át.
 • A támogatást tandíj rész-, vagy teljes finanszírozása, a lakhatás költségének rész-, vagy teljes megtérítése, illetve a tanulmánnyal kapcsolatos egyéb igazolt és elfogadott kiadásokra is lehet fordítani.
 • A támogatás a folyamatos tanulmány szerinti utolsó tanfélévnek rész vagy teljes finanszírozásáig tart. Az utolsó tanfélévi támogatásnak extra feltétele, hogy a támogatott a diploma szerzéshez időarányosan valamennyi feltételnek megfelel pl. nyelvvizsga.
 • Az Alapítvány Kuratóriuma tanfélévenként egy alkalommal kötelezheti a támogatott diákot, hogy személyes tájékoztatást adjon a tanulmányairól.
 • A Lánchíd Klub a támogatott érdeklődését és a szakmai lehetőségeket figyelembe véve mindent megtesz, hogy a támogatott az élelmiszer és háztartás vegyi, kozmetika iparban és az élelmiszerkereskedelemben szakmai gyakorlatban részesüljön.
 • A Trade Magazin és a Lánchíd Klub az általuk szervezett „Business Days” konferenciára ingyenes részvételre szóló meghívót küldhet a támogatott hallgató részére.

 • A Lánchíd Alapítvány gondosan ügyel arra, hogy a támogatásra jelentkező diákok személyes jogai ne sérüljenek, ezért az alapítvány az adatok bekérését, tárolását szigorúan bizalmasan kezeli és biztosítja, hogy a támogatásra jelentkezéssel és a támogatás juttatásával kapcsolatos személyes adatokat olyan jogi és természetes személynek nem ad át, amelyek nem hozhatok közvetlen összefüggésbe a támogatással.
 • A személyes adatokat az alapítvány a felvételi év végéig, a támogatott személy esetén az utolsó tanulmányi év befejezéséig tárolja. Ezt követően a személyes adatok hivatalosan, jegyzőkönyv felvételével megsemmisítésre kerülnek.
 • A támogatásra jelentkező hallgatóknak és, vagy szüleinek, gondviselőinek előzetes írásos nyilatkozatot kell tennie, hogy a támogatásra jelentkező hallgató személyes adatait a Lánchíd Alapítvány megkaphassa, és a fenti  szabályzatnak megfelelően kezelhesse. Ebben a nyilatkozatban a Lánchíd Alapítvány hozzájárulást kér a támogatásra jelentkező diákoktól, szüleitől, gondviselőitől, hogy a támogatásért folyamodó személyes adatai korlátozottan (Név, település neve ahol a középiskolai tanulmányokat végezte, valamint felsőfokú iskola neve ahova jelentkezett) különböző médiumokban a támogatással összefüggésben megjelenjenek. Az alapítvány által szervezett sajtótalálkozón való részvételre is elfogadóan nyilatkozni szükséges.