Zöld­ség-gyü­mölcs: re­kor­dok vá­sá­ra

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A bol­tok zöld­ség-gyü­mölcs vá­lasz­té­ka és mi­nő­sé­ge egy­re na­gyobb sze­re­pet ját­szik a ve­vő­kért ví­vott ver­seny­ben. Ezt tük­röz­te a Fruit Logistica Ber­lin­ben, amely min­den nö­ve­ke­dé­si vá­ra­ko­zást fe­lül­múlt, és a szu­per­la­tí­vusz­ok szak­vá­sá­ra lett feb­ru­ár ele­jén. Há­rom nap alatt re­kord­szá­mú, 42 ezer szak­mai lá­to­ga­tót re­giszt­rál­tak 120 or­szág­ból. A 74 or­szág­ból ér­ke­zett 1867 ki­ál­lí­tó kö­zött a ma­gya­rok is ott vol­tak jó mi­nő­sé­gű, so­kak ál­tal ke­re­sett áru­kí­ná­lat­tal.Az el­ső két nap nyi­tás­tól zá­rá­sig telt ház volt a ma­gyar cé­gek stand­ja­in és a tár­gya­lók­ban. A ven­dég­for­ga­lom az utol­só na­pon ha­gyott ki­csit alább – tá­jé­koz­ta­tott Dobrotka Zsu­zsa, az Ag­rár­mar­ke­ting Cent­rum mar­ke­ting­kom­mu­ni­ká­ci­ós cso­port­ve­ze­tő­je. – A Fruit Logistica nö­vek­vő presz­tí­zse és a ki­ál­lí­tó cé­gek ered­mé­nyes be­te­re­lő kam­pá­nya mel­lett sok üz­let­em­ber tu­da­to­san ke­re­si a ki­vá­ló mi­nő­sé­gű ma­gyar árut, amely ép­pen a me­di­ter­rán or­szá­gok be­ta­ka­rí­tá­si sze­zon­já­nak be­fe­jez­te után szed­he­tő és szál­lít­ha­tó.
Ta­pasz­ta­la­tai sze­rint a rend­sze­re­sen ki­ál­lí­tó ma­gyar cé­gek mel­lett min­dig je­lent­kez­nek újak is, amint idén is, hogy ápol­ják üz­le­ti kap­cso­la­ta­i­kat, és ez­ál­tal min­dig élénk, moz­gal­mas az AMC ál­tal szer­ve­zett kö­zös meg­je­le­nés.
Is­mer­ve a ha­zai erő­vi­szo­nyo­kat és a vár­ha­tó fej­lő­dést, Dobrotka Zsu­zsa ar­ra szá­mít, hogy jö­vő­re jó­val több ma­gyar cég lesz kint a né­met fő­vá­ros­ban.

In­no­vá­ci­ós nagy­díj a zöldségsnacknek
Ké­nyel­mi ter­mék és bio – ezen a két te­rü­le­ten lát­tuk a leg­több új­don­sá­got, amel­­lyel ke­res­le­tet le­het tá­masz­ta­ni, és nö­vel­he­tő a fo­gyasz­tás.
Nem vé­let­len, hogy az in­no­vá­ci­ós nagy­dí­jat egy plasz­tikzacskóra va­ló snack nyer­te: ös­­sze­sen ti­zen­két de­ka ubor­ka-, zöld­pap­ri­ka-da­rab­ka né­hány kok­tél­pa­ra­di­csom­mal. Fa­la­tok­ra da­ra­bol­va, meg­mos­va, azon­na­li fo­gyasz­tás­ra. De kí­nál­ják az egyes zöld­ség­fé­lé­ket kü­lön cso­ma­gok­ban is.
Tég­la ala­kú kar­ton­lap az al­ja, így au­to­ma­tá­ban is ér­té­ke­sít­he­tő. Azon kí­vül ben­zin­kút­nál, ki­oszk­ban, szu­per­mar­ket­ben vagy sport­stú­di­ó­ban is egész­sé­ges meg­ol­dást kí­nál a meg­szo­kott snackválaszték mel­lett.
A ta­valy jú­li­us­ban pi­ac­ra do­bott díj­nyer­tes mel­lett még leg­alább húsz nagy cég kós­tol­ta­tott a lá­to­ga­tók­kal mű­anyag ta­sak­ba cso­ma­golt zöld­ség- vagy gyümölcs­snacket.

Disz­kon­tok sze­rep­vál­tá­sa friss bioáruval
A zöld­ség-gyü­mölcs po­zí­ci­ó­já­nak erő­sö­dé­se a bol­ti el­adás­ban együtt jár a disz­kon­tok sze­rep­vál­tá­sá­val. Az „ol­csó” bolt­tí­pus ere­de­ti­leg tar­tós élel­mi­sze­rek be­ha­tá­rolt vá­lasz­té­ká­val, és ext­rém ala­csony ára­i­val ala­kí­tot­ta ki pro­fil­ját. Újab­ban azon­ban a la­kó­hely kö­ze­li bol­tok­hoz kez­de­nek ha­son­lí­ta­ni, mi­vel bő­ví­tik kí­ná­la­tu­kat ha­gyo­má­nyos friss áru­ból, töb­bek kö­zött gyü­mölcs­ből és zöld­ség­ből.
– Né­met­or­szág­ban a fo­gyasz­tók újab­ban nem­csak az árat né­zik, ha­nem a mi­nő­ség fe­lé is ori­en­tá­lód­nak. Ezt a trend­vál­tást a disz­kon­tok gyor­san ész­re­vet­ték, és gyor­san al­kal­maz­kod­nak is hoz­zá ér­té­ke­sebb áru­kí­ná­la­tuk­kal – mond­ta a Köz­pon­ti Pi­a­ci és Ár­fi­gye­lő Szol­gá­lat igaz­ga­tó­he­lyet­te­se, dr. Andreas Schwierz az in­té­zet stand­ján. – Egy­re több bioélelmiszert kí­nál­nak a disz­kon­tok, kü­lö­nö­sen a friss szeg­mens­ben, ahol a már­ka még alá­ren­delt sze­re­pet ját­szik, és ezért a biomegjelölés pré­mi­um jel­le­get köl­csö­nöz az áru­nak.

„Min­den vá­ra­ko­zá­sun­kat fe­lül­múl­ta”
A vá­sár vé­ge fe­lé, szom­ba­ton dél­után a saj­tó­köz­pont­ban Wolfgang Rogall, aki kez­det­től fog­va, ti­zen­öt éve a Fruit Logistica saj­tó­fő­nö­ke, fá­rad­tan, de jó­ked­vű­en be­szél­ge­tett az új­ság­írók­kal. Töb­bek kö­zött meg­ál­la­pí­tot­ta:
– Szá­mí­tot­tunk rá, hogy bő­vül a vá­sár, de a lá­to­ga­tók és a ki­ál­lí­tók szá­má­nak egy­aránt 16 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dé­se, va­la­mint a ki­ál­lí­tá­si te­rü­let te­kin­te­té­ben a 20 szá­za­lék plusz min­den vá­ra­ko­zá­sun­kat fe­lül­múl­ta. De nem­csak a men­­nyi­ség szá­mít, ha­nem a mi­nő­ség is. Min­den ed­di­gi­nél több ter­me­lő és ke­res­ke­del­mi vál­la­lat dön­tés­ho­zó po­zí­ci­ó­ban lé­vő ve­ze­tői ke­res­ték fel az idei Fruit Logisticát.
N. M.

Kapcsolódó cikkeink