„Zöld” Tesco nyílt Do­ro­gon

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A kör­nye­zet­vé­de­lem és az ener­gia­ta­ka­ré­kos­ság szem előtt tar­tá­sá­val ké­szült el és nyílt meg áp­ri­lis 5-én a do­ro­gi Tesco szu­per­mar­ket.A tech­ni­kai, ener­ge­ti­kai újí­tá­sok kö­zül is ki­emel­ke­dő je­len­tő­sé­gű a geo­ter­mi­kus hő­szi­vat­­tyú, amel­­lyel a föld hő­je hasz­nál­ha­tó az áru­ház fű­té­sé­re, il­let­ve a ta­laj se­gí­ti az épü­let hű­té­sét. Ösz­­szes­sé­gé­ben az áru­ház­ban al­kal­ma­zott kü­lön­fé­le mű­sza­ki meg­ol­dá­sok – egye­bek mel­lett pél­dá­ul a kor­sze­rű, ener­gia­ta­ka­ré­kos fény­for­rás­ok, a ha­té­ko­nyabb hő­szi­ge­te­lés stb. – je­len­tős csök­ke­nést ered­mé­nyez­nek az épü­let villamosenergia- és gáz­fel­hasz­ná­lá­sá­ban, amely a kör­nye­zet­vé­de­lem szem­pont­já­ból is nagy je­len­tő­ség­gel bír. Az el­ső zöld Tesco ta­valy no­vem­ber­ben nyílt Sá­tor­al­ja­új­he­lyen.
Az 1000 négy­zet­mé­te­res net­tó el­adó­te­rű do­ro­gi Tesco mint­egy há­rom-négy­ezer­fé­le ter­mé­ket kí­nál, és a hét min­den nap­ján reg­gel 6 órá­tól es­te 8-ig tart nyit­va.

Kapcsolódó cikkeink