Wrigley: Óri­á­si fej­lesz­tés a kép­vi­se­lői csa­pat­ban

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A rá­gó­gu­mik és cu­kor­kák ér­té­ke­sí­té­sé­vel fog­lal­ko­zó, a ma­gyar pi­a­con im­már 15 éve je­len lé­vő Wrigley Hun­gá­ria Kft. éle­té­ben je­len­tős vál­to­zá­so­kat ho­zott a 2007-es év. Az el­múlt más­fél év­ti­zed ki­emel­ke­dő­en si­ke­res mű­kö­dé­se le­he­tő­vé tet­te, hogy a vál­la­lat idén nagy­sza­bá­sú fej­lesz­té­se­ket hajt­son vég­re. En­nek ered­mé­nye­kép­pen át­ala­kult, és több mint 50 fő­vel bő­vült a cég te­rü­le­ti ér­té­ke­sí­té­si, il­let­ve kép­vi­se­lői csa­pa­ta, meg­há­rom­szo­roz­va ez­zel a Wrigley Hun­gá­ria Kft. al­kal­ma­zot­ta­i­nak lét­szá­mát.
A fej­lesz­tés cél­ja, hogy az új ke­res­ke­del­mi csa­pat szak­sze­rű merchandising ta­nács­adás­sal áll­jon a ke­res­ke­del­mi part­ne­rek ren­del­ke­zé­sé­re. A part­ner­kap­cso­la­tok ápo­lá­sa mel­lett to­váb­bi fel­ada­tuk se­gí­te­ni az ál­lan­dó ter­mék­ki­he­lye­zést, csök­ken­te­ni a kész­let­nél­kü­li­sé­get.
Az új rend­szer op­ti­má­lis meg­ol­dást kí­nál a fo­lya­ma­to­san vál­to­zó fo­gyasz­tói szo­ká­sok és a gyor­san át­ala­ku­ló ke­res­ke­del­mi kör­nye­zet ki­hí­vá­sa­i­ra. A vál­la­lat így még tel­je­sebb szol­gál­ta­tást nyújt­hat kis- és nagy­ke­res­ke­del­mi part­ne­rei ré­szé­re, és biz­to­sít­ja, hogy ter­mé­kei a fo­gyasz­tók szá­má­ra fo­lya­ma­to­san el­ér­he­tő­ek le­gye­nek az üz­le­tek­ben.

Kapcsolódó cikkeink