Wincanton-honlap eset­ta­nul­má­nyok­kal

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Az át­fo­gó in­for­má­ci­ók mel­lett szá­mos va­lós eset­ta­nul­mány is ta­lál­ha­tó a Wincanton új, di­na­mi­kus, ma­gyar nyel­vű weboldalán. Ezek a Wincanton szol­gál­ta­tá­sa­i­nak al­kal­ma­zá­sát mu­tat­ják be, rá­vi­lá­gít­va a jól szer­ve­zett el­lá­tá­si lánc szá­mos elő­nyé­re.
Az új ol­dal az el­ső lé­pé­sét je­len­ti an­nak a fo­lya­mat­nak, amely so­rán a Wincanton az egy­sé­ges ar­cu­la­tát ki­ter­jesz­ti egész Eu­ró­pá­ra. Ki­ala­kí­tá­sa­kor az át­lát­ha­tó­ság és a kön­­nyen ke­zel­he­tő­ség állt a kö­zép­pont­ban, hogy az ol­va­sók gyor­san jut­has­sa­nak hasz­nos hí­rek­hez és ada­tok­hoz a vál­la­lat­tal, il­let­ve a lo­gisz­ti­ka kü­lön­bö­ző te­rü­le­te­i­vel kap­cso­la­to­san. Az át­lát­ha­tó­ság ér­de­ké­ben a hon­la­pon új már­ka­szí­nek je­len­tek meg, il­let­ve meg­vál­toz­tat­ták az ol­da­lak meg­je­le­né­sét.

Kapcsolódó cikkeink