VNU-ból The Nielsen Company

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Ne­vet vál­toz­ta­tott az ACNielsen anya­vál­la­la­ta, a VNU. A cég új ne­ve: The Nielsen Company. A név­vál­toz­ta­tás cél­ja, hogy a cso­port leg­is­mer­tebb már­ka­ne­ve, a vi­lág leg­na­gyobb pi­ac­ku­ta­tó cé­ge, az ACNielsen ke­rül­jön fó­kusz­ba.
A név­vál­to­zás­sal együtt meg­újul a vál­la­lat ar­cu­la­ta is. En­nek je­le leg­ha­ma­rabb a vál­la­lat weboldalán lát­ha­tó (www.nielsen.com). Az új vál­la­la­ti ar­cu­lat ele­me­it fo­ko­za­to­san ve­ze­tik be 2007 so­rán.
A The Nielsen Company ma­gyar pi­ac­ku­ta­tó le­ány­vál­la­la­tát 1991-ben ala­pí­tot­ták, és rö­vid idő alatt az élel­mi­szer- és ház­tar­tá­si ve­gyi­áru-ke­res­ke­de­lem ve­ze­tő in­for­má­ció­for­rá­sá­vá fej­lő­dött. Leg­ke­re­set­tebb szol­gál­ta­tá­sa a Kis­ke­res­ke­del­mi In­dex, amely akár he­ten­ként is ak­tu­á­lis ér­té­ke­sí­té­si ada­to­kat bo­csát a pi­a­ci sze­rep­lők ren­del­ke­zé­sé­re. Igaz­ga­tó­ja 2004 de­cem­be­re óta Szalóky Tóth Ju­dit.

Kapcsolódó cikkeink