Vény nél­kü­li gyógy­sze­rek a dm-ben

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Az idei év­től a dm dro­gé­ria­lánc meg­je­le­nik a vény nél­kül for­gal­maz­ha­tó gyógy­sze­rek pi­a­cán.A ter­mé­ke­ket köz­vet­le­nül gyógy­szer-nagy­ke­res­ke­dő cég­től ren­de­li majd a dro­gé­ria­lánc – er­ről je­len­leg is foly­nak a tár­gya­lá­sok. Fe­le­lős cég­ként a dm már most egyez­tet be­szál­lí­tó­i­val a gyógy­szer­hul­la­dék meg­fe­le­lő ke­ze­lé­sé­ről is.
A vá­sár­lók­nak ez a le­he­tő­ség nagy kön­­nyebb­ség lesz, hi­szen egy­sze­rű­en és hét­vé­gi ügye­le­ti dí­jak fi­ze­té­se nél­kül jut­hat­nak hoz­zá gyors se­gít­sé­get je­len­tő, vény nél­kü­li gyógy­sze­rek­hez. A meg­fe­le­lő ter­mék ki­vá­lasz­tá­sát tá­jé­koz­ta­tó bro­sú­rák is se­gí­tik majd.

Kapcsolódó cikkeink