Vég­zett az el­ső Bor­so­di-év­fo­lyam

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Áp­ri­lis 13-án meg­kap­ták ok­le­ve­lü­ket a Bor­so­di Üz­le­ti Aka­dé­mia el­ső év­fo­lya­mán vég­zett hall­ga­tók a Mis­kol­ci Egye­tem Fel­nőtt­kép­zé­si és Re­gi­o­ná­lis In­té­ze­té­ben.A Bor­so­di Sör­gyár Zrt. a Mis­kol­ci Egye­tem­mel együtt­mű­köd­ve két év­vel ez­előtt in­dí­tot­ta el a Bor­so­di Üz­le­ti Aka­dé­mi­át. A Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Kar kép­zé­si prog­ram­ját a Bor­so­di Sör­gyár igé­nyei sze­rint ala­kí­tot­ták ki és akk­re­di­tál­ták. Cél­ja, hogy a Bor­so­di Sör­gyár te­het­sé­ges fi­a­tal dip­lo­más mun­ka­tár­sai ré­szé­re kor­sze­rű üz­le­ti és ve­ze­té­si is­me­re­te­ket nyújt­son. A gya­kor­lat­ori­en­tált kép­zés ér­de­ké­ben a tár­gyak ok­ta­tá­sá­ban a Bor­so­di Sör­gyár ve­ze­tői és a Mis­kol­ci Egye­tem Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Ka­rá­nak ok­ta­tói is részt vet­tek.
Az üz­le­ti aka­dé­mia el­vég­zé­se után az ér­dek­lő­dő hall­ga­tók a Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Kar an­gol–ma­gyar MBA kép­zé­sé­nek má­so­dik év­fo­lya­mán foly­tat­hat­ják ta­nul­má­nya­i­kat.

Kapcsolódó cikkeink