Vál­to­za­tos tren­dek, de fo­lya­ma­tos emel­ke­dés

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A ház­tar­tá­si tisz­tí­tó­sze­rek kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­ma fo­lya­ma­to­san emel­ke­dik, és a mo­so­ga­tó­sze­rek­kel együtt kö­ze­líti az évi 40 mil­li­árd fo­rin­tot. Mo­só­sze­rek nél­kül túl­lép­te a 11 mil­li­ár­dot ta­valy. A pi­ac azon­ban szeg­men­sen­ként el­té­rő mér­ték­ben bő­vül. A nö­ve­ke­dést több ter­mék­cso­port­ban az in­no­vá­ció ge­ne­rál­ja. A mo­só­szer 8 mil­li­árd­nál na­gyobb szeg­mens, amely­nek bol­ti el­adá­sa 4 szá­za­lék­kal emel­ke­dett ta­valy az elő­ző év­hez ké­pest. A WC-tisz­tí­tók 4 mil­li­árd fo­rint fe­let­ti ér­té­ke­sí­té­se 8 szá­za­lék­kal csök­kent. A kony­hai és für­dő­szo­ba-tisz­tí­tók pi­a­ca meg­ha­lad­ja a 3 mil­li­árd fo­rin­tot, és plusz 17 szá­za­lék a trend mu­ta­tó­szá­ma. A sú­ro­ló­sze­rek el­adá­sai kö­zel jár­nak a 2 mil­li­árd fo­rint­hoz, s 5 szá­za­lék csök­ke­nést re­giszt­rál­tunk. Az ab­lak­tisz­tí­tók 4 szá­za­lék mí­nuszt mu­tat­nak, a pad­ló­tisz­tí­tók stag­nál­nak, míg a kony­hai tör­lő­ken­dők­nél 8 szá­za­lék a nö­ve­ke­dés mér­té­ke.
Az üz­let­tí­pu­sok fon­tos­sá­ga je­len­tő­sen el­tér az egyes szeg­men­sek kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­ma szem­pont­já­ból. Men­­nyi­ség­ben hi­per­mar­ket­re 37 szá­za­lék jut a tisz­tí­tóken­dők, 39 pe­dig a kony­hai és für­dő­szo­ba-tisz­tí­tók bol­ti el­adá­sa­i­ból. A gé­pi mo­so­ga­tó­sze­rek­ből a men­­nyi­sé­gi el­adá­sok a hi­per­mar­ket­ekben emel­ked­nek ki, 58 szá­za­lé­kos rész­arán­­nyal.
Szin­tén men­­nyi­ség­ben a 401–2500 négy­zet­mé­te­res üz­le­tek pi­a­ci ré­sze­se­dé­se sú­ro­ló­sze­rek­nél (27 szá­za­lék) és WC-tisz­tí­tók­ból (24) a leg­na­gyobb. Ké­zi mo­só­sze­rek­nél ez 25 szá­za­lék.
A ha­gyo­má­nyos, 400 négy­zet­mé­te­res és ki­sebb bol­tok po­zí­ci­ó­ja ab­lak­tisz­tí­tó­nál és sú­ro­ló­szer­nél a leg­jobb; előb­bi mu­ta­tó­ja 35, utób­bié pe­dig 34 szá­za­lék.
A ke­res­ke­del­mi már­kák rész­ará­nya eb­ben a ka­te­gó­ri­á­ban – ér­té­ket te­kint­ve – ál­ta­lá­ban 10 szá­za­lék kö­rül mo­zog. Ki­vé­tel a tisz­tí­tóken­dő ka­te­gó­ria a 2006-os évet te­kint­ve 30 szá­za­lék­kal.

Üz­let­tí­pu­sok fon­tos­sá­ga az értékbeni el­adá­sok alap­ján, százalékban
(Tel­jes Ma­gyar­or­szág, kis­ke­res­ke­de­lem)
Ablak- WC- Fürdőszoba Padló- Súroló- Tisztító-
tisztítók tisztítók és konyha tisztítók szerek kendők
2004. XI.– 2005. XI.– 2004. XI.– 2005. XI.– 2004. XI.– 2005. XI.– 2004. XI.– 2005. XI.– 2004. XI.– 2005. XI.– 2004. XI.– 2005. XI.–
2005. X. 2006. X. 2005. X. 2006. X. 2005. X. 2006. X. 2005. X. 2006. X. 2005. X. 2006. X. 2005. X. 2006. X.
Élelmiszer 2500 m2 felett 25,2 24,7 38,7 36,5 36,1 38,0 31,7 30,4 25,4 25,6 50,8 43,4
Élelmiszer 401–2500 m2 16,0 16,9 19,9 20,8 15,2 16,0 16,5 16,4 23,9 22,5 8,9 13,5
Élelmiszer 201–400 m2 7,6 7,3 7,3 7,1 7,4 7,6 6,7 7,4 9,2 9,0 2,4 2,0
Élelmiszer 51–200 m2 17,6 17,0 10,9 10,2 15,5 13,4 13,3 11,8 16,7 15,8 3,2 2,0
Élelmiszer 50 m2 alatt 10,0 10,7 4,3 4,2 5,7 5,2 5,5 5,5 9,8 9,6 0,6 0,5
Vegyiáru 23,7 23,4 18,9 21,2 20,1 19,7 26,3 28,6 15,0 17,6 34,1 38,6
Forrás: Nielsen

Kapcsolódó cikkeink