Vál­to­zás köz­ben a McDonald’s

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A 90 ha­zai McDonald’s ét­te­rem­ben ta­valy 75 mil­lió vá­sár­ló for­dult meg, ami az elő­ző év­hez ké­pest 10 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dést je­lent, ad­ta hí­rül a gyorsétteremlánc. A ma­gyar há­ló­zat – a 2005-ben re­giszt­rált ada­tok­hoz ké­pest – 12 szá­za­lé­kos for­ga­lom­nö­ve­ke­dés­sel és 693 mil­lió fo­rin­tos üze­mi ered­mén­­nyel zár­ta a 2006-os évet. A tel­jes, 31,8 mil­li­árd fo­rin­tos for­ga­lom 52-48 szá­za­lé­kos arány­ban osz­lott meg a sa­ját és a fran­chise üze­mel­te­té­sű ét­ter­mek kö­zött.
A vál­la­lat leg­fon­to­sabb kül­de­té­sé­nek te­kin­ti, hogy az ed­dig meg­szo­kott „gyors­éte­lek” (fast food) he­lyett meg­te­remt­se a „gyor­san ki­szol­gált, ma­gas mi­nő­sé­gű étel (good food fast)” ka­te­gó­ri­á­ját. En­nek ér­de­ké­ben or­szá­go­san el­ér­he­tő­vé tet­te reg­ge­lispe­ci­a­li­tá­sa­it, és a reg­ge­liz­te­tés pi­ac­ve­ze­tő sze­rep­lő­jé­vé vált. A pré­mi­um mi­nő­sé­gű ká­vé­kat és sü­te­mény­spe­ci­a­li­tá­so­kat kí­ná­ló McCafé lánc is bő­vült.

Kapcsolódó cikkeink