Üz­let­fi­lo­zó­fi­á­já­ba il­lesz­ke­dett a SPAR je­len­lé­te

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A sok gyár­tó, for­gal­ma­zó és szol­gál­ta­tó kö­zött iga­zi ku­ri­ó­zum volt – egye­dü­li kis­ke­res­ke­del­mi cég­ként – a SPAR Ma­gyar­or­szág Kft. stand­ja. Az áru­ház­nak be­ren­de­zett te­rü­le­ten fel­vo­nult a cég mint­egy 700 sa­ját már­kás ter­mé­ke, va­la­mint a SPAR sa­ját hús­üzem­ében elő­ál­lí­tott tő­ke­hús­ok és hús­ké­szít­mé­nyek.
A ki­ál­lí­tá­son va­ló rész­vé­tel jól il­lesz­ke­dett a cég minőségcentrikus fi­lo­zó­fi­á­já­ba, ame­lyet jól mu­tat, hogy két ter­mék­csa­lád­ját is el­is­mer­ték a ki­ál­lí­tá­son. A Regnum Prá­gai son­ka a leg­jobb sa­ját már­kás ter­mék­nek já­ró kü­lön­dí­jat nyer­te el, a Natur Pur bioivólé-család pe­dig Új­don­ság­dí­jat ka­pott.
A ki­ál­lí­tás ap­ro­pó­ján szak­mai kon­fe­ren­ci­át is ren­de­zett a lánc, amely­re a leg­fon­to­sabb szál­lí­tó part­ne­re­it hív­ta meg. A több mint 100 részt­ve­vő szín­vo­na­las pre­zen­tá­ci­ó­kat hall­ha­tott, töb­bek kö­zött a SPAR ré­szé­ről Feiner Pé­ter és Saltzer Kor­nél ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tók, Kiss Ju­dit hu­mán­po­li­ti­kai és Csongovai Ta­más food be­szer­zé­si ve­ze­tő tol­má­cso­lá­sá­ban.

Kapcsolódó cikkeink