Utol­ér­te a pra­li­né a táb­lás cso­ko­lá­dét

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A pra­li­né kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­ma len­dü­le­te­sen nö­vek­szik. Ér­ték­ben 13, men­­nyi­ség­ben 19 szá­za­lék­kal töb­bet ad­tak el be­lő­le a bol­tok­ban 2005. október-2006. szep­tem­ber kö­zött, mint egy év­vel az­előtt. A pi­ac mé­re­te im­már meg­ha­lad­ja a 14 mil­li­árd fo­rin­tot. Amíg az el­adá­sok leg­fon­to­sabb he­lye ko­ráb­ban a hi­per­mar­ket volt, újab­ban él­re tört a 401–2500 négy­zet­mé­te­res csa­tor­na, amely­be a disz­kont is be­le­tar­to­zik. Fon­tos sze­re­pet ját­szik a vál­to­zá­sok­ban a disz­kont­lán­cok sa­ját már­kás kí­ná­la­ta. A pra­li­né bol­ti ér­té­ke­sí­té­sé­ből ugyan­is 23 szá­za­lék ju­tott a ke­res­ke­del­mi már­kák­ra idén au­gusz­tus–szep­tem­ber­ben, szem­ben az egy év­vel ko­ráb­bi 16, il­let­ve a ta­valy­előt­ti nyol­ca­dik–ki­len­ce­dik hó­nap 7 szá­za­lé­kos mu­ta­tó­já­val.
A 401–2500 négy­zet­mé­te­res bolt­tí­pus egyik év­ről a má­sik­ra 6 szá­za­lék­pont­tal nö­vel­te pi­a­ci ré­sze­se­dé­sét a pra­li­né for­gal­ma­zá­sá­ból. Ugyan­en­­nyi­vel csök­kent a 400 négy­zet­mé­te­res és ki­sebb bol­tok rész­ará­nya.
A cso­ko­lá­dé­ka­te­gó­ria bol­ti el­adá­sa­i­ból ér­ték­ben a pra­li­né­ra – nö­ve­ke­dé­se kö­vet­kez­té­ben – ugyan­ak­ko­ra há­nyad jut, mint a táb­lás cso­ko­lá­dé­ra. S a pra­li­né men­­nyi­ség­ben is ja­ví­tot­ta po­zí­ci­ó­ját a ka­te­gó­ri­án be­lül, még­pe­dig a sze­le­tes ro­vá­sá­ra. „Vesz­tes­nek” azon­ban sem­mi­kép­pen sem ne­vez­he­tő a sze­le­tes szeg­mens, mi­vel to­vább­ra is do­mi­nál: még min­dig 47 szá­za­lék a men­­nyi­sé­gi, 45 pe­dig az értékbeni pi­a­ci ré­sze­se­dé­se a cso­ko­lá­dé for­gal­má­ból.
Az át­la­gos fo­gyasz­tói át­lag­árak stag­nál­tak az al­ko­ho­los faj­ták­nál: idén au­gusz­tus–szep­tem­ber­ben az ACNielsen ki­lón­ként 3119 fo­rin­tot re­giszt­rált. A nem al­ko­ho­los­nál 3031 fo­rin­tot, ami 8 szá­za­lék mí­nusz a múlt év nyol­ca­dik–ki­len­ce­dik hó­nap­hoz ké­pest. Nőtt vi­szont a ve­gyes át­lag­ára, egy év alatt 50 fo­rint­tal, az idei au­gusz­tus–szep­tem­be­ri 3244 fo­rint­ra.

Kapcsolódó cikkeink