Utat ta­lál­nak a szá­raz bo­rok a fo­gyasz­tók­hoz

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Jó hír a bor­ke­res­ke­dők, és per­sze a ter­me­lők, de még a fo­gyasz­tók szá­má­ra is, hogy ta­valy foly­ta­tó­dott a ha­zai bor­fo­gyasz­tás nö­ve­ke­dé­se. A fo­lya­mat mond­hat­ni tö­ret­len, mert a GfK Pi­ac­ku­ta­tó In­té­zet ál­tal vizs­gált 2003–2004. évi idő­szak­ban mint­egy négy szá­za­lék­kal több bor fo­gyott el a ház­tar­tá­sok­ban, 2004–2005 vi­szony­la­tá­ban pe­dig en­nek a nö­ve­ke­dés­nek az ará­nya már öt­szá­za­lé­kos volt. A fel­mé­ré­sek­ből ki­ol­vas­ha­tó, hogy a ma­gyar ház­tar­tá­sok fe­le vá­sá­rol va­la­mi­lyen gya­ko­ri­ság­gal bort. A la­kos­ság 41 szá­za­lé­ka azon­ban so­ha nem fo­gyaszt bort, 29 szá­za­lék pe­dig rit­káb­ban, mint két­he­ten­te.
Egy ma­gyar ház­tar­tás­ban 2004-ben éves szin­ten át­la­go­san 20,1 li­ter bort fo­gyott, egy év­vel ké­sőbb azon­ban már egy li­ter­rel több, 21,1 li­ter. Eköz­ben a men­­nyi­sé­gi pi­ac bő­vü­lé­se a for­gal­ma­zott ér­ték nö­ve­ke­dé­sé­vel is együtt járt. Az ér­ték­be­li nö­ve­ke­dés két éve ki­lenc-, ta­valy azon­ban már tíz­szá­za­lé­kos volt. A fo­gyasz­tás nö­ve­ke­dé­sé­vel egy­faj­ta át­ren­de­ző­dés is meg­fi­gyel­he­tő a fo­gyasz­tott bor­tí­pu­sok és az ér­té­ke­sí­té­si csa­tor­nák men­­nyi­sé­gi pi­ac­ré­sze­se­dé­sé­ben. Az em­lé­ke­ze­tes 2005-ös esz­ten­dő­ben há­rom szá­za­lék­kal több szá­raz bor fo­gyott, mint 2004-ben, ami ép­pen az ott­ho­ni fo­gyasz­tás har­ma­dá­nak fe­lel meg. A szá­raz bo­rok mel­lett az édes bo­rok ked­velt­sé­ge is po­zi­tív irány­ba vál­to­zott, a tel­jes men­­nyi­sé­gi for­ga­lom­ból va­ló ré­sze­se­dé­se egy szá­za­lék­pont­tal emel­ke­dett. E két tí­pus a GfK ada­tai sze­rint a fél­édes bo­rok pi­ac­ré­szé­nek ká­rá­ra nőtt, mert amíg 2004-ben a tel­jes fo­gyasz­tói pi­ac 54 szá­za­lé­kát ural­ták, ad­dig 2005-ben 50 szá­za­lék­ra csök­kent a fél­édes bo­rok ré­sze­se­dé­se. A félsz­áraz bo­rok nép­sze­rű­sé­ge ál­lan­dó, hi­szen to­vább­ra is mint­egy 9 szá­za­lék­kal ré­sze­sed­nek a tel­jes ér­té­ke­sí­tett men­­nyi­ség­ből.
Az ér­té­ke­sí­té­si csa­tor­nák kö­zül most már ha­gyo­má­nyo­san a disz­kon­tok­ban ge­ne­rá­ló­dik a leg­na­gyobb for­ga­lom, így nem meg­le­pő, hogy ez az üz­let­tí­pus 2005-ben is meg­őriz­te ve­ze­tő po­zí­ci­ó­ját, sőt 24-ről 30 szá­za­lék­ra nö­vel­te azt. A hi­per­mar­ke­tek szin­tén szig­ni­fi­kán­san, mint­egy öt szá­za­lék­pont­tal nö­vel­ték pi­ac­ré­szü­ket, a 2004. év­ben mért 20 szá­za­lék­ról 25 szá­za­lék­ra. A Ház­tar­tás­pa­nel-ada­tok ta­nú­sá­ga sze­rint en­nek a nö­ve­ke­dés­nek leg­na­gyobb kár­val­lott­jai a kis­bolt-lán­cok.

Kapcsolódó cikkeink