Ün­ne­pi bor­aján­lat az Inter­fruct Kft-tõl!

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Az Inter­fruct Kft. áru­há­za­i­ban több mint 400 fé­le ha­zai-, és kö­zel 50 fé­le im­port bor kí­ná­la­tá­ból vá­laszt­hat­nak vá­sár­ló­ink. Szor­ti­men­tünk­ben a ked­ve­zõ árú mi­nõ­sé­gi ter­mé­ke­ken túl a nem­zet­kö­zi hí­rû bor­vi­dé­kek presz­tízs­bo­rai is meg­ta­lál­ha­tók. Áru­há­za­ink kí­ná­la­tát a füg­get­len bol­tok és bolt­há­ló­za­tok igé­nyei mel­lett a szál­lo­dák és szál­lás­he­lyek, nagy­üze­mi kony­hák és a ma­gas ka­te­gó­ri­á­jú ét­ter­mek el­vá­rá­sa­i­nak meg­fe­le­lõ­en ál­lí­tot­tuk ös­­sze.
Az Inter­fruct Kft. fo­lya­ma­tos ak­ci­ók­kal és ma­gas szín­vo­na­lú ki­szol­gá­lás­sal vár­ja part­ne­re­it az or­szág hu­szon­két pont­ján.
Vina Alam­bra­da Cri­an­za
Szár­ma­zá­si hely: Spa­nyol­or­szág
Spa­nyol­or­szág kö­ze­pén ta­lál­ha­tó leg­na­gyobb bor­vi­dék­rõl – La Man­cha tar­to­mány­ból szár­ma­zó ki­vá­ló vö­rös­bor, me­lyet tölgy­fa hor­dó­ban ér­lel­tek. Friss va­ní­lia íz len­gi kö­rül a mély­vö­rös bort, mely­nek fo­gyasz­tá­sá­val a szil­va és az er­dei gyü­möl­csök aro­mái fe­dik fel ma­gu­kat.
Aján­lott szár­nya­sok­hoz, vad­hús­ok­hoz és bar­na szó­szos mar­ha-ill. ürü hú­sok­hoz. Ki­vá­ló gril­le­zett hú­sok­hoz is!
Br. ár 629,-

Ter­res Nobles Cote de Provance
Szár­ma­zá­si hely: Fran­cia­or­szág
A ró­zsa­szín, la­za­cos ár­nya­la­tú fran­cia bor fi­nom, friss gyü­möl­csös il­la­ta sely­mes, ki­egyen­sú­lyo­zott íz­zé pá­ro­sul. Kí­sé­rõ­ként ki­vá­ló­an al­kal­mas a zöld cit­rom­mal ké­szí­tett gar­né­la­rák­hoz, va­la­mint a provence-i fû­sze­res bá­rány­sze­le­tek mel­lé. Fo­gyasz­tá­sát egész év­ben, 8-10 C kö­zöt­ti hõ­mér­sék­le­ten ajánl­juk.
Br. ár 699,-

Wild Coast Chardonnay-Semillion
Szár­ma­zá­si hely: Auszt­rá­lia
Ez a Dél-ke­let Auszt­rá­li­á­ból szár­ma­zó, a gyü­möl­csös Chardon­nay és a cit­rus ka­rak­te­rû Semi­l­lion szõ­lõk kom­bi­ná­ci­ó­já­ból gon­do­san ös­­sze­ál­lí­tott szá­raz fe­hér­bor ki­emel­ke­dõ él­ményt nyújt fo­gyasz­tó­já­nak. Ajánl­juk szár­nyas hú­sok­hoz, ten­ge­ri kü­lön­le­ges­sé­gek­hez, nyá­ri sa­lá­ták­hoz és gyü­möl­csök­höz 8-10 C-ra hût­ve.
Br. ár 799,-

Santa Car­oli­na Chardon­nay
Szár­ma­zá­si hely: Chi­le
Ez a sok­ol­da­lú szá­raz Chardon­nay in­ten­zív sár­ga szí­ne mel­lett még va­ní­li­á­ra és tró­pu­si gyü­möl­csök­re em­lé­kez­te­tõ aro­má­val is ren­del­ke­zik. Fo­gyasz­tá­sát ajánl­juk elõ­é­te­lek­hez, szár­nyas hú­sok­hoz és sa­lá­ták­hoz.
Br. ár 1199,-

Santa Car­oli­na Reser­va Caber­net Sauvi­gnon
Szár­ma­zá­si hely: Chi­le
Ezt az ele­gáns, szá­raz Caber­net Sauvi­gnon bort 9 hó­na­pig ér­lel­ték tölgy­fa­hor­dó­ban. Fo­gyasz­tá­sá­nak él­mé­nyét fé­nyes ru­bin­vö­rös szí­ne, és cso­ko­lá­dé­ra, va­la­mint zöld­bors­ra em­lé­kez­te­tõ aro­má­ja te­szi tel­jes­sé. Ajánl­juk vö­rös hú­sok­hoz, ser­tés­hús­hoz, tész­ták­hoz, va­la­mint saj­tok­hoz.
Br. ár: 1699,-

Trapiche Oak Cask Shi­raz
Szár­ma­zá­si hely: Ar­gen­tí­na
Ez az in­ten­zív mély­vö­rös szín­nel ren­del­ke­zõ, lágy, szá­raz Shi­raz bor a szá­rí­tott gyü­möl­csök, a sze­der, cso­ko­lá­dé és do­hány aro­má­já­nak cso­dá­la­tos kom­bi­ná­ci­ó­ját nyújt­ja fo­gyasz­tó­ja szá­má­ra. Fo­gyasz­tá­sát vad­hús­ok­hoz, tész­ták­hoz és sül­tek­hez ajánl­juk.
Br. ár 1699,-

Bock Royal Cuvée
A Vil­lá­nyi bor­vi­dék majd­nem me­di­ter­rán klí­má­ja ré­vén ha­gyo­má­nyo­san kí­nál­ja a mély szí­nû, tes­tes és bár­so­nyos vö­rös­bo­ro­kat. A har­mo­ni­kus bor­ban a Pinot noir jel­leg­ze­tes és in­ten­zív il­la­ta, erõ­sebb sav­ge­rin­ce és za­mat­gaz­dag­sá­ga to­váb­bá ele­gáns bar­rique hor­dós ér­lelt­sé­ge je­lent iga­zi él­ményt. Pör­köl­tes éte­lek­hez, vad­hús­ok­hoz, érett saj­tok­hoz és ün­ne­pi al­kal­mak­hoz kí­nál­juk.
Br. ár: 3889,-

Gere Caber­net Sauvi­gnon
Ki­zá­ró­lag jobb év­já­rat­ok­ban, Caber­net Sauvi­gnon szõ­lõ­bõl ké­szí­tett, ne­mes új fa­hor­dók­ban ér­lelt komp­lex vö­rös­bor. Mély­sö­tét ru­bin­ját fi­a­ta­los ibo­lya­kék szín­tü­kör hat­ja át. Il­la­tá­ban a sok­szí­nû­ség jel­lem­zi: sze­der, feke­teribi­zli, er­dei bo­gyók­ra emlékezetetõ, mely az ége­tett fa il­la­tá­val ve­gyül. Érett tan­ni­nok jel­lem­zik. Nagy tes­tû, komp­lex szer­ke­ze­tû, édes íz­ér­zet­be át­haj­ló. Jól ér­lel­he­tõ.
Br. ár: 2629,-

Bock Vil­lá­nyi Caber­net Franc
Sö­tét ru­bin­vö­rös szí­nû, tisz­ta és kel­le­mes il­la­tú vö­rös­bor. Egyen­sú­lya az élénk, de fi­nom sa­vú gyü­möl­csös­ség fe­lé to­ló­dik, hos­­szú le­csen­gés­sel. Ízé­ben a fe­ke­te ri­biz­li, kö­kény és aszalt cse­resz­nye érez­he­tõ. Cser­zõ­anya­ga kel­le­mes, a pa­lac­kos ér­le­lés még fi­no­mab­bá te­szi. Vad­éte­lek­hez, pe­cse­nyék­hez, éret­t, zsí­ros saj­tok­hoz ajánl­juk.
Br. ár: 3119,-

Kapcsolódó cikkeink