Ün­ne­pek utá­ni ak­ci­ók: start ka­rá­csony előtt

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Az év vé­gi be­vá­sár­lá­si láz­ból min­den­ki ki­vet­te a ré­szét, a vá­sár­lók és a ke­res­ke­dők egy­aránt. A ke­res­ke­dők az év ele­ji „holt­sze­zont” ak­ci­ók­kal igye­kez­tek fel­pezs­dí­te­ni, si­ker­rel: az év ele­jén is ko­moly for­gal­mat ge­ne­rál­tak. Az ün­nep utá­ni ár­en­ged­mé­nyek azon­ban ko­ránt­sem ja­nu­ár el­se­jé­vel in­dul­tak, ha­nem na­gyon sok eset­ben ta­valy, jó­val ün­nep előtt. A ja­nu­á­ri bevásárló­lázat a lán­con­ként el­té­rő stra­té­gi­ák­kal pró­bál­ták mi­nél ma­ga­sabb­ra „csi­hol­ni”, ame­lye­ket or­szá­go­san, ré­gi­ós szin­ten vagy áru­há­zan­ként hir­det­tek meg.Az ün­ne­pek utá­ni idő­szak­ban, ami­kor az em­be­rek ko­moly vá­sár­lá­si pe­ri­ó­du­son van­nak túl, jel­lem­ző­en ki­sebb az ér­dek­lő­dés a ter­mé­kek iránt. Ezért a vá­sár­lók fi­gyel­mét fel kell kel­te­ni. Ezt az Auchan ha­zai áru­há­za­i­ban két­fé­le mó­don te­szik, pon­to­sab­ban tet­ték egé­szen ja­nu­ár 11-ig. Szok­vá­nyos meg­ol­dás­ként, a kü­lön­bö­ző sze­zo­ná­lis ter­mé­kek­ből, pél­dá­ul sza­lon­cu­kor­ból és a ka­rá­csony­hoz kap­cso­ló­dó kü­lön­fé­le ki­egé­szí­tők­ből meg­ma­radt kész­le­te­ket a szo­ká­sos­nál jó­val ked­ve­zőbb áron ér­té­ke­sí­tet­ték.

La­kás­tex­til­lel csa­lo­ga­tott az Auchan
– Eze­ket a cik­ke­ket nem cél­sze­rű egy éven ke­resz­tül tá­rol­ni, és né­me­lyi­ket nem is sza­bad, ezért ese­tük­ben rend­sze­re­sen az ün­ne­pek utá­ni, év ele­ji ak­ci­ók mel­lett dön­tünk – in­do­kol­ta az áru­ház­lánc el­ha­tá­ro­zá­sát Gillemot Ka­ta­lin, az Auchan szó­vi­vő­je, hoz­zá­té­ve, hogy ta­pasz­ta­la­ta­ik sze­rint az ilyen ked­vez­mé­nye­ket biz­to­sí­tó ak­ci­ók na­gyon nép­sze­rű­ek a ve­vők kö­ré­ben.
A má­sik ve­vő­csa­lo­ga­tó az Auchan tör­té­ne­té­ben im­már har­mad­szor­ra meg­ren­de­zett Fe­hér He­tek, ahol ki­fe­je­zet­ten la­kás­tex­tí­li­ák­ból, ki­sebb, szin­tén la­kás­ba va­ló ki­egé­szí­tők­ből ál­lí­ta­nak össze egy ak­ci­ós új­ság­ra va­lót. A kí­ná­lat­ban sze­re­pel ágy­ne­mű, sző­nyeg, te­rí­tő, ki­sebb bú­to­rok és kap­cso­ló­dó ki­egé­szí­tők.
– A Fe­hér He­tek­kel pár­hu­za­mo­san szer­vez­zük most már szin­tén ha­gyo­má­nyos év ele­ji hús­vá­sá­run­kat, mi­nő­sé­gi ma­gyar ter­mé­ke­ket kí­nál­va ve­vő­ink­nek. A hús­fé­lék­hez kap­cso­lód­nak zöld­ség- és gyü­mölcs­fé­lék, saj­tok, szép­ség­ápo­lá­si ter­mé­kek is, il­let­ve ru­há­za­ti ter­mé­kek, sport­fel­sze­re­lé­sek. Ez a szor­ti­ment az áru­ház­lán­cok tel­jes áru­kész­le­té­ből vá­lo­gat. Az er­ről tá­jé­koz­ta­tó ak­ci­ós új­ság pe­dig gya­kor­la­ti­lag az áru­ház­lánc két­he­ten­te meg­je­le­nő ak­ci­ós új­sá­gá­nak fe­lel meg – is­mer­tet­te Gillemot Ka­ta­lin.
A szó­vi­vő ar­ra is fel­hív­ta a fi­gyel­met, hogy a sze­zo­ná­lis ter­mé­kek ak­ci­ós áron va­ló kí­ná­lá­sa nem fel­tét­le­nül a sze­zon­csúcs után kez­dő­dik. Gyak­ran a csúcs előtt in­dul­nak az ak­ci­ók, ame­lyek kez­de­té­ről a kü­lön­bö­ző egy­sé­gek ma­guk dön­te­nek, a cél ugyan­is a rak­tár­kész­let ér­té­ke­sí­té­se, és ha a hely­zet úgy kí­ván­ja, ak­kor na­pok­kal vagy akár he­tek­kel a sze­zon vé­ge előtt el­in­dul­nak. Gillemot Ka­ta­lin azt nem osz­tot­ta meg ol­va­só­ink­kal, hogy hús­vét előtt mi­lyen ter­mék­cso­por­tok­ra fo­ku­szál­nak az Auchan áru­há­zak, an­­nyit azon­ban el­árult, ad­dig­ra ál­ta­lá­ban a gye­re­kek ki­nö­vik té­li ru­ha­tá­ru­kat, ezért le­het ké­szü­lőd­ni a ta­vasz­ra és a nyár­ra, vagyis ilyen te­ma­ti­ká­jú ked­vez­mé­nyes vá­sá­rok­ra le­het szá­mí­ta­ni. Ugyan­így le­het szá­mí­ta­ni az egyes áru­há­zak egye­di ak­ci­ó­i­ra is, sőt mi­vel az áru­há­zak szü­le­tés­nap­ja ál­ta­lá­ban a ta­va­szi idő­szak­ra esik, szá­mí­ta­ni le­het – szin­tén egye­di kez­de­mé­nye­zés­ben – szü­le­tés­na­pi ün­nep­lés­re is, amellyel ter­mé­sze­te­sen a ve­vők­nek ked­vez­nek.

Ne­gye­de­lés­sel sza­ba­dult meg a sze­zon­áru­tól a Tesco
A Tesco áru­há­zak nagy év ele­ji és egy­ben ün­ne­pek utá­ni ak­ci­ó­ja ja­nu­ár ötö­di­kén in­dult, ame­lyet csak két nap­pal elő­zött meg egy má­sik ve­vő­csa­lo­ga­tó lé­pés.
– Az ün­ne­pek utá­ni ked­vez­mé­nyes vá­sár biz­to­san meg­fog­ta az oda­lá­to­ga­tó­kat: a já­té­kok­ra ugyan­is je­len­tős, öt­ven, a ru­há­za­ti ter­mé­kek­re pe­dig ugyan­csak ko­moly, 30-50-70 szá­za­lé­kos ár­en­ged­ményt ad­tunk. A mű­sza­ki cik­kek­re, szó­ra­koz­ta­tó elekt­ro­ni­kai ter­mé­kek­re 10-20 szá­za­lé­kos ár­en­ged­ményt biz­to­sí­tot­tunk, itt azért csak en­­nyit, mert itt már az árak­kal egy­sze­rű­en nem tud­tunk lej­jebb men­ni – kö­zöl­te a Tra­de ma­ga­zin­nal Hardy Mi­hály, a Tesco szó­vi­vő­je.
Ja­nu­ár ele­jén az áru­ház­lánc sa­ját már­kás sza­lon­cuk­ra a be­ve­ze­tő ár ne­gye­dé­be ke­rült, de az ak­ció nem az év ele­jén, ha­nem már egy hét­tel ka­rá­csony előtt el­kez­dő­dött, ami­kor az ere­de­ti ki­lón­kén­ti 998 fo­rin­tos árat a fe­lé­re csök­ken­tet­te a ke­res­ke­dő­lánc, amit az év­for­du­lót kö­ve­tő­en is­mét meg­fe­le­zett. Ugyan­ilyen ütem­ben csök­ken­tet­te a Tesco a ka­rá­cso­nyi ki­egé­szí­tők árát is, an­­nyi­ra, hogy ja­nu­ár kö­ze­pé­re, a ma­ra­dék sza­lon­cu­kor­ral együtt e ter­mé­kek gya­kor­la­ti­lag el­tűn­tek az üz­le­tek­ből.
Az ak­ci­ó­zás­ban a Tesco a ré­gi mon­dást, mi­sze­rint „egyet fi­zet, ket­tőt kap”, ki­csit át­for­mál­ta. Be­ve­zet­te a „ket­tőt fi­zet, hár­mat kap” szlo­gent, dön­tő­en pi­pe­re­cik­ke­ket, szép­ség­ápo­lá­si ter­mé­ke­ket ért­ve a „hár­ma­sí­tás” alatt. A nagy, ün­nep utá­ni le­ára­zá­sok ja­nu­ár 18-ig tar­tot­tak a ke­res­ke­del­mi lánc­nál, ame­lye­ket per­sze he­ti ak­ci­ók is kí­sér­tek. Pén­te­ken­ként egy-egy ter­mé­ket, hét na­pon ke­resz­tül rend­kí­vül ked­vez­mé­nyes áron kí­nál­tak a vá­sár­lók­nak. És kí­nál­nak to­vább­ra is, mert a he­ti ak­ci­ók egész év­ben foly­ta­tód­nak.

Árak el­len tá­madt a SPAR fi­gu­rá­ja
Ha­son­ló­an járt el a meg­ma­radt „ün­ne­pi kész­le­tek­kel” a SPAR is: a lánc ked­ve­ző áron ki­áru­sí­tot­ta vagy vissz­áruz­ta azo­kat. Laber Zsu­zsá­tól, a SPAR kom­mu­ni­ká­ci­ós ve­ze­tő­jé­től meg­tud­tuk, az ak­ci­ó­kat úgy­ne­ve­zett vir­tu­á­lis cso­ma­gok, cso­mag­ked­vez­mé­nyek és azok­hoz szo­ro­san kap­cso­ló­dó cross merchandising, az­az egy­re több és szín­vo­na­la­sabb sa­ját már­kás és szál­lí­tói hű­ség promóció kí­sé­ri. A vá­sár­lók ke­re­sik, igény­lik, sőt mi több, el is vár­ják eze­ket az ak­ci­ó­kat, ame­lyek emi­att a sok­szo­ro­sá­ra ké­pe­sek emel­ni az egyéb­ként önál­ló­an hir­de­tett ter­mé­kek ér­té­ke­sí­tett vo­lu­me­nét.
– Ak­ci­ó­ink két­he­tes ér­vé­nyes­sé­gű­ek, to­vább nem ér­de­mes fenn­tar­ta­ni őket, így volt ez az ün­ne­pek után is. A két­he­tes ter­mi­nus alól ter­mé­sze­te­sen ki­vé­telt ké­pez­nek a több hó­na­pig is el­tar­tó nép­sze­rű hű­ség­ak­ci­ó­ink, nye­re­mény­já­té­ka­ink – tet­te hoz­zá a kom­mu­ni­ká­ci­ós ve­ze­tő.
Ja­nu­ár­ban a cég ki­emelt rek­lám­had­já­ra­ta volt az igen ked­velt SPAR-Ár­zabáló fi­gu­rá­val fém­jel­zett Tá­ma­dás az árak el­len! kam­pány. To­váb­bá a rend­kí­vül si­ke­res, 50 szá­za­lé­kos ked­vez­ményt adó Szu­per Szom­bat ak­ció 2007-ben is to­vább foly­ta­tó­dik – mond­ta el Laber Zsu­zsa.
Ak­ci­ók ese­té­ben is ar­ra tö­rek­szik a SPAR, hogy szor­ti­ment­jé­ből az ak­tu­á­lis vá­sár­lói igé­nyek­nek meg­fe­le­lőt vá­­lassza. Egyéb­ként, az új ter­mé­kek meg­je­le­né­sé­vel egy idő­ben, nö­ve­li a ké­nyel­mi ter­mé­kek kí­ná­la­tát és az im­pul­zív vá­sár­lá­sok­nak ked­ve­ző kis ki­sze­re­lé­se­ket, az ös­­sze­cso­ma­golt, plusz­aján­dék­kal ren­del­ke­ző áru­cik­ke­ket. A nem FMCG-termékek vá­lasz­té­ká­ban szin­tén a szezonalistást kö­vet­ve, a vá­sár­lók­ra hall­gat­va vál­toz­nak a pol­co­kon ta­lál­ha­tó áru­cso­por­tok, ak­ci­ók. A SPAR ta­valy meg­kez­dett úgy­ne­ve­zett „élelmiszer-szakértői” prog­ram­ját is to­vább erő­sí­ti: szá­mos ak­ci­ó­já­val az egész­sé­ges élet­mód­ra hív­ja fel a fi­gyel­met. A prog­ra­mon be­lül ki­emelt sze­re­pet kap to­vább­ra is ki­vá­ló mi­nő­sé­gű Natur Pur sa­ját már­kás, át­fo­gó bio­ter­mék­csa­lád­ja, ame­lyet na­gyon ked­vel­nek a vá­sár­lók.

Év ele­ji hús­vá­sár volt a COOP-nál
Né­mi­leg el­tér a COOP-lánc ak­ci­ó­zá­si szisz­té­má­ja a nem­zet­kö­zi ke­res­ke­del­mi lán­cok­nál al­kal­ma­zott rend­sze­rek­től, de csak né­mi­leg. Min­den hó­nap el­ső két he­té­ben or­szá­gos ak­ci­ó­kat hir­det a leg­na­gyobb ha­zai üz­let­lánc, míg a hó­nap má­so­dik fe­lé­ben a hat ré­gi­ó­ban, az ot­ta­ni sa­já­tos­sá­gok­nak meg­fe­le­lő­en ré­gi­ós en­ged­mé­nye­ket hir­det­nek. Az ün­ne­pek utá­ni ár­ked­vez­mé­nyek­ről – ame­lyek bi­zo­nyos cik­kek ese­té­ben már ün­ne­pek előtt el­kez­dőd­tek, il­let­ve rög­tön utá­nuk in­dul­tak, azért, hogy vé­let­le­nül se ra­gad­ja­nak be a rak­tár­kész­le­tek – Tóth Lász­ló, az Unió Coop ve­zér­igaz­ga­tó­ja szá­molt be a Tra­de ma­ga­zin­nak.
– Ka­rá­csony előtt a ré­gi­ós ak­ci­ók fu­tot­tak, ame­lye­ket az év vé­gé­re jel­lem­ző be­vá­sár­lá­si láz mi­att és kap­cso­lód­va az ün­nep­hez, sa­ját ak­ci­ós ter­mé­kek­kel is ki­egé­szí­tet­tünk. Eb­ben ki­emelt sze­re­pet kap­tak a hús­fé­lék, ame­lye­ket ja­nu­ár el­ső fe­lé­ben új­fent a szo­ká­sos ár­nál 5-25 szá­za­lék­kal ol­csób­ban kí­nál­tunk vá­sár­ló­ink­nak. Hogy még von­zób­bá te­gyük kez­de­mé­nye­zé­sün­ket, az év ele­ji hús­vá­sárt, mint­egy hat­száz sa­ját már­kás ter­mé­künk kö­zül egy újabb csok­rot kí­nál­tunk ol­csób­ban, és hó­nap ele­ji idő­szak­ról lé­vén szó, or­szá­go­san – mond­ta Tóth Lász­ló.
A sa­ját már­kás ter­mé­kek­re azon­ban nem­csak az ala­cso­nyabb ár, ha­nem a Tescóhoz ha­son­ló­an itt is az egyet fi­zet, ket­tőt kap elv új­ra­gon­do­lá­sa volt a jel­lem­ző. A kü­lönb­ség an­­nyi volt, hogy a Coop még a ket­tőt fi­zet, hár­mat kap szlo­gent is to­vább­gon­dol­ta, és gyak­ran a hár­mat fi­zet, né­gyet kap mód­szert, vagy en­nek még eg­­gyel erő­sebb vál­to­za­tát al­kal­maz­ta.
Nagy Ot­tó

Kapcsolódó cikkeink