Ül­lőn és Nagy­kő­rös­ön nyi­tott a Tesco

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Már­ci­us 8-án Ül­lőn, már­ci­us 9-én Nagy­kő­rös­ön nyi­tott új egy­sé­get a Tesco.Az ül­lői szu­per­mar­ket 1000 négy­zet­mé­te­res net­tó el­adó­te­ré­ben mint­egy há­rom-négy­ezerfé­le ter­mék ta­lál­ha­tó, és a hét min­den nap­ján reg­gel 6 órá­tól es­te 8-ig nyit­va tart. El­ső­sor­ban a na­pi, ké­nyel­mi be­vá­sár­lás­hoz szük­sé­ges ter­mé­kek, túl­nyo­mó több­ség­ben élel­mi­sze­rek kap­ha­tó­ak, de sze­zo­ná­lis ter­mé­kek is meg­ta­lál­ha­tó­ak a pol­co­kon.
A nagy­kő­rö­si egy­ség a lánc 68. hi­per­mar­ket áru­há­za, 3000 négy­zet­mé­te­res el­adó­tér­rel. Reg­gel hat órá­tól es­te tí­zig tart nyit­va, és mint­egy har­minc­ezer­fé­le ter­mé­ket kí­nál.
Ma­gyar­or­szá­gon a Tesco fo­lya­ma­to­san bő­vül: 2004-ben 9, 2005-ben 14, 2006-ban ös­­sze­sen 16 új áru­há­zat nyi­tott meg.

Kapcsolódó cikkeink