Új­já­szü­le­tett a pá­lin­ka

Szerző: trademagazin Dátum: 2006. 11. 20. 08:00

Ha­tá­ro­zot­tan jót tett a rö­vid­ital szeg­mens­ben ver­seny­ző pá­lin­ká­nak az uni­ós ere­det­vé­de­lem. Egy­mást érik az íz­ben és meg­je­le­nés­ben meg­úju­ló ter­mé­kek, ame­lyek fellendítik az el­adá­so­kat. Ami­ó­ta Ma­gyar­or­szág meg­kap­ta a pá­lin­ka szó ki­zá­ró­la­gos hasz­ná­la­tát, ért­he­tő­en meg­pezs­dült kö­rü­löt­te a pi­ac. A főz­dék a pré­mi­um jel­leg meg­te­rem­té­sé­vel hoz­zá­lát­tak a gyü­mölcs­pá­lin­kák presz­tí­zsé­nek meg­erő­sí­té­sé­hez. Né­hány nagy cég­név – a tel­jes­ség igé­nye nél­kül – a ma­gyar pá­lin­ka­fő­zők pa­let­tá­já­ról: Zwack Unicum, Kaiser 2000, Mis­kol­ci Li­kőr­gyár, Várda Drink, Szicsek, Hungaroteam, Pannondrink, Agár­di Pá­lin­ka­főz­de, Réz­kat­lan és Bol­dog­kő Fruit.
Ma­gyar­or­szág egyi­ke a je­len­tős rö­vid­ital-fo­gyasz­tó or­szá­gok­nak. A sze­szes ita­lok és a ke­se­rűk ve­zet­te él­boly­hoz ké­pest a ma­gya­rok lé­nye­ge­sen ke­ve­sebb ru­mot és gint fo­gyasz­ta­nak.
A va­ló­di gyü­mölcs­pá­lin­ka, im­már le­vá­laszt­va az ol­csó, aro­mák­kal íze­sí­tett sze­szes ita­lok­tól, nö­vek­vő ka­te­gó­ri­a­ként van je­len a bol­tok kí­ná­la­tá­ban, a szak­üz­le­tek pol­ca­in. Ám az erő­sö­dés el­le­né­re nem sza­bad el­fe­lejt­kez­nünk ar­ról, hogy még min­dig 7-8-szor na­gyobb a kom­mersz pi­a­ci ré­sze­se­dé­se a top pré­mi­um pá­lin­kák­kal szem­ben. Te­hát szó sincs ar­ról, hogy a kom­mersz a hátt­ér­be szo­rul­na.

El­vá­lik az iga­zi
– A pá­lin­ka egy­re job­ban erő­sö­dő ka­te­gó­ria az ége­tett sze­szek pi­a­cán be­lül – mond­ja Ju­hász Mik­lós, a Kaiser 2000 Kft. mar­ke­ting­igaz­ga­tó­ja. – A ke­res­ke­del­mi pá­lin­ka­főz­dék ko­moly mar­ke­ting mun­kát foly­tat­nak a pá­lin­ka nép­sze­rű­sí­té­sé­re. En­nek nyo­mán, a ha­gyo­má­nyos ma­gyar ita­lok­nak kö­szön­he­tő­en, erő­sö­dik a fo­gyasz­tás. Ez a fo­lya­mat va­la­hol ter­mé­sze­tes is, hisz nem­ze­tünk rö­vid­ita­lá­ról van szó, amely az el­múlt év­ti­ze­dek­ben mél­tány­ta­la­nul a hát­tér­be szo­rult. A mar­ke­ting fel­adat tel­je­sen egy­ér­tel­mű volt szá­munk­ra: az el­múlt év­ben min­dent meg­tet­tünk az ét­ter­mi kós­tol­ta­tá­so­kon ke­resz­tül a leg­na­gyobb fesz­ti­vá­lo­kon, ki­ál­lí­tá­so­kon va­ló rész­vé­te­lig. A fo­gyasz­tá­si kul­tú­ra erő­sö­dé­sén kí­vül a ma­gas in­no­vá­ci­ó­nak is kö­szön­he­ti fo­lya­ma­tos erő­sö­dé­sét.
A Kaiser 2000 Kft. kom­mersz és pré­mi­um ége­tett sze­szes ita­lo­kat egy­aránt gyárt és for­gal­maz. Né­hány év alatt a ko­ráb­bi hat faj­ta ne­dű­ből ál­ló pá­lin­ka szor­ti­men­tet csak­nem 30 faj­tá­ra bő­ví­tet­te. Pré­mi­um kí­ná­la­tát a cég tu­laj­do­ná­ban lé­vő Zsin­de­lyes Pá­lin­ka­főz­de ál­lít­ja elő, köz­te az új­don­ság­nak szá­mí­tó Bio Pá­lin­ka csa­lá­dot. A vá­lasz­ték­bő­vü­lés mel­lett cso­ma­go­lás­tech­ni­kai fej­lő­dés­nek is ta­núi le­he­tünk.
– A hi­per­mar­ke­tek nyi­tot­tak a hungarikumnak szá­mí­tó pá­lin­kák belistázására, ám még nem vi­se­lik elég­gé a szí­vü­kön a pá­lin­ka ügyét, el­len­tét­ben pél­dá­ul a ti­zen­öt éves múlt­ra vis­­sza­te­kin­tő ma­gyar bor ér­té­ke­sí­té­sé­vel – vé­li Ju­hász Mik­lós. – Ugyan a gon­do­lák, pol­cok de­ko­ra­tí­vab­bak, kü­lön polc­helyt kap­va je­len­nek meg a pré­mi­um már­kák, sok bolt­ban még min­dig ösz­­sze­mo­só­dik a pá­lin­ka és a kom­mersz ke­ze­lé­se.
Vavrek Zsolt, a Bol­dog­kő Fruit Kft. ügy­ve­ze­tő­je sze­rint a pá­lin­ka el­ne­ve­zés tör­vé­nyi vé­dett­sé­ge fon­tos lé­pés­nek bi­zo­nyult. Az iga­zi pá­lin­ka mind ár­ban, mind mi­nő­ség­ben el­vá­lik a ré­gi, pá­lin­ka né­ven fu­tó, je­len­leg sze­szes ital el­ne­ve­zé­sű ter­mék­től. A vá­sár­lók az iga­zi pá­lin­kát in­kább a meg­bíz­ha­tóbb­nak tar­tott hi­per­mar­ke­tek­ben és szak­bol­tok­ban ke­re­sik. A pá­lin­ka ár­fek­vé­se nem iga­zán il­lesz­ke­dik egy disz­kont ter­mék struk­tú­rá­já­ba, mi­vel a va­ló­di gyü­mölcs alap­anyag­ból ké­szült ita­lok ára je­len­tő­sen meg­ha­lad­ja a sze­szes ita­lo­két, sok eset­ben ve­tek­szik a vi­lág élen­já­ró ké­szít­mé­nye­i­vel.

A ha­gyo­má­nyost és a kü­lön­le­gest is ke­re­sik
Az igé­nye­sebb fo­gyasz­tók kö­ré­ben fo­ko­za­to­san nő a ke­res­let a jó mi­nő­sé­gű, kü­lön­le­ges ízű (kö­kény, birs, fe­ke­te ri­biz­li, som stb.) és a ha­gyo­má­nyos ma­gyar gyü­möl­csök­ből (Gön­ci kaj­szi ba­rack, Pi­ros Vil­mos kör­te, Besz­ter­cei szil­va) ké­szült pá­lin­kák iránt. Ez­zel pár­hu­za­mo­san azon­ban csat­la­ko­zá­sunk a leg­több élel­mi­szer ka­te­gó­ri­á­ban a már­ká­zott pi­ac­nak oko­zott ne­héz­sé­get, az ol­csó áruk be­özön­lé­sé­vel. Az ége­tett szesz ese­té­ben ki­ug­ró­an ma­gas vám tűnt el, így a nem­zet­kö­zi már­kák for­gal­ma­zá­sá­ban tá­gabb te­re nyílt az ár­tak­ti­ká­zás­nak.
– Az át­lag­árak emel­ke­dé­sét több té­nye­ző is be­fo­lyá­sol­hat­ta – mu­tat rá Ju­hász Mik­lós. – Így a jö­ve­dé­ki adó eme­lé­se, az euró ár­fo­lya­má­nak vál­to­zá­sa­i­ból ere­dő költ­sé­gek. Nem ér­zünk ben­ne ár­tak­ti­ká­zást. Amit in­no­vá­ci­ó­ban a pá­lin­ká­ra for­dí­tot­tunk, azt nem a nö­vek­vő mér­té­kű im­port dik­tál­ta kény­szer mi­att, ha­nem sok­kal in­kább a ter­mék­ben rej­lő le­he­tő­sé­gek ki­hasz­ná­lá­sa vé­gett tet­tük, amely­nek lé­nye­ge, hogy a fo­gyasz­tó ész­re­ve­gye, fel­fi­gyel­jen er­re az iga­zán ki­emel­ke­dő ter­mék­re – ál­lít­ja a mar­ke­ting­igaz­ga­tó.
A pi­a­ci ver­seny éle­ző­dé­se az in­no­vá­ció igé­nyét erő­sí­tet­te a Bol­dog­kő Fruit ese­té­ben is.
– A meg­lé­vő ter­mé­kek mel­lett ke­res­sük azo­kat a ha­gyo­má­nyos ma­gyar ízvilágú gyü­möl­csö­ket, ame­lyek új­don­ság­ként hat­nak a pi­ac­ra. Ezek kö­zé so­rol­nám az er­dei gyü­möl­csö­ket és a ha­gyo­má­nyos gyü­möl­csö­kön be­lü­li ka­te­go­ri­zá­lást: Gön­ci kaj­szi, pi­ros Vil­mos kör­te és tár­sa­ik. A gyü­mölcs faj­tá­kon be­lül azo­kat ke­res­sük, ame­lyek­ből a leg­ka­rak­te­re­sebb pá­lin­ka ál­lít­ha­tó elő – vá­zol­ja fej­lesz­té­si irá­nya­i­kat Vavrek Zsolt.

Év vé­gi új­don­sá­gok
Év vé­gi új­don­ság­ként a Zsin­de­lyes Pá­lin­ka­főz­de (Kaiser 2000 Kft.) Bio Pá­lin­kák­kal je­lent­ke­zik, amely­nek pre­mi­er­je a Foodapesten lesz. Meg­hí­vót kap­nak nagy­ke­res­ke­dő part­ne­re­ik, akik fi­gyel­mét ér­de­kes kós­tol­ta­tás­sal egy­be­kö­tött hely­szí­ni pro­mócióval kí­ván­ják fel­kel­te­ni. Az év vé­gi hó­na­pok bő­vel­ked­nek ak­ci­ók­ban és hoz­zá­adott ér­té­kű promóciókban. Ju­hász Mik­lós ar­ról szá­mol be, hogy ez­út­tal a Zsin­de­lyes Pá­lin­ka csa­lád áll majd a fi­gye­lem fó­ku­szá­ban, ami­kor a ke­res­ke­dők mel­lett a vá­sár­lók is kós­to­lót kap­nak, ha de­cem­ber ele­jé­ig el­lá­to­gat­nak a hipermarketekbe.
A nép­sze­rű­sí­tés egy má­sik út­ját vá­lasz­tot­ta a Bol­dog­kő Fruit Kft., amely­nek cél­ja, hogy pá­lin­ká­i­val a pré­mi­um szeg­mens­ben ke­res­sen he­lyet ma­gá­nak. No­vem­ber 1-jével pi­ac­ra ke­rült BESTILLO már­ka­ne­vű, ki­lenc faj­tá­ból ál­ló so­ro­za­ta. A kft. a vá­sár­lók köz­vet­len meg­győ­zé­sét az ét­ter­mek­ben és szak­üz­le­tek­ben kí­ván­ja el­ér­ni, ahol ital­szak­ér­tők se­gí­tik a vá­lasz­tást. A BESTILLO pá­lin­kák nép­sze­rű­sí­té­sé­re 2006. no­vem­ber 1. és de­cem­ber 31. kö­zött a ter­mék­csa­lád be­mu­ta­tó­ját és a fő­ző­mes­te­rek szak­mai út­mu­ta­tá­sá­val egy­be­kö­tött vá­sá­rát tart­ják Bu­da­pes­ten a Westend be­vá­sár­ló­köz­pont­ban. Hon­lap­ju­kon pe­dig a gyü­möl­csök, a tech­no­ló­gia, a ter­mő­vi­dék be­mu­ta­tá­sán túl gaszt­ro­nó­mi­ai tip­pek­kel szol­gál­nak az oda lá­to­ga­tók­nak.
BTJ

Kapcsolódó cikkeink