Új­don­sá­gok a Fanta már­kán be­lül

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Áp­ri­lis­tól új, a vi­lág kü­lön­bö­ző pont­ja­i­ról ér­ke­zett ízvariációkkal ké­szül fel­pör­get­ni a Fanta már­ka az új­don­ság­ra vá­gyók fan­tá­zi­á­ját. El­ső­ként a Fanta Man­gó Thai­föld lesz el­ér­he­tő Ma­gyar­or­szá­gon. Li­mi­tált da­rab­szám­ban lesz el­ér­he­tő a Man­gó ízű él­mény, hogy utá­na még idén fel­vált­sa egy újabb íz. Eh­hez kap­cso­lód­va is fel­tű­nik majd egy al­ter­na­tív mar­ke­ting­esz­köz a már­ka­ér­té­kek át­adá­sá­ra: „Fanta Bő­rönd” em­be­rek jár­ják Bu­da­pest ut­cá­it és pá­lya­ud­va­ra­it, be­mu­tat­va a Fanta Vi­lág élet­ér­zés­ét, amely Ma­gyar­or­szág­ra is meg­ér­ke­zett.
Cso­ma­go­lás­ban új­don­sá­got je­lent a li­mi­tált szám­ban kap­ha­tó Fanta Bo­gyó. A pa­lack göm­bö­lyű for­má­ja egy na­rancs­hoz ha­son­lít, amely tö­ké­le­te­sen be­le­il­lik a te­nye­rünk­be. A ter­mék­hez kre­a­tív és fi­gye­lem­fel­kel­tő ese­mé­nyek is tár­sul­nak.

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek