Újabb 26 élel­mi­szer lett „Ki­vá­ló Ma­gyar”

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Gráf Jó­zsef föld­mű­ve­lés­ügyi és vi­dék­fej­lesz­té­si mi­nisz­ter 16 gyár­tó 26 ter­mé­ké­nek ad­ta át a Ki­vá­ló Ma­gyar Élel­mi­szer véd­jegy hasz­ná­la­ti jo­gát ta­nú­sí­tó ok­le­ve­let a ki­ál­lí­tá­son. Kö­zü­lük 7 vál­la­lat tel­je­sen új tag a véd­je­gyes gyár­tók né­pes tá­bo­rá­ban.
A Foodapest ha­gyo­má­nyo­san a Ki­vá­ló Ma­gyar Élel­mi­szer véd­je­gyek áta­dó ün­nep­sé­gé­nek a szín­he­lye. Az el­ső ilyen ren­dez­vény­re az 1998-as ki­ál­lí­tá­son ke­rült sor. A mos­ta­ni dí­ja­zot­tak­kal együtt je­len­leg már csak­nem 80 vál­la­lat mint­egy 250 ter­mé­ke vi­se­li a meg­kü­lön­böz­te­tő mi­nő­sé­get, ál­lan­dó el­len­őr­zést ta­nú­sí­tó logót, amely elő­nyö­sen hat a ter­mék ar­cu­la­tá­ra az élel­mi­szer-biz­ton­ság­ra és mi­nő­ség­re egy­re fo­gé­ko­nyabb fo­gyasz­tók előtt.
A véd­je­gyet vi­se­lő élel­mi­sze­rek kö­zött a hús­ipa­ri és a hű­tő­ipa­ri ter­mé­kek kép­vi­sel­te­tik ma­gu­kat a leg­na­gyobb szám­ban. A véd­jegy nép­sze­rű­sí­té­sé­re az Ag­rár­mar­ke­ting Cent­rum Kht. rend­sze­re­sen szer­vez ke­res­ke­del­mi ak­ci­ó­kat. 2006 utol­só két hó­nap­já­ban zaj­lott a Ki­vá­ló Ma­gyar Élel­mi­szer véd­jegy in­ten­zív fo­gyasz­tói kam­pá­nya.

Ki­vá­ló Ma­gyar Élel­mi­szer véd­je­gyet el­nyert ter­mé­kek 2006
Gyár­tó Ter­mék
Bé­ké­si Pá­lin­ka Zrt., Bé­kés Pá­lin­ka ter­mék­csa­lád
William's ágyas vil­mos­kör­te-pá­lin­ka,
Bé­ké­si ízes szil­vapá­lin­ka
Boly­hos és Fia Bt., Új­szil­vás Boly­hos ágyas pá­lin­ka ter­mék­csa­lád
Ágyas kaj­szi­ba­rack-pá­lin­ka,
Ágyas birs­pá­lin­ka,
Ágyas szil­va­pá­lin­ka
Ágyas vil­mos­kör­te-pá­lin­ka
DRÁ­VA TEJ Kft., Barcs Synbioghurt szinbiotikus jog­hurt­ön­tet
hagy­más-pa­ra­di­cso­mos
Synbioghurt szinbiotikus jog­hurt­ön­tet
fok­hagy­más-ubor­kás
Synbioghurt szinbiotikus élő­fló­rás ivó­jog­hurt
Eisberg Kft., Gyál Friss sa­lá­ta­ke­ve­rék ter­mék­csa­lád I.
Romana sa­lá­ta
Ínyenc sa­lá­ta
Vi­ta­minsa­lá­ta
Na­pi sa­lá­ta
Csa­lá­di sa­lá­ta
Friss sa­lá­ta­ke­ve­rék ter­mék­csa­lád II.
Wellnes mix sa­lá­ta­ke­ve­rék
Zsen­ge le­ve­lek
Europharma Zrt., Bu­da­pest „Okos to­jás”
HALKER Kft., Balatonboglár Gyors­fa­gyasz­tott balatonboglári ha­lász­lé-sű­rít­mény
Gyors­fa­gyasz­tott balatonboglári ha­lász­lé ponty­sze­le­tek­kel
INSTANTPACK Kft., Be­ret­­tyó zsí­ros, fél­ke­mény juh­sajt csa­lád
Be­ret­­tyó­új­fa­lu Na­túr zsí­ros, fél­ke­mény juh­sajt
Ma­gya­ros íze­sí­té­sű zsí­ros, fél­ke­mény juh­sajt
Fű­sze­res íze­sí­té­sű zsí­ros, fél­ke­mény juh­sajt
Füst ízű, fél­ke­mény juh­sajt
Be­ret­­tyó zsí­ros, fél­ke­mény kecs­ke­sajt csa­lád
Na­túr zsí­ros, fél­ke­mény kecs­ke­sajt
Ma­gya­ros íze­sí­té­sű zsí­ros, fél­ke­mény kecs­ke­sajt
Fű­sze­res íze­sí­té­sű zsí­ros, fél­ke­mény kecs­ke­sajt
Füst ízű, fél­ke­mény kecs­ke­sajt
Juh­go­mo­lya na­túr, zsí­ros, fél­ke­mény
Kecs­ke­go­mo­lya na­túr, zsí­ros, fél­ke­mény
Kaiser 2000 Kft., Ér­pa­tak Va­ló­di Gyü­mölcs­pá­lin­ka ter­mék­csa­lád
Újfehértói für­tös ágyas pá­lin­ka
Ér­lelt há­zi ve­gyes pá­lin­ka
Kis­üs­ti ba­rack­pá­lin­ka
Kis­üs­ti szil­va­pá­lin­ka

Gyár­tó Ter­mék
Kaiser 2000 Kft., Ér­pa­tak Zsin­de­lyes va­ló­di gyü­mölcs­pá­lin­ka ter­mék­csa­lád
Al­ma­pá­lin­ka
Újfehértói für­tös meggy­pá­lin­ka
Cse­resz­nye­pá­lin­ka
Vil­mos­kör­te-pá­lin­ka
Ba­rack­pá­lin­ka
Besz­ter­cei szil­va­pá­lin­ka
Kasz-Coop Kft., De­recs­ke De­recs­ke al­ma ter­mék­csa­lád I.
nyá­ri-őszi al­ma
De­recs­ke al­ma ter­mék­csa­lád II.
té­li al­ma
Kenesei és Tár­sa Kft., Bu­da­pest Gyors­fa­gyasz­tott Maroni bio-gesztenyepüré
No­bi­lis Kft., Má­té­szal­ka Szá­rí­tott al­ma­szi­rom ter­mék­csa­lád
Golden szá­rí­tott al­ma­szi­rom
Star­king szá­rí­tott al­ma­szi­rom
Pallagi Józsefné Na­gyi sü­ti édes tea­sü­te­mé­nyek ter­mék­csa­lád
egyé­ni vál­lal­ko­zó, Nagy­kő­rös Kó­ku­szos krém­mel töl­tött kó­ku­szos édes tea­sü­te­mény, Sár­ga­ba­rack­íz­zel töl­tött kó­ku­szos édes tea­sü­te­mény, Sár­ga­ba­rack­íz­zel töl­tött di­ós édes tea­sü­te­mény
Hókifli
Lin­zer­ko­szo­rú
Sár­ga­ba­rack­íz­zel töl­tött ka­ka­ós-va­ní­li­ás Né­ró
Di­ós krém­mel töl­tött di­ós pathé
Ka­ka­ós krém­mel töl­tött Ör­dög­szem
Ve­gyes édes tea­sü­te­mény 500 g tál­cás, 500 g
do­bo­zos, 200 g-os do­bo­zos
Pan­non­tej Rt., Za­la­eger­szeg Med­ve sajt ter­mék­csa­lád 140g
Med­ve sajt light
Med­ve sajt tej­szí­nes
PET-PACK Kft. Balfi ter­mé­sze­tes ás­vány­víz (szén­sa­vas és csen­des)
Sotex Kft., Nyír­egy­há­za Zümi mé­zes bo­dza­vi­rágszörp
Tész­ta­ipa­ri Me­ző­gaz­da­sá­gi Gyors­fa­gyasz­tott tú­ró­krémtor­ta csa­lád
Szö­vet­ke­zet, Oros­há­za Ri­bisz­kés tú­ró­krémtor­ta,
Mál­nás tú­ró­krémtor­ta
Sza­mó­cás tú­ró­krémtor­ta
Man­da­ri­nos tú­ró­krémtor­ta
Tró­pu­si vegyes gyümölcsös tú­ró­krémtor­ta

Kapcsolódó cikkeink