Új tibi KID

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A Bonbonetti új­don­sá­ga a tibi KID tej­kré­mes des­­szert 103 g-os ki­sze­re­lés­ben. Gyűj­tő­zés: 10×103 g = 1,03 kg/display kar­ton. Ja­va­solt ki­he­lye­zés: Sze­zon­áruszi­ge­te­ken szem­­ma­gas­ság­ban, il­let­ve az édes­ség­pol­con. Új­don­sá­gá­nak lé­nye­ge: Lágy, sely­mes tej­krém­mel töl­tött tej­cso­ko­lá­dé, go­lyó ala­kú desszert, vi­dám, sze­men­kén­ti, il­let­ve ta­sakcso­ma­go­lás fő­leg gye­re­kek­nek. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. feb­ru­ár. Be­ve­ze­té­si tá­mo­ga­tá­sok: tibi egész pa­let­tás display a hi­per­mar­ke­tek­ben. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Bonbonetti Kft. 1097 Bu­da­pest, Vá­gó­híd u. 20.; Kap­cso­lat­tar­tó: ügy­fél­szol­gá­lat; T.: (1) 456-3100; F.: (1) 215-2669; E-mail: [email protected]; www.bonbonetti.hu

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek