Új Tchibo ins­tant ká­vé­kü­lön­le­ges­sé­gek

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A rend­kí­vül si­ke­res Tchibo 3in1 ins­tant ká­vé­spe­ci­a­li­tá­sok egyet­len cso­mag­ban a tö­ké­le­tes ká­vé­zás él­mé­nyét nyújt­ják. A ká­vé, ká­vé­kré­me­sí­tő és a cu­kor ide­á­lis ada­go­lá­sa a Tchibo ká­vé jól is­mert mi­nő­sé­gét kí­nál­ja. A meg­újult, még von­zóbb cso­ma­go­lás ga­ran­tál­tan fel­kel­ti vá­sár­lói fi­gyel­mét! A köz­ked­velt Tchibo 3in1 mos­tan­tól gaz­da­sá­gos, 25 da­ra­bos ki­sze­re­lés­ben is kap­ha­tó! A Tchibo 3in1 leg­újabb ins­tant ká­vé­kü­lön­le­ges­sé­ge, a Tchibo 3in1 Vanilla a nép­sze­rű Tchibo ká­vék ha­gyo­má­nyos, ki­vá­ló mi­nő­sé­gét öt­vö­zi a va­ní­lia íny­csik­lan­dó, sely­me­sen kré­mes ízé­vel. A Tchibo 3in1 Vanilla von­zó kül­se­jé­vel, és prak­ti­kus, 25 da­ra­bos do­bo­zos ki­sze­re­lé­sé­vel meg­hó­dít­ja vá­sár­lói szí­vét! Ki­sze­re­lés: Tchibo 3in1 és 2in1 10 da­ra­bos zacs­kó, 1 gyűj­tő­kar­ton­ban 10 db zacs­kó; Tchibo 3in1 és 3in1 Vanilla 25 da­ra­bos do­boz, gyűj­tő­kar­to­non­ként 8 box. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. már­ci­us. Tá­mo­ga­tás: sales folder, be­ve­ze­tő fo­gyasz­tói promóció. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Tchibo Bu­da­pest Kft. Bu­da­örs, Ipa­ros u. 3-5.; T.: (23) 502-041

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek