Új rak­tárt nyi­tott a Mirbest

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Már­ci­us 21-én ün­ne­pé­lyes ke­re­tek kö­zött nyi­tot­ta meg a biatorbágyi rak­tá­rát a Mirbest-csoport.A Mirbest-csoportot ki­lenc, ha­son­ló nagy­ke­res­ke­del­mi pro­fil­lal ren­del­ke­ző ma­gyar cég hoz­ta lét­re 2003-ban, a ke­res­ke­de­lem­ben le­zaj­ló kon­cent­rá­ció és az Eu­ró­pai Unió vár­ha­tó ha­tá­sa­i­nak ki­vé­dé­se cél­já­ból.
A cé­gek élel­mi­szer-nagy­ke­res­ke­del­mi te­vé­keny­sé­get foly­tat­nak or­szá­gos le­fe­dett­ség­gel. Sa­ját de­pók­kal, üz­let­kö­tői há­ló­zat­tal, 160 szál­lí­tó gép­ko­csival ren­del­kez­nek. A nagy­ke­res­ke­del­mi te­vé­keny­ség olyan áru­cso­por­tok­ra ter­jed ki, mint a friss és fa­gyasz­tott ba­rom­fi­ter­mé­kek, tő­ke­hús­ok, sajt­kü­lön­le­ges­sé­gek, hús­ké­szít­mé­nyek, gyors­fa­gyasz­tott hal­ter­mé­kek, gyors­fa­gyasz­tott Bonduelle-termékek, va­la­mint fa­gyasz­tott sa­ját már­kás ba­rom­fi- és zöld­ség­ter­mé­kek, Kuk­ta már­ka­né­ven a gasztroszegmens ré­szé­re.
Ala­pí­tá­sa óta a cso­port fo­lya­ma­tos és di­na­mi­kus fej­lő­dést mu­tat. Nap­ja­ink­ra a top 3 nagy­ke­res­ke­del­mi szer­ve­zet kö­zé tar­to­zik évi net­tó 20 mil­li­árd fo­rin­tos for­gal­má­val, 35 ezer ton­na ér­té­ke­sí­tett men­­nyi­sé­gé­vel.

Kapcsolódó cikkeink