Új kül­ső­vel a Pilsner Urquell

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Vi­lág­szer­te, így Ma­gyar­or­szá­gon is, új ar­cu­lat­tal je­lent­ke­zik a SABMiller egyik kulcs­már­ká­ja, a Pilsner Urquell. A vál­to­zat­lan ös­­sze­té­te­lű név­adó több mint más­fél év­szá­za­dos tö­ret­len si­ke­rét a ha­gyo­mány és az újí­tás ele­gyé­nek kö­szön­he­ti, ame­lyet az új cso­ma­go­lás is nagy­sze­rű­en öt­vöz. A meg­bíz­ha­tó, vál­to­zat­lan mi­nő­ség mel­lett a most meg­újult, mo­dern kül­ső mind az üve­ges, mind a do­bo­zos va­ri­án­so­kat érin­ti.

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek