Új kor­szak­ba lép a hús­ke­res­ke­de­lem

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Nem kér­dés, hogy a vi­lág min­den pont­ján, szin­te min­den ház­tar­tás vá­sá­rol va­la­mi­lyen hús­árut, ki hen­tes­től, ki ön­ki­szol­gá­ló üz­let­ben. A már­ci­us vé­gén ren­de­zett Pack­­forum® nem­zet­kö­zi sze­mi­ná­ri­um a pultkész cso­ma­go­lás kö­ré szer­ve­ző­dött, amely az ön­ki­szol­gá­ló kis­ke­res­ke­de­lem­ben egy­re di­na­mi­ku­sab­ban ter­jed, és egy­re nép­sze­rűbb a fo­gyasz­tók, a gyár­tók és a ke­res­ke­dők kö­ré­ben.A Sealed Air Cryovac min­den más vál­la­lat­nál töb­bet tud a pultkész cso­ma­go­lás­ról, hi­szen a vál­la­lat ma­ga is­mer­tet­te meg a vi­lág­gal. A té­ma­kör leg­ta­pasz­tal­tabb cé­ge­ként, nem­zet­kö­zi sze­mi­ná­ri­um ke­re­té­ben 20 or­szág­ból több mint 130 részt­ve­vőt lá­tott ven­dé­gül a Packforum®-on. Õk tel­jes kö­rű ké­pet kap­hat­tak a kon­cep­ció je­len­le­gi hely­ze­té­ről, a hús­ipart jel­lem­ző leg­fris­sebb tren­dek­ről és a jö­vő ter­mék­cso­ma­go­lá­sa­i­ról.

Ke­ve­sebb­szer, töb­bet köl­te­nek hús­ra
Allan Breese, a fo­gyasz­tói ku­ta­tá­sa­i­ról is­mert an­gol Europanel mun­ka­tár­sa több­fé­le vo­nat­ko­zás­ban is is­mer­tet­te a je­len­le­gi fo­gyasz­tói tren­de­ket. Föld­raj­zi szem­pont­ból a leg­több hús a dél-eu­ró­pai or­szá­gok­ban, Spa­nyol­or­szág­ban és Olasz­or­szág­ban fogy. Ugyan­ak­kor Orosz­or­szág­ban ta­pasz­tal­ha­tó a leg­di­na­mi­ku­sabb nö­ve­ke­dés nem csu­pán vo­lu­men, de köl­tés te­kin­te­té­ben is. A men­­nyi­ség csök­ke­né­se és az árak nö­ve­ke­dé­se volt jel­lem­ző 2006-ban szin­te min­den or­szág­ban. Mi­köz­ben a leg­töb­bet a fran­ci­ák köl­tik hús­vá­sár­lás­ra, ad­dig men­­nyi­ség szem­pont­já­ból az el­ső 3 or­szág kö­zött sem sze­re­pel­nek. Mes­­sze a leg­több hús Spa­nyol­or­szág­ban (107,8 kg/ház­tar­tás) fogy. Szin­tén egy­re jel­lem­zőbb ten­den­cia, hogy a vá­sár­lók ke­ve­sebb al­ka­lom­mal, de töb­bet köl­te­nek vá­sár­lás­kor, ha­bár az el­té­ré­sek or­szá­gon­ként igen nagyok: 21,2 euró/vá­sárlás Spa­nyol­or­szág­ban, míg 4,25 euró/vá­sárlás Orosz­or­szág­ban. A disz­kon­tok elő­re­tö­ré­se és a kis­ke­res­ke­del­mi szek­tor erő­sö­dé­se a ki­sebb, tra­di­ci­o­ná­lis bol­tok ká­rá­ra va­la­men­­nyi or­szág­ban ta­pasz­tal­ha­tó. A már meg­lé­vő ki­hí­vá­sok mel­lett a hús­ipar­nak szem­be kell néz­nie az el­hí­zás­sal, mint nép­be­teg­ség­gel is. A kö­zel 1 mil­li­árd túl­sú­lyos fel­nőtt­ből mint­egy 300 mil­lió szen­ved kró­ni­kus el­hí­zás­ban, nö­vel­ve a sú­lyos be­teg­sé­gek koc­ká­za­tát.

Eu­ró­pai cso­ma­go­lá­si kör­kép
A Sealed Air Cryovac meg­bí­zá­sá­ból a sváj­ci 3BI ta­nács­adó cég egy, a pultkész cso­ma­go­lás eu­ró­pai hely­ze­tét fel­mé­rő ku­ta­tást vé­gez ös­­sze­sen 15 or­szág­ban, 135 üz­le­tet és 13 000 ter­mék­re­fe­ren­ci­át vizs­gál­va. A ta­nul­mány elő­ze­tes kö­vet­kez­te­té­sei sze­rint ál­ta­lá­ban 60:40 szá­za­lék a vö­rös hús és a ba­rom­fi­ter­mé­kek ará­nya Eu­ró­pá­ban. A cso­ma­go­lást il­le­tő­en meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a vö­rös hú­sok ese­té­ben a védőgázas, tál­cás meg­ol­dás az ural­ko­dó, míg a ba­rom­fi­ter­mé­kek ese­té­ben az üz­let­ben cso­ma­golt, rö­vid el­tart­ha­tó­sá­got nyúj­tó sztreccs fó­lia­cso­ma­go­lás a jel­lem­ző. A pultkész cso­ma­go­lás lé­nye­ge, hogy a gyár­tó ál­tal cso­ma­golt friss hús bár­mi­lyen to­váb­bi te­en­dő nél­kül ki­he­lyez­he­tő a kis­ke­res­ke­del­mi üz­le­tek pol­ca­i­ra. A hús­ipar fo­ko­za­to­san eb­be az irány­ba ha­lad. Ezt jól szem­lél­te­ti, hogy az üz­le­tek­ben kap­ha­tó hús­áru 48 szá­za­lé­ka Eu­ró­pa-szer­te pultkész cso­ma­go­lá­sú. Ter­je­dé­sé­nek oka, hogy a kon­cep­ció se­gít­sé­gé­vel egy­szer­re több prob­lé­mát is or­vo­sol­hat­nak: ter­mék­dif­fe­ren­ci­á­lás kü­lön­bö­ző szí­nű tál­cák al­kal­ma­zá­sá­val, ga­ran­tált élel­mi­szer-biz­ton­ság, már­ká­zás, meg­bíz­ha­tó polc­élet­tar­tam – hogy csak a leg­fon­to­sab­ba­kat em­lít­sük.

Pultkész ter­mé­kek a ten­ge­ren­túl
Az USA hús­ipa­rá­nak ve­ze­tő vál­la­la­ta, a Tyson Foods mint­egy 26 mil­li­árd dol­lá­ros ta­va­lyi for­gal­ma el­ső­sor­ban a ha­zai pi­a­con ke­let­ke­zett. A vál­la­lat mű­kö­dé­se a lé­leg­zet­el­ál­lí­tó szám­adat­ok is­me­re­té­ben egye­dül­ál­ló az egész ipar­ág­ban. Ered­mé­nye­i­hez kö­zel 4 mil­li­árd dol­lár­ral já­rult hoz­zá a pultkész cso­ma­go­lá­sú friss élel­mi­sze­rek ér­té­ke­sí­té­se, ami­vel ma­ga­san az el­ső az Ál­la­mok­ban.
A pultkész cso­ma­go­lás tér­hó­dí­tá­sa hús­tí­pus­tól füg­gő­en vál­to­zik. Míg pél­dá­ul va­la­men­­nyi ba­rom­fi­ter­mék 100 szá­za­lék­ban pultkész cso­ma­go­lást kap, ad­dig a da­ra­bolt mar­ha­hús­ok csu­pán ne­gye­de ke­rül ily mó­don a pul­tok­ra. Egyes kis­ke­res­ke­del­mi lán­cok, mint a Wal-Mart, az Aldi és a Dollar General már tel­jes mér­ték­ben át­tér­tek a pultkész cso­ma­go­lás­ra, míg má­sok, pél­dá­ul a Food Lion, a HEB és az Albertson's csak rész­ben al­kal­maz­zák.
Az elő­nyök per­sze sok­fé­lék. A fo­gyasz­tó szá­má­ra ké­nyel­me­sebb vá­sár­lá­si él­ményt nyújt­ha­tunk, a hús­fé­lé­ket az ál­ta­luk ked­velt cso­ma­go­lás­ban kí­nál­hat­juk, a fo­gyasz­tón ala­pu­ló merchan­disingot és polc­ren­de­zést va­ló­sít­ha­tunk meg. A kis­ke­res­ke­dők pro­fit­ju­kat nö­vel­he­tik je­len­tő­sen a bér- és egyéb mű­kö­dé­si költ­sé­gek csök­ken­té­se ré­vén, mi­köz­ben nem kell tar­ta­ni­uk a kész­let­hi­ány­tól, az élel­mi­szer-biz­ton­sá­gi koc­ká­zat­tól. Emel­lett le­he­tő­sé­gük nyí­lik kon­zisz­tens mi­nő­sé­get biz­to­sí­ta­ni va­la­men­­nyi áru­ház­ban, és vá­lasz­té­ku­kat bő­ví­te­ni az egy­re nép­sze­rűbb ér­ték­nö­velt ter­mé­kek­kel.
Azok a kis­ke­res­ke­del­mi lán­cok, ame­lyek nem tér­tek ed­dig át tel­je­sen a pultkész kon­cep­ci­ó­ra, töb­bek kö­zött a kon­ku­ren­ci­á­tól va­ló meg­kü­lön­böz­te­tés­sel, a promóciók mi­at­ti ne­héz­sé­gek­kel és a be­szer­zé­si rend­szer át­ala­kí­tá­sá­val ma­gya­ráz­zák dön­té­sü­ket. A Tyson ma­ga is ren­ge­teg időt és erő­for­rást for­dít a jö­vő ter­mé­ke­i­nek ki­fej­lesz­té­sé­re, ame­lyek tö­ké­le­te­sen ki­elé­gí­tik a fo­gyasz­tók fo­lya­ma­to­san vál­to­zó és sok­szí­nű igé­nye­it: pré­mi­um mi­nő­sé­gű kony­ha­kész hú­sok; csepp­men­tes, könnyen le­fa­gyaszt­ha­tó és ké­nyel­me­sen tá­rol­ha­tó cso­ma­go­lás; fő­zés­re vagy sü­tés­re kész pá­colt hú­sok.

A kör­nye­zet­kí­mé­lő cso­ma­go­lá­sok fe­lé
A pultkész cso­ma­go­lás kulcs­sze­re­pet ját­szik a hús­fé­lék szeg­men­tá­lá­sa­kor, hi­szen olyan mar­ke­ting­esz­köz, amely­nek se­gít­sé­gé­vel meg­ha­tá­ro­zott, szű­kebb fo­gyasz­tói cso­por­to­kat is meg­cé­loz­ha­tunk – mond­ta Christophe Gottar, a Cryovac EMEA kis­ke­res­ke­del­mi igaz­ga­tó­ja. A kü­lön­bö­ző ter­mék­cso­ma­go­kat szeg­men­tál­hat­juk hús­faj­ta (mar­ha, ser­tés, da­rált), mi­nő­ség (pré­mi­um, ér­ték­nö­velt), ere­det (föld­raj­zi­lag vagy faj alap­ján), nép­cso­port­ok, élet­kor (gye­re­kek), fo­gyasz­tás jel­le­ge (barbecue-par­ti), kü­lön­bö­ző receptúrák, va­la­mint az el­ké­szí­tés mód­ja sze­rint.
A cso­ma­go­ló­anya­gok kör­nye­ze­ti ter­he­lé­se egy­re fo­ko­zot­tabb fi­gyel­met kap, mint a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés oko­zó­ja. A Sealed Air is fo­lya­ma­to­san dol­go­zik olyan új meg­ol­dá­sok és tech­no­ló­gi­ák ki­dol­go­zá­sán, ame­lyek jó­val ke­vés­bé ter­he­lik kör­nye­ze­tün­ket, ugyan­ak­kor egy­re jobb mi­nő­sé­gű­ek. Mi­vel fon­tos, hogy a fo­gyasz­tó­nál mi­nél ke­ve­sebb cso­ma­go­lá­si hul­la­dék ke­let­kez­zen, ezt a vál­la­lat egy­re vé­ko­nyabb és kön­­nyebb anya­gok gyár­tá­sá­val se­gí­ti elő.

Vi­lág­új­don­ság: Cryovac Mi­ra­bel­la®
A pultkész kon­cep­ció ki­dol­go­zó­ja­ként ko­moly ki­hí­vást je­lent a Cryovac szá­má­ra, hogy min­dig ver­seny­tár­sai előtt jár­jon az új ter­mé­kek ki­fej­lesz­té­sé­ben. A vál­la­lat leg­újabb ter­mé­ke va­ló­ban for­ra­dal­mi. Ez az új, védőgázas cso­ma­go­lás szá­mos olyan tu­laj­don­sá­got és előnyt egye­sít ma­gá­ban, ame­lyek kü­lön-kü­lön is el­is­me­rés­re mél­tók, egy ter­mék­ben egye­sül­ve azon­ban for­ra­dal­mi­nak szá­mí­ta­nak. A ha­gyo­má­nyos védőgázas cso­ma­go­lás ese­té­ben, ami­kor a hús hoz­zá­ér a fó­li­á­hoz, az el­szí­ne­ző­dik a fel­hasz­nált gáz­ke­ve­rék mi­att – ez per­sze vis­­sza­tart­ja a fo­gyasz­tó­kat a vá­sár­lás­tól. A Mi­ra­bel­la hasz­ná­la­ta­kor ez nem tör­té­nik meg, mi­vel a spe­ci­á­lis, két­ré­te­gű fó­lia kö­zött oxi­gén áram­lik, meg­aka­dá­lyoz­va a hús el­szí­ne­ző­dé­sét. A gyö­nyö­rű ter­mék­meg­je­le­nés tö­ké­le­te­sen biz­ton­sá­gos cso­ma­go­lás­sal pá­ro­sul. Emel­lett több szem­pont­ból is gaz­da­sá­go­sabb a ha­gyo­má­nyos védőgázas tál­ca­zá­ró meg­ol­dás­nál: a cso­mag fej­te­re jó­val ki­sebb, ez­ál­tal hely­ta­ka­ré­kos, ke­vés­bé sé­rü­lé­keny, kön­­nyeb­ben szál­lít­ha­tó, ke­ve­sebb gáz­ke­ve­rék hasz­ná­la­ta szük­sé­ges, az op­ti­má­lis cso­mag­mé­ret mi­att egy­sze­rű­en ki­he­lyez­he­tő az üz­le­tek pol­ca­i­ra.

Kapcsolódó cikkeink