Új Douwe Egberts 3in1 KID Ins­tant Spe­ci­a­li­tá­sok gye­re­kek­nek!

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Az új Douwe Egberts 3in1 KID Milky (tejeskávéízű) és Vanilla (va­ní­li­ás tejeskávéízű) ter­mé­kek ins­tant ci­kó­ria­ká­vét, ká­vé­kré­me­sí­tőt és cu­krot tartalmaznak egyet­len ta­sak­ban. Az új koffeinmentes terméket a Douwe Egberts szakértői gyer­me­kek szá­má­ra fej­lesz­tet­tek ki, hogy szü­le­ik­kel együtt él­vez­hes­sék a ká­vé­zás pil­la­na­ta­it. A fel­nőt­tek ked­venc 3in1 ká­vé­ja kof­fe­in­men­tes for­má­ban most a leg­ki­seb­bek szá­má­ra is el­ér­he­tő! Az 1 ada­gos (stick) ki­sze­re­lésű termék, kön­­nyen el­ké­szít­he­tő for­ró víz­zel vagy tej­jel egyaránt. A di­na­mi­ku­san fej­lő­dő 3in1 szeg­mens­ben a Douwe Egberts ter­mé­kek mi­nő­sé­ge és si­ke­re ga­ran­cia az új ter­mék si­ke­ré­re. Az új gye­rek­ka­te­gó­ria be­ve­ze­té­sé­vel bő­vül­nek a gye­rek­ital-ka­te­gó­ria el­adá­sai. A köz­ked­velt KID tig­ris fi­gu­ra a gye­re­kek ked­ven­ce lesz, vonz­za a fi­gyel­met. A 12 ta­sa­kot tar­tal­ma­zó szí­nes gyűj­tő al­ja tál­ca­ként is hasz­nál­ha­tó, ez­ál­tal ren­de­zett, szí­nes pol­ci je­len­lé­tet biz­to­sít. Ki­sze­re­lés: 10×18 g. Gyűj­tő­nagy­ság: 12 ta­sak/gyűj­tő. Vo­nal­kó­dok: Milky: 5997100020685 és Vanilla: 5997100020678. Ja­va­solt fo­gyasz­tói ár: 379-399 Ft. El­tart­ha­tó­ság: 2 év. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. má­jus. Be­ve­ze­té­si tá­mo­ga­tá­sok: Ak­ci­ók, display­- és egyéb má­sod­ki­he­lye­zé­sek, szí­nes pol­ci el­vá­lasz­tók, tv-rek­lám, kós­tol­ta­tá­sok, min­ta­szó­rá­sok kültéren, ren­dez­vé­nye­ken és bol­tok­ban. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Sa­ra Lee Hun­ga­ry Zrt.; Kap­cso­lat­tar­tó: Ve­vő­szol­gá­lat; T: (1) 237-9280; E-mail: [email protected]; www.douweegberts.hu

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek