Udvariasabb patikusok

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A vény nél­kül kap­ha­tó gyógy­sze­rek egy meg­ha­tá­ro­zó ré­sze ja­nu­ár­tól már a pa­ti­ká­kon kí­vül is el­ér­he­tő, és szá­z­ez­res nagy­ság­ren­dű azon üz­le­tek kö­re, ahol ily mó­don el­vi­leg le­het­sé­ges­sé vált a gyógy­szer­for­gal­ma­zás. Ez idá­ig azon­ban ke­vés pa­ti­kán kí­vü­li he­lyen kezd­ték meg gyógy­sze­rek áru­sí­tá­sát.A GfK Hun­gá­ria egész­ség­ügyi és gyógy­szer­ipa­ri ku­ta­tá­sok­kal fog­lal­ko­zó di­ví­zi­ó­ja, a GfK LHS Healthcare mély­in­ter­júk se­gít­sé­gé­vel gyűj­tött in­for­má­ci­ót ar­ról, mit gon­dol­nak a pá­ci­en­sek a li­be­ra­li­zá­ció ha­tá­sá­ról.
A leg­gyak­rab­ban el­hang­zott vé­le­mény az volt, hogy ami­ó­ta a pa­ti­kán kí­vül is meg­en­ge­dett gyógy­szert áru­sí­ta­ni, a gyógy­szer­tá­rak­ban sok­kal ud­va­ri­a­sab­bak és szol­gá­lat­ké­szeb­bek a pult túl­ol­da­lán dol­go­zók. A be­vett szo­ká­sok és az újab­ban ta­pasz­talt po­zi­tív vál­to­zá­sok mi­att a meg­kér­de­zet­tek na­gyobb ré­sze egy­elő­re ne­he­zen tud­ja el­kép­zel­ni, hogy gyógy­sze­re­it pa­ti­kán kí­vül vá­sá­rol­ja meg. Leg­erő­sebb in­dok­ként a pa­ti­ká­ban meg­szo­kott biz­ton­sá­got em­lí­tet­ték, amit más üz­le­tek­ben nem érez­né­nek.
Azt ál­ta­lá­ban jó tö­rek­vés­nek tar­tot­ták a meg­kér­de­zet­tek, hogy bi­zo­nyos ese­tek­ben az ed­di­gi­ek­nél kön­­nyeb­ben vagy egy­sze­rűb­ben vá­sá­rol­has­sák meg a szük­sé­ges gyógy­sze­re­ket. Konk­ré­tum­ként azon­ban ál­ta­lá­ban szél­ső­sé­ges hely­ze­te­ket em­lí­tet­tek, pél­dá­ul na­gyon erős fáj­da­lom út­köz­ben, kis­gye­rek­kel vég­zett nagy­be­vá­sár­lás, vagy hét­vé­gén je­lent­ke­ző meg­fá­zás.
A meg­kér­de­zés alap­ján a pá­ci­en­sek leg­na­gyobb ré­sze ma­ga még nem lát­ja be, mi­lyen sze­mé­lyes hasz­na szár­ma­zik ab­ból, ha a pa­ti­kán kí­vül is vá­sá­rol­hat gyógy­sze­re­ket. E pi­a­cot te­hát – amen­­nyi­ben kel­lő­en von­zó­nak ta­lál­ják – tu­da­to­san kell fel­épí­te­nie a ke­res­ke­dők­nek.

Kapcsolódó cikkeink