Tu­laj­do­nos­vál­tás a Me­csek Füszértben

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Több­sé­gi rész­vény­cso­ma­got vá­sá­rolt a Me­csek Füszértben a Nyírzem ZRt. – je­len­tet­te be a két cég kö­zös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó ke­re­té­ben már­ci­us 22-én.A tu­laj­do­nos­vál­tás után a két cég együtt 225 bol­tot mû­köd­tet majd (ez mint­egy 25 mil­li­árd fo­rin­tos kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­mat je­lent) és a cég együt­tes kö­zel 40 mil­li­árd fo­rin­tos for­ga­lom­ra szá­mít.

Kapcsolódó cikkeink