Túl a vizs­gá­kon a Szent­ki­rá­lyi

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Egy éven át tar­tó fel­ké­szü­lé­si idő­szak után 2006 vé­gé­re ki­ma­gas­ló ered­mén­­nyel tet­te le a leg­ran­go­sabb, nem­zet­kö­zi­leg el­is­mert mi­nő­ség­vé­del­mi vizs­gá­kat a Szent­ki­rá­lyi Ás­vány­víz Kft. az in­teg­rált mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si rend­szer (IMIR) auditján.A Szent­ki­rá­lyi Ás­vány­víz a mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si rend­szer­épí­tés te­rü­le­tén pi­ac­ve­ze­tő Consact Kft.-vel együtt­mű­köd­ve 2005 de­cem­be­ré­ben kezd­te meg az IMIR ki­épí­té­sét. Az IMIR négy mi­nő­ség­biz­to­sí­tá­si szab­vány­nak együt­te­sen fe­lel meg. Az ál­ta­lá­nos el­ve­ket az ISO 9001 nem­zet­kö­zi szab­vány tar­tal­maz­za. A kör­nye­zet­vé­de­lem min­den egyes ele­mé­re ki­ter­je­dő­en az ISO 14001 mi­nő­sí­tés rész­le­te­zi a kö­te­le­zett­sé­ge­ket, a kom­mu­ni­ká­ci­ót és a fo­gyasz­tók­kal va­ló kap­cso­lat­tar­tást. Az ISO 22000 a leg­újabb élel­mi­szer-biz­ton­sá­gi rend­szer, amely a HACCP kö­ve­tel­mé­nyét is tar­tal­maz­za, ve­szély­elem­zé­se­ket, va­la­mint (fő­ként ké­mi­ai és mik­ro­bi­o­ló­gi­ai) sza­bá­lyo­zó ér­té­ke­ket fog­lal ma­gá­ban. Az IMIR ne­gye­dik ele­me, a né­met és fran­cia kis­ke­res­ke­del­mi szö­vet­sé­gek el­vá­rá­sai alap­ján – el­ső­sor­ban sa­ját már­kás ter­mé­kek gyár­tó­i­ra – ki­dol­go­zott vo­nat­ko­zó kö­ve­tel­mény­rend­szer, az IFS.
A mi­nő­sí­tés irány­el­ve­i­vel össz­hang­ban je­len­leg 1,5 mil­li­árd fo­rin­tos be­ru­há­zás zaj­lik a cég­nél, amely­nek ré­sze egy új rak­tár­bá­zis fel­épí­té­se és egy újabb gyár­tó­sor be­üze­me­lé­se. Ez­zel a Szent­ki­rá­lyi 2007-re új­ra meg­dup­láz­za tel­jes ka­pa­ci­tá­sát: az új pa­lac­ko­zó­val az üzem­ben már éven­te 450 mil­lió li­ter ás­vány­vízet állíthat elő.

Kapcsolódó cikkeink