Tu­da­to­sak ki­sebb­ség­ben

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A GfK Hun­gá­ria Pi­ac­ku­ta­tó In­té­zet nem­ré­gi­ben ké­szí­tett fel­mé­ré­se sze­rint egy­elő­re ki­sebb­ség­ben van­nak azok, akik tu­da­to­san táp­lál­koz­nak. A ku­ta­tás­ban részt ve­vő 1000 fő kö­zel há­rom­ötö­de (58 szá­za­lék) vé­li úgy, hogy „tel­je­sen nor­má­li­san ét­ke­zik, így szer­ve­ze­té­be au­to­ma­ti­ku­san be­ke­rül mind­az, ami szük­sé­ges”. A vá­lasz­adók mint­egy har­ma­da (29 szá­za­lék) „csak olyas­mit eszik, ami íz­lik ne­ki, még ak­kor is, ha az ál­lí­tó­lag ke­vés­bé egész­sé­ges”, és csu­pán 13 szá­za­lék azok­nak az ará­nya, akik „na­gyon oda­fi­gyel­nek az egész­sé­ges, ki­egyen­sú­lyo­zott táp­lál­ko­zás­ra, és gon­do­san vá­laszt­ják meg éte­le­i­ket”.
A meg­kér­de­zet­tek túl­nyo­mó több­sé­ge – 88 szá­za­lé­ka – nyi­lat­ko­zott úgy, hogy „egy­ál­ta­lán nem ér­de­kel a ma­nap­ság ta­pasz­tal­ha­tó bio-, fitnesz- és wellness-őrület, ahol meg­mond­ják, mi az egész­sé­ges”, és csu­pán 12 szá­za­lék je­lez­te, hogy „igyek­szik mi­nél több bio- és fitnesz- (pél­dá­ul ka­ló­ria­sze­gény) élel­mi­szert fo­gyasz­ta­ni”.
A bioélelmiszerekkel kap­cso­la­to­san meg­le­he­tő­sen ve­gyes kép él a la­kos­ság­ban. A meg­kér­de­zet­tek mint­egy har­ma­da nem tud­ta meg­fo­gal­maz­ni, mi­től is „bio” egy élel­mi­szer. A vá­lasz­adók a bio jel­ző tar­tal­mát leg­több­ször a „nö­vény­vé­dő-, mű­trá­gya- és vegy­szer­men­tes, az­az nem per­me­te­zett”-ként ha­tá­roz­ták meg.

Kapcsolódó cikkeink