Több pénz jut a kö­zös­sé­gi mar­ke­ting­re

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A kö­zös­sé­gi ag­rár­mar­ke­ting le­he­tő­sé­ge­it nö­ve­li, ha a szak­mai szö­vet­sé­gek is sa­ját ak­ci­ó­ik­hoz ta­gi for­rá­so­kat moz­gó­sí­ta­nak. Et­től füg­get­le­nül az AMC az idén az el­múlt évek­nél ak­tí­vabb prog­ram­mal ösz­tön­zi itt­hon és kül­föld­ön a ter­mé­kek pi­ac­ra ju­tá­sát. A tíz­éves fenn­ál­lá­sát ta­valy ün­nep­lő ma­gyar Kö­zös­sé­gi Ag­rár­mar­ke­ting Cent­rum Kht. (AMC) 2007-ben 1,5 mil­li­árd fo­rin­tos költ­ség­ve­tés­sel gaz­dál­kod­hat.
– Az el­múlt évek „te­vé­keny­sé­gé­ért” a kri­ti­ka sem ma­radt el. Jól tud­juk, hogy a bo­rá­szok és a leg­utóbb élet­re hí­vott kor­mány­za­ti, ke­res­ke­del­mi te­vé­keny­sé­get vizs­gá­ló szak­ér­tői bi­zott­ság is az AMC meg­szün­te­té­sét kez­de­mé­nyez­ték? – kér­dez­tük Pál József ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tót.
– Egy­elő­re, úgy tű­nik, a vész el­múlt. A bo­rá­szok­kal együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dást ír­tak alá, a szak­ér­tői bi­zott­ság ál­tal ké­szí­tett je­len­tés agráriumra vo­nat­ko­zó ré­szét pe­dig új­ra­írat­ják. A ta­valy meg­kez­dett, a szer­ve­zet te­vé­keny­sé­gét érin­tő vál­to­zá­sok foly­ta­tód­nak. Az el­múlt év­ti­zed ugyan nem volt men­tes min­den prob­lé­má­tól, de most úgy érez­zük, hogy túl­ju­tot­tunk a ne­héz­sé­ge­ken. A meg­fe­le­lő fó­ru­mo­kon mind a kor­mány­fő, mind pe­dig a tu­laj­do­no­si jog­kört el­lá­tó ag­rár­mi­nisz­ter hang­sú­lyoz­ta a kö­zös­sé­gi ag­rár­mar­ke­ting-te­vé­keny­ség pi­a­ci je­len­tő­sé­gét, fel­is­mer­ve az in­di­rekt tá­mo­ga­tá­si for­má­ban rej­lő le­he­tő­sé­ge­ket, hi­szen a me­ző­gaz­da­ság, az élel­mi­szer­ipar, az ezek­re épü­lő ága­za­tok to­vább­ra is alap­ját ké­pe­zik a vi­dé­ki la­kos­ság fog­lal­koz­ta­tá­sá­nak, élet­kö­rül­mé­nyei ja­ví­tá­sá­nak.
– Mi vál­to­zik az idén?
– Az AMC éle­té­ben for­du­ló­pont lesz 2007, ugyan­is az el­múlt esz­ten­dő­vel ös­­sze­vet­ve – a sze­rény költ­ség­ve­tést is fi­gye­lem­be vé­ve – te­kin­té­lye­sebb ös­­szeg jut a ter­mék­pá­lyaprog­ra­mok­ra. Az ága­za­ti szak­mai kép­vi­se­le­tek ja­vas­la­tai alap­ján dol­goz­zák ki az éves prog­ra­mo­kat, az AMC lé­nye­gé­ben csak a ko­or­di­ná­ci­ót vég­zi. Egy-egy ága­zat ügyét job­ban tud­ják szol­gál­ni a ter­mék­ta­ná­csok és az ér­dek­kép­vi­se­le­tek, mint egy kor­mány­za­ti szerv.
– Foly­ta­tód­nak-e a ré­gi, már is­mert prog­ra­mok?
– Az AMC to­vább­ra is gaz­dá­ja ma­rad a Ki­vá­ló Ma­gyar Élel­mi­szer véd­jegy­nek, er­re idén 150 mil­lió fo­rint jut.
A má­sik je­len­tős pro­jekt, a „Hagyomá­nyok-Ízek-Régiók” (HÍR) prog­ram is foly­ta­tó­dik. Húsz­mil­lió jut az idén is a jel­leg­ze­te­sen ma­gyar, il­let­ve spe­ci­á­lis re­gi­o­ná­lis élel­mi­szer-­ipa­ri ter­mé­kek fel­ku­ta­tá­sá­ra, rend­sze­re­zé­sé­re, ös­­sze­gyűj­té­sé­re.
Ki­emelt prog­ram­ként tá­mo­gat­juk a zöld­ség, gyü­mölcs, pá­lin­ka, bio, tej­ter­mék ba­rom­fi ter­mék­is­mer­te­tő­ket. A kül­föl­di el­adás­ösz­tön­ző ak­ci­ók­ra 85 mil­lió fo­rint jut. Ös­­sze­sen 18 kül­föl­di ki­ál­lí­tá­son 450 mil­lió fo­rint­tal tá­mo­gat­juk a ma­gyar élel­mi­sze­rek be­mu­tat­ko­zá­sát. En­nél jó­val ke­ve­sebb, 115 mil­lió jut a ha­zai ki­ál­lí­tá­sok tá­mo­ga­tá­sá­ra.
– Bár azt mond­ja, vég­re nö­ve­ke­dett a költ­ség­ve­tés­ük, de a sok fel­adat mel­lett a más­fél mil­li­árd sem tű­nik sok­nak.
– A nem­zet­kö­zi ta­pasz­ta­la­tok sze­rint az Eu­ró­pai Uni­ó­ban egy ha­son­ló nagy­sá­gú ag­rár­po­ten­ci­ál­lal ren­del­ke­ző or­szág­ban kö­zös­sé­gi élel­mi­szer­-mar­ke­ting­re leg­alább 20-30 mil­li­árd fo­rin­tot kel­le­ne for­dí­ta­ni. Ma­gyar­or­szá­gon azért al­ka­lom­sze­rű­en időn­ként több is jut a ha­zai élel­mi­szer­-fo­gyasz­tás ösz­tön­zé­sé­re. Ilyen eset volt, ami­kor ta­valy a ma­dár­inf­lu­en­za mi­at­ti fo­gyasz­tói pá­ni­kot igye­kez­tek tom­pí­ta­ni. Er­re a költ­ség­ve­tés mint­egy 200 mil­lió fo­rin­tot for­dí­tott, de a Ba­rom­fi Ter­mék­ta­nács a ta­gi be­fi­ze­té­sek­ből – két-há­rom év alatt – ha­son­ló nagy­sá­gú ös­­sze­get ál­doz a cél­ra. Pél­dá­juk jó le­het ar­ra, hogy be­mu­tas­sa, a kö­zös­sé­gi ága­za­ti mar­ke­ting­re az érin­tet­tek­nek is ál­doz­ni kel­le­ne. Ha eh­hez a kor­mány­za­ti for­rás is tár­sul, ak­kor a na­gyobb ös­­szeg­gel több­re ju­tunk. Új­faj­ta mar­ke­ting­bü­dzsé nyí­lik meg a bo­rá­szat­ban is, hi­szen az Or­szág­gyű­lés dön­té­se ér­tel­mé­ben egy ága­za­ti szer­ve­zet fog­ja a mint­egy 1,5 mil­li­árd fo­rin­tos­ra be­csült be­fi­ze­tés egy ré­szét kö­zös­sé­gi mar­ke­ting cél­ja­i­ra hasz­nál­ni. Az idén a költ­ség­ve­té­sen felül az AMC fel­ügyel egy kü­lön kas­­szá­ból tá­mo­ga­tott hús­ipa­ri marketingprogramot is.

Az FVM AMC Kht. költségvetése
me: eFt 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Általános program 220 000 329 000 1 210 100 2 066 000 929 700 937 000 1 190 050 1 225 636 1 226 000 595 000 815 000
Regionális programok 0 0 90 400 195 000 214 000 83 000 166 410 0 0 0 0
Termékprogramok 130 000 285 700 272 700 339 000 177 600 404 000 558 540 295 864 20 000 25 000 275 000
Tartalék 70 000 185 300 106 800 100 000 321 200 0 85 000 80 000 9 875 100 000 100 000
Működés 80 000 100 000 320 000 500 000 350 000 576 000 450 000 398 500 398 000 280 000 310 000
Mindösszesen 500 000 900 000 2 000 000 3 200 000 1 992 500 2 000 000 2 450 000 2 000 000 1 653 875 1 000 000 1 500 000
Forrás: FVM AMC

Kapcsolódó cikkeink