Több előnyt is ki­emel a kam­pány

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A CECED eb­ben a kam­pány­ban sze­ret­né be­mu­tat­ni a fo­gyasz­tók­nak, hogy a ré­gi ké­szü­lé­kek men­­nyi­vel több ener­gi­át fo­gyasz­ta­nak, mint je­len­leg kap­ha­tó ener­gia­ta­ka­ré­kos tár­sa­ik. A kam­pány egyik sa­já­tos­sá­ga, hogy fel­hív­ja a fi­gyel­met az ener­gia­ta­ka­ré­kos­ság pénz­be­li ér­té­ké­re, más­részt ar­ra, hogy a ré­gi ké­szü­lé­ket új vá­sár­lá­sa­kor a ke­res­ke­dő in­gyen el­szál­lít­ja, vis­­sza­ve­szi, s az kör­nye­zet­ba­rát mó­don ke­rül majd fel­dol­go­zás­ra.
Mint a szer­ve­zet­nél el­mond­ták, sze­ret­nék meg­győz­ni az em­be­re­ket, hogy nem kell meg­vár­ni, amíg a 15-20 éves mo­só­gép tel­je­sen tönk­re­megy ah­hoz, hogy ér­de­mes le­gyen le­cse­rél­ni, hi­szen a tech­no­ló­gi­ai fej­lesz­té­sek­nek kö­szön­he­tő­en már most bő­ven meg­éri a cse­re. A 2007. évi kam­pá­nyon be­lül há­rom prog­ra­mot hir­det­tek meg. Egy­részt ke­re­sik Ma­gyar­or­szág leg­ré­geb­bi mo­só­gép­ét. Má­sod­já­ra gyer­mek­rajz­pá­lyá­zat nép­sze­rű­sí­ti majd az ener­gia­ta­ka­ré­kos­sá­got. A har­ma­dik azon­ban pénz­ben szá­molt előnyt is kí­nál. Egy spe­ci­á­lis energiahatékony mo­só­gép-vá­sár­lá­si ak­ci­ót, amely­nek ke­re­té­ben – új­ság­ban, internetes fe­lü­le­ten meg­je­le­nő fel­hí­vás út­ján – ke­res­ke­del­mi cé­ge­ket kér­tek fel együtt­mű­kö­dés­re. Ez ak­tív rész­vé­telt kí­ván, kö­te­le­zett­ség­vál­la­lást a kam­pány tá­mo­ga­tá­sá­ra (pél­dá­ul pla­ká­tok, wobbler ki­he­lye­zé­se, sze­mély­zet kép­zé­se, anya­gi tá­mo­ga­tás, ak­ció do­ku­men­tá­lá­sa). Az ak­ció lé­nye­ge, hogy ha meg­ha­tá­ro­zott ak­ci­ós idő­tar­tam alatt a részt ve­vő ke­res­ke­del­mi bol­tok­ban a fo­gyasz­tó A, A+ vagy A++ ka­te­gó­ri­á­jú mo­só­gé­pet vá­sá­rol, és vis­­sza­hoz­za vagy vissza­ad­ja a ré­gi ké­szü­lé­két, a ré­gi gé­pért anya­gi kom­pen­zá­ci­ót kap.
2004. ok­tó­ber 8-a óta a ke­res­ke­dők­nek vis­­sza­vé­te­li kö­te­le­zett­sé­gük van, va­gyis az át­adás he­lyén, ház­hoz szál­lí­tás ese­tén ott­hon­ról el kell szál­lí­ta­ni­uk elekt­ro­ni­kus hul­la­dék­ként a ré­gi mo­só­gé­pet. Eze­ket a fel­ada­to­kat vet­te át a gyár­tók­tól a CECED Ma­gyar­or­szág tag­jai ál­tal ala­pí­tott ELECTRO-COORD Ma­gyar­or­szág Kht., a leg­na­gyobb ha­zai, elekt­ro­ni­kai hul­la­dé­kok ke­ze­lé­sét ko­or­di­ná­ló szer­ve­zet, amely szin­tén tá­mo­gat­ja a kam­pányt.

Kapcsolódó cikkeink