Tibi csoki mindenütt

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A tibi kü­lön­le­ges tej- és étc­sok­i­jait kós­tol­hat­ták vé­gig már­ci­us 30. és áp­ri­lis 21. kö­zött, pén­te­ken­ként és szom­ba­ton­ként, több mint 120 al­ka­lom­mal a na­gyobb hi­per­mar­ke­tek­be lá­to­ga­tó vá­sár­lók. Aki vett leg­alább 3 táb­lá­val a 15 kü­lön­fé­le tibi cso­ki­ból, egy tibi Choco dra­zsét ka­pott aján­dék­ba.
Áp­ri­lis el­sõ két he­té­ben reg­gel 8 és 9 óra kö­zött a Juven­tus rá­dió élõ­adás­ban köz­ve­tí­tet­te „tibi” be­je­lent­ke­zé­se­it, aki a vá­ros ut­cá­it ró­va a tibi cso­ki hip­no­ti­kus ere­jé­vel vet­te rá a já­ró­ke­lõ­ket – a mell­tar­tó­juk meg­mu­ta­tá­sá­tól a tibi dal ope­ra­stí­lus­ban tör­té­nõ el­ének­lé­sén át, a sa­ját au­tó­juk vo­lán­já­nak át­adá­sá­ig – el­ké­pesz­tõ fel­ada­tok vég­re­haj­tá­sá­ra. Ez­alatt hosztes­zlányok cso­kit osz­to­gat­tak a já­ró­ke­lõk­nek és a fel­ada­tot vég­re­haj­tók­nak is. Egész áp­ri­lis­ban Bu­da­pes­ten és 10 vi­dé­ki nagy­vá­ros­ban ta­lál­koz­hat­tak a já­ró­ke­lõk a há­rom­ke­re­kû tibi bi­cik­lit haj­tó kék ru­hás hosz­tokkal és hosz­te­szek­kel, akik min­den út­juk­ba ke­rü­lõ já­ró­ke­lõ­nek tibi cso­kit osz­tot­tak.
A start­lap­ra lép­ve is hip­no­ti­kus kék ka­ri­kák­kal ta­lál­hat­ták szem­be ma­gu­kat az ol­dal­ra lá­to­ga­tók, ame­lyek­re kat­tint­va át­lin­kel­het­tek a tibic­so­k­i.hu ol­dal­ra. Áp­ri­lis kö­ze­pé­tõl meg­újult web­­­site-unkon az MMS-ben, e-mai­l-ben küld­he­tõ hip­no­ti­kus üze­ne­tek­tõl, a kép­er­nyõ­vé­dõn át, a kü­lön­fé­le ügyes­sé­gi és me­mó­ria já­té­ko­kig, szó­ra­koz­ta­tó ér­de­kes­sé­ge­ket ta­lál­hat­nak az ide lá­to­ga­tók. Aki elég ma­gas pont­szá­mot ér el a tibic­sok­i-­va­dá­szat­ban, vagy jobb a me­mó­ri­á­ja mint a töb­bi já­té­kos­nak, azt ju­tal­mul tibis aján­dék­cso­mag­ban ré­sze­sít­jük.

Kapcsolódó cikkeink