Tész­ta min­den men­­nyi­ség­ben

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A Gyermely ZRt. mű­köd­te­ti Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb tész­ta­gyá­rát. Ka­pa­ci­tá­sa – há­rom mű­sza­kos üzem­mód mel­lett – éves szin­ten 25.000 ton­nát je­lent. Az el­múlt évek­ben je­len­tős be­ru­há­zást haj­tot­tak vég­re a tész­ta­gyár­nál: el­ső lé­pés­ként át­épí­tet­ték az inf­rast­ruk­tú­rát, ez ma­gá­ba fog­lal­ta a JD Edwards vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­szer si­ke­res be­ve­ze­té­sét. A be­ve­ze­tést az e-Best Ta­nács­adó Kft. szak­em­be­rei vé­gez­ték el. A vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­szer­ben ren­del­ke­zés­re ál­ló nap­ra­kész in­for­má­ci­ók, ér­té­ke­sí­té­si igé­nyek, ve­vői szo­ká­sok, ak­tu­á­lis kész­let-, költ­ség- és ak­ció­ada­tok se­gí­te­nek ab­ban, hogy a Gyermely ZRt. Ma­gyar­or­szág ve­ze­tő tész­ta szál­lí­tó­ja le­gyen. A JD Edwards vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­szer a tel­jes ver­ti­ká­lis fel­épí­tés mű­kö­dé­sét le­fe­di, így a cég a tel­jes ter­mék­pá­lyát el­len­őr­zé­se alatt tart­ja.

Kapcsolódó cikkeink