Tesco nyílt Csor­nán

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Az or­szág het­ven­egye­dik, Győr-Moson-Sopron me­gye ne­gye­dik Tesco hi­per­mar­ket áru­há­za nyílt meg áp­ri­lis 12-én Csor­nán. Az új, há­rom­ezer négy­zet­mé­te­res el­adó­te­rű áru­ház min­den­nap reg­gel 6 órá­tól es­te 10 órá­ig tart nyit­va, és mint­egy har­minc­ezer­fé­le ter­mé­ket kí­nál.
Az épü­let­ben több ki­sebb bér­üz­le­tet is ki­ala­kí­tot­tak, ame­lyek­ben töb­bek kö­zött köny­ves­bolt, pénz­vál­tó, vi­rág­üz­let, lot­tó­zó és ká­vé­zó mű­kö­dik. Az épü­let mel­lett ki­ala­kí­tot­tak egy több mint két­száz fé­rő­he­lyes, in­gye­nes par­ko­lót.
Az áru­ház mint­egy 150 új mun­ka­he­lyet te­rem­tett.

Kapcsolódó cikkeink