Ter­jed a fog­mo­sás

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Az egész­sé­ges élet­mód tér­hó­dí­tá­sá­nak egyik je­le, hogy ter­jed a fog­mo­sás: fog­krém­ből és fog­ke­fé­ből is ér­zé­kel­he­tő­en töb­bet ad­tak el a kis­ke­res­ke­de­lem­ben, mint egy év­vel ko­ráb­ban. Töb­bek kö­zött ezt tár­ta fel az ACNielsen pi­ac­ku­ta­tó vál­la­lat 2005. november–2006. ok­tó­ber­ben.Fog­krém­ből a ko­ráb­bi stag­ná­lás után az el­adá­sok men­­nyi­sé­gi nö­ve­ke­dé­se 4 szá­za­lé­kos az elő­ző, ha­son­ló idő­szak­hoz ké­pest, fog­ke­fé­ből pe­dig 14 szá­za­lé­kos.
Egy ma­gyar la­kos­ra át­la­go­san 1,1-nél több új fog­ke­fe ju­tott egy év alatt, fog­krém­ből pe­dig kö­zel egy­ne­gyed li­ter. A ke­res­ke­de­lem be­vé­te­le fog­krém­ből meg­ha­lad­ja a 9, fog­ke­fé­ből a 3,5 mil­li­árd fo­rin­tot 2005. november–2006. ok­tó­ber­ben.
A fog­krém át­lag­ára egy ki­ló­ra ve­tít­ve 3881 fo­rint­ra csök­kent a ta­valy szep­tem­ber–ok­tó­be­ri pe­ri­ó­dus­ra, ami 4 szá­za­lék­kal ala­cso­nyabb az egy év­vel ko­ráb­bi­nál.
Ugyan­ab­ban a pe­ri­ó­dus­ban a ha­gyo­má­nyos, ké­zi fog­ke­fe át­la­go­san 366 fo­rin­tos fo­gyasz­tói ára vál­to­zat­lan­sá­got je­lez. Ol­csóbb lett vi­szont az elekt­ro­mos fog­ke­fe. A múlt év szep­tem­ber–ok­tó­be­ri 1996 fo­rin­tos át­lag­ár 16 szá­za­lé­kos csök­ke­nést je­lent.
Fel­té­te­lez­he­tő­en ez­zel is ös­­sze­függ, hogy 2005. november–2006. ok­tó­ber­ben a bol­tok 269 ezer elekt­ro­mos fog­ke­fét ér­té­ke­sí­tet­tek, szem­ben az elő­ző év 245 ez­ré­vel.
A fog­ke­fe kis­ke­res­ke­del­me erő­tel­je­sen kon­cent­rá­ló­dik. Az el­adá­sok 40 szá­za­lé­ka ju­tott a hi­per­mar­ke­tek­re, 32 pe­dig a dro­gé­ri­ák­ra.
Jó­val ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb a fog­krém hely­ze­te, mi­vel itt a ha­gyo­má­nyos bol­tok­ra ju­tott a for­ga­lom 22 szá­za­lé­ka. Bár eb­ben a ka­te­gó­ri­á­ban is a hi­per­mar­ket ve­zet, köz­ben erő­sö­dik a dro­gé­ria po­zí­ci­ó­ja.
A ki­sze­re­lé­sek kö­zül vál­to­zat­la­nul ki­ma­gas­ló­an leg­nép­sze­rűbb a 75 mil­li­li­te­res. Ér­zé­kel­he­tő­en emel­ke­dett vi­szont a vá­sár­lá­si kedv a 100 mil­li­li­te­res tu­bu­sok irá­nyá­ba.
A ke­res­ke­del­mi már­kák nem tud­nak szá­mot­te­vő sze­rep­hez jut­ni a fog­krém­pi­a­con. Ré­sze­se­dé­sük a for­ga­lom­ból im­már két éve mind­ös­­sze négy-öt szá­za­lék kö­zött mo­zog.

Kapcsolódó cikkeink