Tea­dél­után az IMIGe-dzsel

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Az IMIGe portfóliójába tar­to­zó 6 szeg­mens kö­zül (hi­per­mar­ke­tek, ben­zin­ku­tak, fő­is­ko­lák, kö­zép­is­ko­lák, uszo­dák, stran­dok) szá­mos he­lyen rek­lá­moz­zák ter­mé­ke­i­ket a tea­szek­tor hir­de­tői, kép­vi­se­lői. Leg­jel­lem­zőbb azon­ban az el­adás he­lyén tör­té­nő rek­lá­mo­zás, hi­szen ahogy ál­ta­lá­ban a na­pi fo­gyasz­tá­si cik­kek ese­té­ben, itt is el­sőd­le­ges szem­pont az el­adá­sok ösz­tön­zé­se, a ter­mék ki­eme­lé­se a ka­te­gó­ria töb­bi ele­me kö­zül, az im­pul­zus vá­sár­lók be­fo­lyá­so­lá­sa, és ter­mé­sze­te­sen mind­ezek mel­lett a már­ka is­mert­sé­gé­nek nö­ve­lé­se.
Az utób­bi­ra tö­ké­le­tes pél­da a 2006. de­cem­be­ri, ha­zánk­ban Shelf Stop­pe­ren (polc­meg­ál­lí­tó zász­ló) fu­tott Twinings-kampány. A kam­pány üze­ne­te a tea elő­nye­i­nek hang­sú­lyo­zá­sa mel­lett (har­mó­nia test­nek és lé­lek­nek) a hi­te­les­ség kom­mu­ni­ká­lá­sa volt, hi­szen a Twinings 300 éves múlt­já­val a leg­ré­geb­bi tea­már­ka a vi­lá­gon.
A szek­tor mar­ke­ting­stra­té­gi­á­já­ban meg­fi­gyel­he­tő, hogy a je­ges és for­ró ita­lo­kat az év kü­lön­bö­ző sza­ka­sza­i­ban rek­lá­moz­zák. Az IMIGe-nél jel­lem­ző­en a té­li idő­szak­ban fut­nak a for­ró­tea-kam­pá­nyok, míg a jegesteák hir­de­té­sei a nyá­ri sze­zon­ra te­he­tő­ek. Ta­valy­előtt a jú­li­us-au­gusz­tu­si sze­zon­ban hir­det­te a Sa­ra Lee a Pickwick jegestea ins­tant ver­zi­ó­ját stran­do­kon, il­let­ve au­gusz­tus­ban a Tesco hi­per­mar­ke­tek­ben. Míg a stran­do­kon, a Beach Bench-eken (strand­pad) el­he­lye­zett hir­de­té­se­ken az ins­tant icetea új cso­ma­go­lá­sá­ra fek­tet­ték a hang­súlyt, ad­dig a hi­per­mar­ke­tek­ben polc­meg­ál­lí­tó zász­lón fu­tó au­gusz­tu­si kam­pány so­rán az új ter­mék kom­mu­ni­ká­lá­sa volt az el­sőd­le­ges szem­pont.
Szin­tén sze­zo­ná­lis promóció volt 2005 jú­li­u­sá­ban a Cseh Köz­tár­sa­ság­ban, az Ahold Hypernova lánc há­ló­za­tá­ban, Clip-on-on (be­vá­sár­ló­ko­csi-fo­gan­tyú) fu­tó Nestea-kampány is.
A leg­utol­só tea­kam­pány idén feb­ru­ár­ban fu­tott a Cseh Köz­tár­sa­ság­ban. A Pickwick hir­de­té­sé­vel már­ci­us kö­ze­pé­ig, a Tesco hi­per­mar­ke­tek te­rü­le­tén, polc­meg­ál­lí­tó zász­lón ta­lál­koz­hat­nak a fo­gyasz­tók. A kam­pány cél­ja a Pickwick új, tea­le­ve­le­ket tar­tal­ma­zó, há­rom­fé­le ízvilágban meg­vá­sá­rol­ha­tó ter­mé­ké­nek pi­ac­ra va­ló be­ve­ze­té­se és meg­is­mer­te­té­se volt.

Kapcsolódó cikkeink