Ta­ka­rék­szö­vet­ke­ze­tek­kel erő­sít a VOSZ

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A Vál­lal­ko­zók Nap­ján, 2006. de­cem­ber 8-án, együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dást írt alá a Vál­lal­ko­zók és Mun­kál­ta­tók Or­szá­gos Szö­vet­sé­ge, az Or­szá­gos Ta­ka­rék­szö­vet­ke­ze­ti Szö­vet­ség és a Ma­gyar Ta­ka­rék­szö­vet­ke­ze­ti Bank Zrt.A meg­ál­la­po­dás se­gít­sé­gé­vel a VOSZ a ta­ka­rék­szö­vet­ke­ze­tek jó­vol­tá­ból a kis- és kö­ze­pes mé­re­tű vál­lal­ko­zá­sok tény­le­ges mű­kö­dé­si te­rü­le­té­re vi­szi a Szé­che­nyi­-kár­tyá­val kap­cso­la­tos ügy­in­té­zést, va­la­mint a pénz­ügyi, jo­gi, pá­lyá­za­ti ta­nács­adást, ame­lyek idá­ig a VOSZ 23 iro­dá­já­ban vol­tak el­ér­he­tők.
A szö­vet­ke­ze­ti hi­tel­in­té­ze­tek­nek – több mint 100 egy­sé­gük­ben – 2007 ta­va­szá­ra kell ki­ala­kí­ta­ni­uk egy ügy­in­té­zői he­lyet, amely on­nan­tól VOSZ-pont­ként üze­mel, il­let­ve biz­to­sí­ta­ni­uk kell a fel­adat­hoz egy mun­ka­tár­sat is. Az ott dol­go­zók to­vább­kép­zé­se, mi­nő­sí­té­se szö­vet­sé­gi fel­adat lesz. A ta­ka­rék­szö­vet­ke­ze­tek – autonomitásuk és OTSZ-tagságuk meg­őr­zé­se mel­lett – a VOSZ tel­jes jo­gú tag­jai lesz­nek, így be­lé­pé­sü­ket kö­ve­tő­en a leg­na­gyobb ma­gyar mun­ka­adói szö­vet­ség el­lát­ja mak­ro­szin­tű, ál­ta­lá­nos vál­lal­ko­zói és mun­ka­adói kép­vi­se­le­tü­ket.

Kapcsolódó cikkeink