Szi­go­r és en­ge­dé­ke­nység

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A 2007-es esz­ten­dő leg­fon­to­sabb adó­vál­to­zá­sai a sze­mé­lyi jö­ve­de­lem­adó­zás te­rü­le­tén el­ső­sor­ban a meg­szű­nő ked­vez­mé­nyek­hez kap­cso­lód­nak. Nem vál­toz­nak ugyan a sze­mé­lyi jö­ve­de­lem­adó kul­csai, de a 18 szá­za­lé­kos kulc­­csal adó­zó sáv­ha­tár 1,55 mil­lió fo­rint­ról 1,7 mil­lió fo­rint­ra emel­ke­dik. Az e fö­löt­ti rész után 36 szá­za­lé­kos adót kell fi­zet­ni. A ma­gán­sze­mély adó­zó 4 szá­za­lék kü­lön­adót kö­te­les fi­zet­ni to­váb­bá az évi ös­­sze­vo­nan­dó jö­ve­del­mé­nek a nyug­díj­já­ru­lék-alap fel­ső ha­tá­rát meg­ha­la­dó ré­sze után (amely 2007-ben évi 6 millió 748 850 fo­rint).Ja­nu­ár el­se­jé­től meg­szűnt szá­mos sze­mé­lyi jö­ve­de­lem­adó-csök­ken­tő ked­vez­mény. Nem ér­vé­nye­sít­he­tő ezentúl le­vo­nás pél­dá­ul a szel­le­mi te­vé­keny­ség­hez, a fel­nőtt­kép­zés­hez és a szá­mí­tó­gép-be­szer­zés­hez, va­la­mint a la­kás­cé­lú hi­te­lek­hez kap­cso­ló­dó adó­ked­vez­mény sem él töb­bé (de ha a hi­tel­tör­lesz­tést va­la­ki 2007. ja­nu­ár 1-je előtt meg­kezd­te, a ked­vez­mény a 2006-ban ha­tá­lyos fel­té­te­lek­kel szá­mol­ha­tó el).
Át­so­rol­tak né­hány jö­ve­de­lem­tí­pust is: a nyug­díj és a nyug­díj­ban ré­sze­sü­lő ma­gán­sze­mélyt meg­il­le­tő bal­ese­ti já­ra­dék 2007. ja­nu­ár 1-jé­től adó­ter­het nem vi­se­lő já­ran­dó­ság­nak mi­nő­sül. Adó­men­tes ma­rad azon­ban az ön­kén­tes nyug­díj­pénz­tár nyug­díj­szol­gál­ta­tá­sa és a nyug­díj-elő­ta­ka­ré­kos­sá­gi szám­lá­ról tel­je­sí­tett nyug­díj­szol­gál­ta­tás­nak mi­nő­sü­lő ki­fi­ze­tés is.
Vi­szont a cafeteria rend­szer­ben ter­mé­szet­be­ni jut­ta­tást nyúj­tó cé­gek­nél vál­to­zik az adó­men­te­sen ad­ha­tó jut­ta­tá­sok egy ré­szé­nél az ös­­szeg­ha­tár, az egy­re nép­sze­rűbb me­leg­ét­ke­zé­si utal­vány fel­ső ha­tá­ra 9000 fo­rint­ról 10 000 fo­rint­ra nő, a hi­deg­utal­vány 5000 fo­rin­tig adó­men­tes a ko­ráb­bi 4500-zal szem­ben. Is­ko­la­kez­dés­hez pe­dig éven­te egy­szer 20 000 fo­rin­tig ad­ha­tó tá­mo­ga­tás.

Az in­no­vá­ció adó­alap-csök­ken­tő lett
A tár­sa­sá­gi adó­ban, va­la­mint a tár­sas vál­lal­ko­zá­sok 4 szá­za­lé­kos, úgy­ne­ve­zett szo­li­da­ri­tá­si adó­já­ban be­kö­vet­ke­ző leg­fon­to­sabb vál­to­zá­sok a kö­vet­ke­zők.
A szo­li­da­ri­tá­si adó alap­ját je­len­tős lobbitevékenységnek kö­szön­he­tő­en csök­ken­te­ni le­het – már a 2006-os el­szá­mo­lá­sok­nál is – a ku­ta­tás-fej­lesz­tés­re for­dí­tott köz­vet­len költ­ség ös­­sze­gé­vel, ami je­len­tős könnyebb­sé­get hoz az in­no­vá­ci­ót bel­föld­ön fi­nan­szí­ro­zó cé­gek­nek. Szin­tén a csök­ken­tő té­te­lek szá­mát gya­ra­pít­ja a vis­­sza­vá­sá­rolt sa­ját rész­vény, üz­let­rész, át­ala­kí­tott be­fek­te­tői rész­jegy be­vo­ná­sa kö­vet­kez­té­ben el­szá­molt be­vé­tel­nek a be­ke­rü­lé­si ér­té­ket meg­ha­la­dó ré­sze. (Mind a szo­li­da­ri­tá­si adó, mind pe­dig a tár­sa­sá­gi adó alap­ját csök­ken­te­ni le­het to­váb­bá a be­je­len­tett ré­sze­se­dés ér­té­ke­sí­té­sé­nek ár­fo­lyam­nye­re­sé­gé­vel, amen­­nyi­ben a ré­sze­se­dést az adó­zó [vagy jog­előd­je] leg­alább két évig esz­kö­zei kö­zött tar­tot­ta nyil­ván az ér­té­ke­sí­tést meg­elő­ző­en.)
A tár­sa­sá­gi adó ese­té­ben az el­várt adó­alap év vé­gén nyer ér­tel­met, ami­kor is az adó­fi­ze­tés­re kö­te­le­zet­tek­nek de­cem­ber 20-ig a meg­be­csült adó­alap után já­ró kö­te­le­zett­ség 90 szá­za­lé­kát elő­re be kell fi­zet­ni­ük. Az egy­ér­tel­mű­en a költ­ség­ve­té­si mér­le­get ja­ví­tó in­téz­ke­dés azon­ban ér­tel­me­zé­si pon­tat­lan­sá­gok mi­att sok vi­tá­ra ad mó­dot, és a szük­sé­ges­nél na­gyobb adó­fi­ze­tést kény­sze­rít­het ki. A mó­do­sí­tó ren­del­ke­zés vi­szont az el­várt adó­alap fo­gal­mát tisz­táz­za, va­la­mint az ezt az ös­­sze­get nö­ve­lő és csök­ken­tő té­te­le­ket bi­zo­nyos spe­ci­á­lis ese­tek­ben, pél­dá­ul ele­mi kár, ked­vez­mé­nye­zett át­ala­ku­lás, vagy ép­pen esz­köz­át­adás ese­té­ben. Az el­várt adó­alap ese­té­ben az összes be­vé­tel az ér­té­ke­sí­tés net­tó ár­be­vé­tel­ének, az egyéb be­vé­te­lek­nek, a pénz­ügyi mű­ve­le­tek be­vé­te­le­i­nek és a rend­kí­vü­li be­vé­te­lek­nek az ös­­sze­ge.

Kön­­nyí­té­sek az el­várt adó­alap­nál
Az alap­ve­tő fo­ga­lom pon­to­sí­tá­sa után nyil­ván­va­ló­an az el­várt adó­ala­pot csök­ken­tő té­te­lek­ben be­kö­vet­ke­ző vál­to­zá­sok a leg­in­kább ér­de­ke­sek. Ele­mi kár ese­tén, ha nincs ró­la ha­tó­sá­gi iga­zo­lás, ak­kor az adó­ha­tó­ság­hoz 15 na­pon be­lül egy, a cég ál­tal ki­ál­lí­tott jegy­ző­köny­vet kell el­jut­tat­ni, s eb­ben az eset­ben az adó­zó­nak nem kell az el­várt adó­alap­ra vo­nat­ko­zó ren­del­ke­zé­se­ket al­kal­maz­nia. Egy má­sik kön­­nyí­tés a ked­vez­mé­nye­zett esz­köz­át­ru­há­zás­ra vo­nat­ko­zik: az el­várt adó­alap meg­ha­tá­ro­zá­sa­kor az összes be­vé­telt csök­ken­ti ugyan­is a ked­vez­mé­nye­zett esz­köz­át­ru­há­zás ese­té­ben az áta­dó­nál a jog­ügy­let alap­ján el­szá­molt be­vé­tel.
Az ál­ta­lá­nos for­gal­mi adó­zás leg­lé­nye­ge­sebb vál­to­zá­sa az EU-bővítéshez kap­cso­ló­dik, im­má­ron bel­ső or­szág­nak szá­mít Ro­má­nia és Bul­gá­ria is, így az át­me­ne­ti idő­szak el­szá­mo­lá­sát ren­de­zik a meg­je­lent pa­ra­gra­fu­sok, kü­lö­nös te­kin­tet­tel az áru ki­lép­te­té­sé­re vo­nat­ko­zó do­ku­men­tu­mok for­mai kö­ve­tel­mé­nye­i­re.
Ál­ta­lá­no­sabb ér­vé­nyű az áfás szám­la ki­ál­lí­tá­sát kön­­nyí­tő sza­bály: ezen­túl a szám­la ki­egyen­lí­té­sé­nek mód­ját, va­la­mint a ha­tár­ide­jét nem kö­te­le­ző fel­tün­tet­ni.
L. M.

Kapcsolódó cikkeink