Szé­le­se­dett a le­het­sé­ges OTC-kínálat

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A vény nél­kül kap­ha­tó gyógy­ha­tá­sú ké­szít­mé­nyek (OTC) ha­zai pi­a­ca évi 70 és 80 mil­li­árd fo­rint kö­zöt­ti ös­­szeg­re be­csül­he­tő. Az új sza­bá­lyo­zás kö­vet­kez­té­ben a tel­jes for­ga­lom 3-4 szá­za­lék kö­rü­li ré­sze, mint­egy 2-2,5 mil­li­árd fo­rint jut­hat az élel­mi­szer-kis­ke­res­ke­de­lem­re. Ugyan­ak­kor az el­adá­sok to­váb­bi nö­ve­ke­dé­se vár­ha­tó, mi­vel éven­te 10 szá­za­lék kö­rü­li mér­ték­ben bő­vült az OTC-piac.
Em­lí­tést ér­de­mel, hogy az árak az ér­té­ke­sí­tés ki­ter­jesz­té­sé­nek kö­vet­kez­té­ben vár­ha­tó­an az ed­di­gi­nél job­ban iga­zod­nak a ke­res­let­hez és a kí­ná­lat­hoz.
Már szé­le­se­dett a lán­cok le­het­sé­ges vá­lasz­té­ka: amíg ugyan­is ja­nu­ár­ban még 289 OTC-termék ér­té­ke­sí­té­sét en­ge­dé­lyez­ték az élel­mi­szer-ke­res­ke­de­lem­ben, ad­dig áp­ri­lis­ban 407 ter­mék ka­pott zöld utat.
A tel­jes – ér­ték­ben mért – ha­zai OTC-piacból az en­ge­dé­lye­zett 407 ter­mék az el­múlt hat év so­rán vi­szony­lag egyen­le­te­sen, 20 szá­za­lék kö­rü­li arány­ban ré­sze­se­dett.
Fi­gye­lem­re mél­tó, hogy Ma­gyar­or­szá­gon a leg­nép­sze­rűbb fáj­da­lom­csil­la­pí­tók to­vább­ra is hoz­zá­fér­he­tet­le­nek az élel­mi­szer-üz­le­tek lán­ca­i­ban. Az Algopyrin, Quarelin, Meristin, Demalgon és Germicid ugyan­is re­cept­kö­te­le­sek ná­lunk, ha­son­ló­an egyes to­váb­bi eu­ró­pai or­szá­gok­hoz.
Mi­vel a Nielsen szo­ro­san együtt­mű­kö­dik az OTC-termékek po­ten­ci­á­li­san je­len­tős diszt­ri­bú­to­ra­i­nak zö­mé­vel, a for­ga­lom ala­ku­lá­sá­nak meg­bíz­ha­tó nyo­mon kö­ve­té­se vár­ha­tó a kö­zel­jö­vő­ben.
Melisek Eszter–Turcsán Tün­de

Kapcsolódó cikkeink