Szé­che­nyi­-kár­tya: út­ba esik jö­vet-me­net

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Az el­ső VOSZ-pon­tok meg­nyi­tá­sa után, és az Or­szá­gos Ta­ka­rék­szö­vet­ke­ze­ti Szö­vet­ség­gel, va­la­mint a Ta­ka­rék­szö­vet­ke­ze­ti Bank Zrt.-vel alá­írt kö­zös meg­ál­la­po­dás ered­mé­nye­ként má­ra 64 ta­ka­rék­szö­vet­ke­zet csat­la­ko­zott a Szé­che­nyi­-kár­tya ér­té­ke­sí­té­si lán­cá­hoz, ez­zel to­váb­bi 118 VOSZ-pon­ton ad­hat­ják le hi­tel­igé­nye­i­ket a vál­lal­ko­zók – hang­zott el a Vál­lal­ko­zók és Mun­kál­ta­tók Or­szá­gos Szö­vet­sé­gé­nek már­ci­us 29-i saj­tó­be­szél­ge­té­sén.Feb­ru­ár–már­ci­us fo­lya­mán mint­egy 150 ta­ka­rék­szö­vet­ke­ze­ti mun­ka­társ vett részt a kár­tya­ér­té­ke­sí­té­si ok­ta­tá­son, és kap­cso­lód­tak be a si­ke­res vizs­ga után a mun­ká­ba. A lánc bő­ví­té­sé­től és a kép­zett mun­ka­tár­sak szá­má­nak je­len­tős nö­ve­lé­sé­től a VOSZ sa­ját ke­re­te­in be­lül a ki­he­lye­zett hi­tel­ke­ret mint­egy 10 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dé­sét vár­ja.
A Szé­che­nyi­-kár­tya tu­laj­do­no­sok szá­ma fo­lya­ma­to­san nö­vek­szik. Je­len­leg or­szá­go­san 99 ezer kár­tya­igény­lés van a hi­tel­in­té­ze­tek­nél, az át­adott kár­tyák szá­ma meg­ha­lad­ja a 72 ez­ret, ami 335 mil­li­árd fo­rint jó­vá­ha­gyott hi­tel­ke­re­tet je­lent. Te­hát mint­egy 72 ezer­re te­he­tő azon vál­lal­ko­zá­sok szá­ma, akik­nek a do­ku­men­tált, le­gá­lis for­gal­mát és ár­be­vé­tel­ét, üz­let­me­net­ét a hi­tel­in­té­ze­tek át­vi­lá­gí­tot­ták, és rend­ben ta­lál­ták.

Kapcsolódó cikkeink