Szá­las tea fil­ter­ben a Sa­ra Lee-től

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Egy 800 mil­lió fo­rint nagy­ság­ren­dű be­ru­há­zás ered­mé­nye­kép­pen új cso­ma­go­ló­gé­pek­kel in­dul ne­ki a 2007-es év­nek a Sa­ra Lee Hun­ga­ry Zrt. A 2 új Fuso gép a ha­zai ter­me­lés­ben egye­di tech­no­ló­gi­át ho­no­sít meg: ult­ra­han­gos he­gesz­tés­sel ala­kít­ják ki a pi­ra­mis ala­kú Pickwick Leafs nejlonfiltert, szem­ben a me­le­gen he­gesz­tett ha­gyo­má­nyos fil­te­rek­kel.
– Az új gé­pek üzem­be he­lye­zé­sé­vel pil­la­nat­nyi­lag 15 gép mű­kö­dik, és a terv 3350 ton­na tea a 2006. június–2007. jú­li­us kö­zöt­ti pénz­ügyi év­ben. Ter­me­lé­sünk kö­zel há­rom­szo­ro­sa a 6 év­vel ez­előt­ti­nek – mond­ta Tóth Ti­bor, a Sa­ra Lee Hun­ga­ry Zrt. gyár­igaz­ga­tó­ja a gyár­ban tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón, no­vem­ber 29-én.
A Fusóval cso­ma­golt ma­gas mi­nő­sé­gű Pickwick Leafs szá­las tea ma már egy­re ked­vel­tebb Eu­ró­pá­ban, és egye­di, pi­ra­mis ala­kú fil­te­res ki­sze­re­lé­se is hó­dít kül­hon­ban.
– A Pickwick Leafs tea az utób­bi évek egyik leg­na­gyobb in­no­vá­ci­ó­ja – ál­la­pí­tot­ta meg dr. Se­res Ti­bor, a Sa­ra Lee Hun­ga­ry Zrt. el­nök-ve­zér­igaz­ga­tó­ja. – A szá­las te­ák fo­gyasz­tá­sa egy­re nép­sze­rűbb itt­hon az igé­nye­sebb vá­sár­lók kö­ré­ben, mint­egy 80 ton­nát adunk el be­lő­le. Fil­te­res vál­to­zat­ban idá­ig nem volt kap­ha­tó ha­zánk­ban, ezért iga­zi uni­kum­nak szá­mít a prak­ti­kus és mu­ta­tós ki­sze­re­lés. Vál­la­la­tunk cél­ja a be­ru­há­zás­sal, hogy erő­sít­sük ve­ze­tő tea­pi­a­ci po­zí­ci­ó­in­kat, va­la­mint, hogy emel­jük Ma­gyar­or­szág el­ső szá­mú tea­már­ká­já­nak je­len­lét­ét a pré­mi­um szeg­mens­ben.
A Leafs te­ák a kis­ke­res­ke­de­lem­ben há­rom kü­lön­bö­ző íz­ben vá­sá­rol­ha­tók meg 10 fil­te­res ki­sze­re­lés­ben, va­la­mint 4 kü­lön­bö­ző íz­ben a ven­dég­lá­tó üz­let­ág­ban, 25 fil­te­res ki­sze­re­lés­ben. A Pickwick Leafs Golden Darjeling, a Pickwick Leafs Green blossom zöld tea, a Pickwick Leafs Cape Red, a Rooibos ala­pú kof­fe­in­men­tes tea és (csak a ven­dég­lá­tás­ban kap­ha­tó) az Imperial Earl Grey fe­ke­te tea kü­lön­le­ges esz­té­ti­kai él­ményt is nyúj­ta­nak, hi­szen a ma­gas mi­nő­sé­gű tea­le­ve­lek tea­ital-ké­szí­tés köz­ben lát­vá­nyo­san bon­ta­koz­nak ki a sely­mes pi­ra­mis fil­ter­ben. Ezt a lát­ványt se­gí­ti meg­ta­pasz­tal­ni a fo­gyasz­tók­nak a ven­dég­lá­tó üz­let­ág­ban hasz­nált 5 ré­szes üveg te­ás­kész­let.
A ha­zai ká­vé- és a tea­pi­ac ve­ze­tő vál­la­la­ta meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pét a fo­lya­ma­tos in­no­vá­ci­ó­nak kö­szön­he­ti: az el­múlt 10 év­ben meg­kö­ze­lí­tő­leg 5 mil­li­árd fo­rint­nyi be­ru­há­zást haj­tott vég­re. Ezek kö­zül a leg­fon­to­sab­bak a ká­vé- és tea­cso­ma­go­ló gé­pek, és a ká­vé­pör­kö­lő gé­pek te­le­pí­té­se.
A fo­lya­ma­tos be­ru­há­zá­sok­nak kö­szön­he­tő­en a vál­la­lat a cég­cso­port má­so­dik leg­na­gyobb köz­pont­ja Eu­ró­pá­ban (12 or­szá­got lát el te­á­val). A ha­zai gyár ve­ze­tő­je in­nen irá­nyít­ja a hol­land, a dán, a len­gyel és a gö­rög ter­me­lést is.

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek