Stag­ná­ló bank­hasz­ná­lat

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Alig va­la­mi­vel, 72-ről 74 szá­za­lék­ra nőtt a ma­gyar la­kos­ság bank­hasz­ná­la­ta 2005-ről 2006-ra – ezt ál­la­pí­tot­ta meg a GfK Hun­gá­ria Pi­ac­ku­ta­tó In­té­zet fel­mé­ré­se. Ez az arány lé­nye­ge­sen ala­cso­nyabb a Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban ta­pasz­tal­ha­tó hely­zet­hez ha­son­lít­va, de ha­zánk e te­kin­tet­ben sok ke­let-eu­ró­pai or­szág­tól is le­ma­ra­dás­ban van.
Leg­ma­ga­sabb arány­ban a 30–39 éve­sek ren­del­kez­nek bank­kap­cso­lat­tal. Fo­lyó­szám­lát a fel­nőtt ma­gyar la­kos­ság két­har­ma­da vesz igény­be. Ér­de­kes, hogy ez­zel szem­ben csak a la­kos­ság 53 szá­za­lé­ka ren­del­ke­zik a fo­lyó­szám­lá­já­hoz kap­cso­ló­dó bank­kár­tyá­val.
Más a hely­zet a hi­te­lek­kel. A fel­nőtt la­kos­ság 22 szá­za­lé­ka vesz igény­be va­la­mi­lyen ban­ki hi­telt, és ez­zel olyan or­szá­go­kat elő­zünk meg, mint Auszt­ria, Cseh­or­szág, il­let­ve Szlo­vá­kia, és csak mi­ni­má­li­san ma­ra­dunk el a Né­met­or­szág­ban ta­pasz­tal­tak­tól is.
A 2006. év­ben át­la­go­san a fel­nőtt la­kos­ság mint­egy 7 szá­za­lé­ka vet­te igény­be az elektronikus ban­ki szol­gál­ta­tást.

Bankkapcsolattal rendelkezők aránya az egyes korcsoportokban, 2006 (az adatok
százalékban kifejezve)
Életkor Bankkapcsolattal
rendelkezők aránya
15–19 évesek 26
20–29 évesek 79
30–39 évesek 88
40–49 évesek 86
50–59 évesek 80
60 év felettiek 66
Forrás: GfK Hungária,
Pénzügypiaci Adatszolgáltatások 2006

Kapcsolódó cikkeink