Son­ka: a le­he­tő­sé­gek tár­há­za

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A hús­ké­szít­mé­nye­ken be­lül a son­ka a le­he­tő­sé­gek ka­te­gó­ri­á­ja. Több szem­pont­ból is. Az ér­té­ke­sí­té­si ada­tok év­ről év­re emel­ked­nek, te­hát a fo­gyasz­tók ked­ve­lik és ke­re­sik. Si­ke­res ter­mék­fej­lesz­té­si irá­nyok­ra és tech­no­ló­gi­ák­ra lel­tek a gyár­tók. Rá­adá­sul ott a sze­zon: bár sok min­den­ben vál­toz­tak a táp­lál­ko­zá­si szo­ká­sok, de a hús­vét son­ka nél­kül még min­dig el­kép­zel­he­tet­len a ház­tar­tá­sok­ban.Igaz, a sze­zon az el­múlt évek­ben in­kább az ol­csó im­port – el­ső­sor­ban Szlo­vá­ki­á­ból ér­ke­ző – kö­tö­zött son­kák vil­lám­lá­to­ga­tá­sát je­len­tet­te a ma­gyar ke­res­ke­de­lem­ben, de a hazai gyár­tók most, az élel­mi­szer­bot­rá­nyok után, jobb­nak íté­lik meg le­he­tő­sé­ge­i­ket, bíz­va a fo­gyasz­tók óva­to­sab­bá vá­lá­sá­ban a márkátlan, „áron alu­li” ter­mé­kek­kel szem­ben. Per­sze, ezt nem kel­le­ne öl­be tett kéz­zel vár­ni, mond­ja Szán­tó Zol­tán, a PICK Sze­ged ZRt. ter­mék­me­ne­dzse­re:
– Fon­tos len­ne tu­da­to­sí­ta­ni a vá­sár­lók­ban, hogy ma­gyar ter­mék fo­gyasz­tá­sá­val a ha­zai ter­me­lő­ket és a fel­dol­go­zó­ipart tá­mo­gat­ják. Emellet a hús­ipar­nak ága­za­ti ös­­sze­fo­gás­sal kel­le­ne el­nyer­ni a vá­sá­ro­lók lo­ja­li­tá­sát a ma­gyar ter­mé­kek iránt.
An­nál is in­kább, mert, mint Bódi Krisz­ti­na, a Kometa 99 ZRt. mar­ke­ting­ve­ze­tő­je fo­gal­maz, a ma­gas mi­nő­ség so­sem megy ki iga­zán a di­vat­ból.
– Csu­pán egy-egy meg­tor­pa­nás kö­vet­ke­zik be a kül­ső ha­tá­sok ered­mé­nye­ként – fű­zi hoz­zá. – A ma­gyar fo­gyasz­tók­ról ál­ta­lá­nos­ság­ban el­mond­ha­tó, hogy igé­nye­sek, csak ez saj­nos, né­ha kor­lá­tok kö­zé van szo­rít­va.
Eb­ből fa­kad a son­ka­pi­ac két­ar­cú­sá­ga: míg hús­vét­kor a ke­res­ke­del­mi lán­cok szó­ró­lap­ja­i­nak cím­ol­da­lán ál­ta­lá­ban to­vább­ra is a kö­tö­zött son­ka a „becsali” ter­mék, sze­zo­non kí­vül a pré­mi­um már­kák év­ről év­re jobb ered­mé­nye­ket ér­nek el.
– Ér­de­kes mó­don a 2006. év­ben nem a hús­vé­ti sze­zon­ban, ha­nem má­jus­ban és szep­tem­ber­ben vol­tak az ér­té­ke­sí­té­si csú­csa­ink – tá­maszt­ja ezt alá sa­ját ada­tok­kal dr. Pén­zes Éva, a Kaiser Food Kft. mar­ke­ting­igaz­ga­tó­ja. – Ez ért­he­tő is, hi­szen in­no­va­tív pulykamellsonkáink nem ti­pi­ku­san hús­vé­ti sze­zon­ter­mé­kek.

Pác­lé és po­la­ri­zá­ció
Ma­ga a tech­no­ló­gia is tar­to­gat le­he­tő­sé­ge­ket a son­ka előtt. A son­ka­gyár­tás leg­újabb trend­je a pác­lé­be­vi­tel, amely­nek kö­vet­kez­té­ben kel­le­mes ízű, por­ha­nyó­sabb ál­lo­má­nyú, ma­ga­sabb pác­lé­tartalmú fű­sze­res son­ka­fé­lé­ket le­het elő­ál­lí­ta­ni, ked­ve­zőbb költ­sé­gek mel­lett. Ezek már az Eu­ró­pai Uni­ó­ban is el­ter­jed­tek.
Ter­mé­sze­te­sen csak a sza­bá­lyo­zás szi­go­rú és meg­ha­tá­ro­zott elő­írá­sai sze­rint ne­vez­he­tő a ter­mék son­ká­nak, sőt, a pác­be­vi­telt is kö­te­le­ző fel­tün­tet­ni a kész­ter­mé­ken.
– Az egész­sé­ges táp­lál­ko­zás szem­pont­já­ból is elő­nyö­sebb a pác­be­vi­tel­lel ké­szült son­kák fo­gyasz­tá­sa, mint a magasabb zsír­tar­ta­lom­mal ren­del­ke­ző más ter­mék­cso­por­tok­ba tar­to­zó ké­szít­mé­nye­ké – fű­zi hoz­zá dr. Pén­zes Éva.
De a son­ka­fé­lék kö­zött po­la­ri­zá­ló­dást is be­in­dí­tott a pác­lé. Míg a pré­mi­um már­kák, son­ka­kü­lön­le­ges­sé­gek las­san erő­söd­nek, a ter­mé­kek pác­lé­ben gaz­da­gabb ré­sze – a ked­ve­zőbb elő­ál­lí­tá­si költ­sé­ge­ket ki­hasz­nál­va – a kö­zép­pré­mi­um ha­tár­ról le­fe­lé ke­re­si a he­lyét, a fel­vá­got­tak, vörösáruk ár­szint­jé­hez kö­ze­led­ve. Ez az ár­po­zi­ci­o­ná­lá­si stra­té­gia ar­ra ala­poz – si­ker­rel –, hogy ha a vá­sár­ló­nak már csak ki­csit kell töb­bet fi­zet­nie, in­kább a ma­ga­sabb presz­tí­zsű ké­szít­mény­tí­pust vá­laszt­ja.
– A hely­zet va­ló­ban ez, az ol­csó, „son­ka­sze­rű” ké­szít­mé­nyek árai meg­kö­ze­lí­tik a fel­vá­got­ta­két, így a fo­gyasz­tók a ré­gi idők ka­te­go­ri­zá­lá­sa alap­ján haj­la­mo­sak eze­ket vá­lasz­ta­ni – ért egyet Ko­vács Va­lé­ria, a Szole-Meat Hús­ipa­ri Kft. mar­ke­ting­me­ne­dzse­re. – Ho­lott egy fel­ső ka­te­gó­ri­ás pá­ri­zsi eset­le­ge­sen jó­val ma­ga­sabb él­ve­ze­ti ér­té­ket nyújt.

Nor­bi vagy nosz­tal­gia
De néz­zük to­vább a le­he­tő­sé­ge­ket! Két si­ke­res ter­mék­fej­lesz­té­si irányt is fel­fe­de­zett ma­gá­nak az ipar. Az egyik a zsír­tar­ta­lom csök­ken­té­sé­vel, a szé­pen el­dol­go­zott met­szés­lap­pal az egész­sé­ges táp­lál­ko­zás zász­ló­ja mö­gött so­ra­ko­zik fel. A má­sik út a kü­lön­le­ges ízélmény biz­to­sí­tá­sa, amely gyak­ran kom­bi­ná­ló­dik a nosz­tal­gi­á­val, a „ré­gi idők íze­i­vel”. Ez a – mond­hat­ni – mo­dern táp­lál­ko­zás­sal szem­ben ki­ala­kult el­len­trend egyéb­ként nem csak a son­ka­ka­te­gó­ri­á­ra jel­lem­ző. A PICK Nosz­tal­gia pá­ri­zsi­tól a Kométa nem­rég be­ve­ze­tett Kam­ra Ja­va ken­he­tő fi­nom zsír­já­ig pél­dák so­rát le­het­ne hoz­ni – hogy csak a hús­ké­szít­mé­nye­ken be­lül ma­rad­junk.
A két fej­lesz­té­si irány­ban az a kö­zös, hogy mind­ket­tő a pré­mi­um ka­te­gó­ri­át erő­sí­ti, már­ká­zás szem­pont­já­ból pe­dig almárkák ki­ala­kí­tá­sá­ra ad le­he­tő­sé­get.
– Egy jól be­ve­ze­tett, is­mert, meg­bíz­ha­tó er­nyő­már­ka biz­ton­sá­got nyújt a fo­gyasz­tók­nak, hi­szen ta­pasz­tal­hat­ják, hogy az adott már­ka ter­mé­ke­i­nek mi­nő­sé­ge ál­lan­dó, bi­zal­mat su­gá­roz. Ez így van a son­ka­fé­lék ese­té­ben is, ame­lyen be­lül vi­szont épp az em­lí­tett po­la­ri­zá­ció mi­att szük­sé­ges a meg­kü­lön­böz­te­tés, az el­té­rő már­ka­üze­net – mond­ja Ko­vács Va­lé­ria. – Lé­tez­nek „csa­lád­ba­rát”, pénz­tár­ca­kí­mé­lő vál­to­za­tok, ame­lye­ket töb­ben meg­en­ged­het­nek ma­guk­nak, míg a pré­mi­um vagy wellness va­ri­án­sok a ma­ga­sabb ke­re­se­tű­ek­hez szól­nak.

A már­ka­név ma­rad
A hús­ipar kon­cent­rá­ló­dá­sa is fel­gyor­sít­ja az er­nyő­már­kák ki­ala­ku­lá­sát. A kö­zel­múlt­ban zá­rult le pél­dá­ul a pi­ac két nagy sze­rep­lő­jé­nek ös­­sze­ol­va­dá­sa, amely a ter­mék­szer­ke­zet ös­­sze­han­go­lá­sát is ma­ga után von­ja. Ez­zel kap­cso­lat­ban Szán­tó Zol­tán el­mond­ja:
– A ta­valy de­cem­be­ri fú­zi­ó­val a Dél­hús ZRt. be­ol­vadt a PICK Sze­ged ZRt.-be. Azon­ban fon­tos tud­ni, hogy a már meg­is­mert és ked­velt Dél­hús már­ka­ter­mé­kek a jö­vő­ben is meg­ma­rad­nak, a már meg­szo­kott mi­nő­ség­ben, ha­zai te­nyész­té­sű alap­anyag­ok­ból, a leg­kor­sze­rűbb pá­co­lá­si tech­no­ló­gi­á­val gyárt­va. Pá­co­lá­si és cso­ma­go­lá­si ka­pa­ci­tá­sunk le­he­tő­vé te­szi, hogy 1000 ton­ná­nál is több ter­mé­ket ál­lít­sunk elő.
A hús­vé­ti ter­mé­ke­it a cég idén is 0,6-1,3 ki­lo­gramm kö­zöt­ti ön­ki­szol­gá­ló fo­gyasz­tói ki­sze­re­lé­sek­ben kí­nál­ja. Az egy­sé­ges, esz­té­ti­kus meg­je­le­nést és a kön­­nyebb be­azo­no­sít­ha­tó­sá­got a da­ra­bolt ter­mé­ke­ik ese­té­ben fe­lül­nyo­mott zsu­gor­ta­sa­kok szol­gál­ják. Lé­dig ki­sze­re­lé­si for­má­ban már csak né­hány olyan ha­gyo­má­nyos ter­mé­ket ér­té­ke­sí­te­nek, mint a füs­tölt hát­só csü­lök vagy a pa­raszt­son­ka.
A ter­mék­pa­let­tá­ról Szán­tó Zol­tán ki­emel né­hány ér­de­kes­sé­get:
– Egye­di­sé­gük­nek és ki­vá­ló mi­nő­sé­gük­nek kö­szön­he­tő­en év­ről év­re nö­vek­szik a ke­res­let a Dél­hús Füs­tölt Ba­jai, a Dél­hús Frikandó son­ka iránt. Mi­vel mi is ta­pasz­tal­juk a tra­di­ci­o­ná­lis ter­mé­kek irán­ti ke­res­let­nö­ve­ke­dést, a szor­ti­ment­ben meg­ta­lál­ha­tó lesz a ha­gyo­má­nyos füs­tölt hát­só csül­kön kí­vül a pa­raszt­son­ka is. A sze­zo­ná­lis ter­mé­ke­ken kí­vül az el­múlt évek­ben spe­ci­á­li­sabb fo­gyasz­tói igé­nye­ket ki­elé­gí­tő kü­lön­le­ges­sé­gek­kel, „mo­dern” ké­szít­mé­nyek­kel is ké­szül­tünk a sze­zon­ra, így pél­dá­ul a pré­mi­um mi­nő­sé­gű Gá­la son­ka ter­mék­csa­lád­dal. A há­rom­ta­gú szor­ti­ment (Gá­la son­ka, Gá­la sült son­ka, Gá­la cse­me­ge­son­ka) 2006-ban bő­vült a Gá­la sült ka­raj­jal.
A hús­vé­ti ter­mé­kek mar­ke­ting­tá­mo­ga­tá­sa hálózatspecifikusan tör­té­nik, amely fő­ként a ki­he­lye­zé­sek­re és az ak­ci­ós új­sá­gok­ban tör­té­nő meg­je­le­nés­re fokuszál. A cég a hús­vé­ti ter­mé­kek­re a ko­ráb­bi évek­hez ha­son­ló­an „Dél­hús nyu­szis” ön­ta­pa­dós cím­ké­vel hív­ja fel a fi­gyel­met.

Csa­lá­dok son­ka­ta­gok­kal
A son­ka­fé­lék vál­to­za­tos­sá­gá­ra jó pél­da a Kométa-paletta, ame­lyen egy­aránt ta­lá­lunk főtt (pél­dá­ul Ró­mai prím­son­ka), füs­tölt (So­mo­gyi füs­tölt tar­ja), füs­tölt-főtt (So­mo­gyi füs­tölt-főtt tar­ja), sült (Ke­men­cés sült son­ka) vagy ér­lelt (Prím vi­lág Ne­mes Speck) son­ká­kat.
A sok­fé­le el­ne­ve­zés jól pél­dáz­za a cég már­ka­po­li­ti­ká­ját: a Kométa mint erős „es­er­nyő­már­ka” meg­je­le­nik min­den ter­mé­ken, ezen be­lül pe­dig szin­te min­den – el­ső­sor­ban ár­ka­te­gó­ri­ák sze­rint ki­ala­kí­tott – ter­mék­csa­lád­nak meg­van a ma­ga „son­ka­tag­ja”, né­ha több is.
– A Kométa a mi­nő­sé­gi ter­mé­kek el­kö­te­le­zett hí­ve, így min­den eset­ben a leg­ma­ga­sabb mi­nő­sé­gű ter­mé­ke­ket igyek­szünk biz­to­sí­ta­ni a fo­gyasz­tók­nak, an­nak el­le­né­re, hogy ez bi­zony né­ha na­gyon ne­héz – fog­lal­ja ös­­sze pi­a­ci stra­té­gi­á­ju­kat Bódi Krisz­ti­na. – Sze­ren­csé­re a pi­ac is egy­re in­kább igény­li a jó mi­nő­sé­gű ter­mé­ke­ket, hi­szen a fo­gyasz­tók is egy­re tá­jé­ko­zot­tab­bak.
A hús­vét ter­mé­sze­te­sen, mint min­den hús­ké­szít­mén­­nyel fog­lal­ko­zó cég­nél, így a Kométánál is ki­emelt idő­szak, ami­kor is igye­kez­nek meg­fe­le­lő men­­nyi­sé­gű és ki­vá­ló mi­nő­sé­gű ter­mé­kek­kel el­lát­ni ke­res­ke­del­mi part­ne­re­i­ket.

Idén is az ár nyer a promócióval szem­ben
A Kaiser Food Kft. szá­má­ra a son­ka nem ki­emelt ter­mék­ka­te­gó­ria. Ko­ráb­ban több­fé­le bél­be töl­tött son­ká­ja volt, ma már in­kább egy­fé­lé­re kon­cent­rál, ez pe­dig a Kaiser Arany puly­kamellsonka bél­be töl­tött és sze­le­telt, vá­kuum­cso­ma­golt for­má­ban.
– A ter­mék­fej­lesz­té­sünk­nek kö­szön­he­tő­en új for­má­ban és íze­sí­tés­ben meg­je­lent son­ka­ké­szít­mé­nye­ink igen szép ered­mé­nye­ket ér­tek el – új­sá­gol­ja dr. Pén­zes Éva. – A Kaiser De­li­ka­tesz Dekor pulykamellsonkáink őz­ge­rinc for­má­jú, bor­sos, zöld­fű­sze­res ré­teg­gel el­lá­tott, vá­kuum­cso­ma­golt ter­mé­kek. Sze­le­tel­ve, pap­ri­kás, bor­sos és na­túr vál­to­zat­ban sa­ját már­kás ter­mék­ként is for­gal­maz­zuk őket.
A Szole-Meat is ké­szül a hús­vét­ra. Mert azért ilyen­kor is van új a nap alatt, jel­zi Ko­vács Va­lé­ria:
– A ko­ráb­bi évek­ben je­len­tek meg olyan új­don­sá­gok, ame­lyek fel­kel­tet­ték a fo­gyasz­tók ér­dek­lő­dé­sét. Itt el­ső­sor­ban azok­ra a ter­mé­kek­re gon­do­lok, ame­lyek cso­ma­go­lás­ban, ki­sze­re­lés­ben, hoz­zá­adott ér­ték­ben töb­bet nyúj­ta­nak a fo­gyasz­tók szá­má­ra. A Szole-Meat Kft. pél­dá­ul na­gyobb ki­sze­re­lé­sű sze­le­telt ter­mé­ke­ket is kí­nált a ven­dég­vá­rás, az ün­nep elő­ké­szü­le­te­i­nek meg­kön­­nyí­té­sé­re.
Azon­ban a pi­ac leg­több sze­rep­lő­jé­hez ha­son­ló­an pro­móciót nem ter­vez idén sem a cég er­re az idő­szak­ra – nem ér­de­mes, an­­nyi­ra az ár­ról szól még. Ugyan­ak­kor sze­zo­non kí­vül ko­moly le­he­tő­sé­get lát a tra­de mar­ke­ting­ben:
– Ma már köz­tu­dott, hogy a fo­gyasz­tó­kat érő ren­ge­teg im­pul­zus kö­zül a vá­sár­lás he­lyén meg­je­le­nők ha­tá­sa a leg­erő­tel­je­sebb. Kü­lö­nö­sen igaz ez a hús­ké­szít­mé­nyek­re, ame­lyek­nél a már­ka­hű­ség köz­tu­dot­tan ala­csony. E té­ren a va­ló­di át­tö­rést azon­ban az hoz­ná meg, ha a ke­res­ke­de­lem és a be­szál­lí­tók kö­zött szo­ro­sabb együtt­mű­kö­dés ala­kul­na ki, és mind­két fél szá­má­ra meg­fi­zet­he­tő és ki­fi­ze­tő­dő kö­zös meg­ol­dá­sok hó­dí­ta­ná­nak te­ret. El­vég­re a cél kö­zös: az ér­té­ke­sít­he­tő vo­lu­me­nek nö­ve­lé­se, ma­xi­ma­li­zá­lá­sa.
Szalai Lász­ló

Kapcsolódó cikkeink